شرکت بیمه دی

اعتماد و اطمینان مردم

شرکت بیمه دی

 

نمایندگی شیراز(آرمانپور) کد ۴۸۵۷

 

۰۷۱۱۲۳۴۴۸۳۵

۰۹۱۷۳۰۳۷۹۳۴

 

شیراز ـ خیابان پوستچی روبروی شرکت مخابرات ساختمان اهورا طبقه ۲۱ واحد ۴

 

+ نوشته شده در  سه شنبه ۲۸ تیر۱۳۹۰ساعت ۱۰:۴۹ قبل از ظهر  توسط شرکت سهامی عام بیمه دی  | 

قانون شخص ثالث :

قانون شخص ثالث :
مرجع صادر کننده : مجلس شوراي اسلامي
تاريخ ابلاغ : 16/05/1387
تاريخ تصويب : 16/04/1387
قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليهموتوري زميني در مقابل شخص ثالث
ماده1ـكليه دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني وريلي اعم از اين كه اشخاص حقيقي يا حقوقي باشند مكلفند وسائل نقليه مذكور را درقبال خسارت بدني و مالي كه در اثر حـوادث وسـايل نقـليه مزبور و يا يـدك و تريلرمـتصل به آنها و يا مـحمولات آنها به اشخاص ثالث وارد مي‌شود حداقل به مقدار مندرجدر ماده (4) اين قانون نزد يكي از شـركتهاي بيـمه كه مجـوز فعاليت در اين رشته رااز بيمه مركزي ايران داشته باشد، بيمه نمايند.
تبصره1ـدارنده از نظر اين قانون اعم از مالك و يا متصرف وسيله نقليه است و هركدام كه بيمهنامه موضوع اين ماده را تحصيل نمايد تكليف از ديگري ساقطمي‌شود
.
تبصره2ـمسؤوليت دارنده وسيله نقليه مانع ازمسؤوليت شخصي كه حادثه منسوب به فعل يا ترك فعل او است نمي‌باشد. در هر حال خسارتوارده از محل بيمه‌نامه وسيله نقليه مسبب حادثه پرداخت مي‌گردد
.
تبصره3ـمنظور از خسارت بدني، هر نوع ديه يا ارش ناشي از صدمه، شكستگي،نقص عضو، ازكارافتادگي (جزئي يا كلي ـ موقت يا دائم) يا ديه فوت شخص ثالث به سببحوادث مشمول بيمه موضوع اين قانون است. هزينه معالجه نيز چنانچه مشمول قانون ديگرينباشد، جزء تعهدات بيمه موضوع اين قانون خواهدبود
.
تبصره4ـمنظور از خسارت مالي، زيانهايي مي‌باشد كه به سبب حوادث مشمولبيمه موضوع اين قانون به اموال شخص ثالث وارد شود
.
تبصره5ـمنظور از حوادث مذكور در اين قانون، هرگونه سانحه‌اي از قبيل تصادم،تصادف، سقوط، واژگوني، آتش‌سوزي و يا انفجار وسايل نقليه موضوع اين ماده و نيزخسارتي است كه از محمولات وسايل مزبور به اشخاص ثالث وارد شود
.
تبصره6 ـمنظور از شخص ثالث، هر شخصي است كه به سبب حوادث وسايلنقليه موضوع اين قانون دچار زيانهاي بدني و يا مالي شود به استثناء راننده مسببحادثه
.
ماده2ـشركتهاي بيمه مكلفند طبق مقررات اينقانون آئين‌نامه‌هاي مربوط به آن، با دارندگان وسايل نقليه موضوع ماده (1) اينقانون قرارداد بيمه منعقد نمايند
.
ماده3ـاز تاريخانتقال وسيله نقليه كليه تعهدات ناشي از قرارداد بيمه موضوع اين قانون بهمنتقل‌اليه وسيله نقليه منتقل مي‌شود و انتقال گيرنده تا پايان مدت قرارداد بيمه،بيمه‌گذار محسوب خواهدشد
.
ماده4ـحداقل مبلغ بيمهموضوع اين قانون در بخش خسارت‌بدني معادل حداقل ريالي ديه يك مرد مسلمان در ماههايحرام و در بخش خسارت مالي معادل حداقل دو و نيم درصد (5/2%) تعهدات بدني خواهدبود. بيمه‌گذار مي‌تواند براي جبران خسارتهاي بدني و مالي بيش از حداقل مزبور، بيمهاختياري تحصيل نمايد
.
تبصره1ـدر صورتي كه در يكحادثه، مسؤول آن به پرداخت بيش از يك ديه به هر يك از زيان‌ديدگان محكوم شود،بيمه‌گر موظف به پرداخت تمامي ديه‌هاي متعلقه خواهدبود
.
تبصره2ـبيمه‌گر موظف است در ايفاء تعهدات مندرج در اين قانون خسارت واردهبه زيان‌ديدگان را بدون لحاظ جنسيت و مذهب تا سقف تعهدات بيمه‌نامه پرداخت نمايد. مبلغ مازاد بر ديه تعيين‌شده از سوي محاكم قضائي، به‌عنوان بيمه حوادث محسوبمي‌گردد
.
ماده5 ـبيمه‌گر ملزم به جبران خسارتهاي واردشده به اشخاص ثالث تا حد مذكور در بيمه‌نامه خواهدبود. در حوادث رانندگي منجر بهجرح يا فوت كه به استناد گزارش كارشناس تصادفات راهنمايي و رانندگي يا پليس راه علتاصلي وقوع تصادف يكي از تخلفات رانندگي حادثه‌‌ساز باشد بيمه‌گر موظف است خسارتزيان‌ديده را بدون هيچ شرطي پرداخت نمايد و پس از آن مي‌تواند جهت بازيافت يك درصد (1%) از خسارتهاي بدني و دو درصد (2%) از خسارتهاي مالي پرداخت شده به مسبب حادثهمراجعه نمايد. در صورتي كه به موجب گزارش كارشناس تصادفات راهنمايي و رانندگي ياپليس راه علت اصلي وقوع تصادف يكي از تخلفات رانندگي حادثه‌ساز باشد گواهينامهراننده مسبب حادثه از يك تا سه ماه توقيف مي‌شود و رانندگي در اين مدت ممنوع و درحكم رانندگي بدون گواهينامه است
.
تبصره ـمصاديق وعناوين تخلفات رانندگي حادثه‌ساز به پيشنهاد وزير كشور و تصويب هيأت وزيران مشخصمي‌شود
.
ماده6 ـدر صورت اثبات عمد راننده در ايجادحادثه توسط مراجع قضائي و يا رانندگي در حالت مستي يا استعمال مواد مخدر ياروانگردان مؤثر در وقوع حادثه، يا در صورتي كه راننده مسبب فاقد گواهينامه رانندگيباشد يا گواهينامه او متناسب با نوع وسيله نقليه نباشد شركت بيمه موظف است بدون اخذتضمين، خسارت زيان‌ديده را پرداخت نموده و پس از آن مي‌تواند به قائم‌مقاميزيان‌ديده از طريق مراجع قانوني براي استرداد تمام يا بخشي از وجوه پرداخت شده بهشخصي كه موجب خسارت شده است مراجعه نمايد
.
ماده7ـموارد زير از شمول بيمه موضوع اين قانون خارج است
:
1
ـ خسارت وارده بهوسيله نقليه مسبب حادثه
.
2
ـ خسارت وارده به محمولات وسيله نقليه مسببحادثه
.
3
ـ خسارت مستقيم و يا غيرمستقيم ناشي از تشعشعات اتمي وراديواكتيو
.
4
ـ خسارت ناشي از محكوميت جزائي و يا پرداختجرائم
.
ماده8 ـتعرفه حق بيمه و نحوه تقسيط و تخفيف درحق بيمة بيمه موضوع اين قانون با رعايت نوع و خصوصيات وسيله نقليه و فهرست تخلفاتحادثه‌ساز و ضريب خسارت اين رشته توسط بيمه مركزي ايران تهيه و پس از تأييد شورايعالي بيمه به تصويب هيأت وزيران خواهدرسيد
.
ماده9ـ پوشش‌هاي بيمه موضوعاين قانون محدود به قلمرو جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد مگر آن‌كه در بيمه‌نامه بهنحو ديگري توافق شده باشد
.
ماده10ـبه منظور حمايت اززيان‌ديده‌گان حوادث رانندگي، خسارتهاي بدني وارد به اشخاص ثالث كه به علت فقدان ياانقضاء بيمه‌نامه، بطلان قرارداد بيمه، تعليق تأمين بيمه‌گر، فرار كردن و يا شناختهنشدن مسؤول حادثه و يا ورشكستگي بيمه‌گر قابل پرداخت نباشد يا به طوركلي خسارتهايبدني خارج از شرايط بيمه‌نامه (به استثناء موارد مصرح در ماده (7)) توسط صندوقمستقلي به نام صندوق تأمين خسارتهاي بدني پرداخت خواهد شد
.
مدير صندوقبه پيشنهاد رئيس كل بيمه مركزي ايران و تصويب مجمع عمومي و با حكم رئيس مجمع عموميمنصوب مي‌گردد. مجمع عمومي صندوق با عضويت وزراء امور اقتصادي و دارايي، بازرگاني،كار و امور اجتماعي و دادگستري و رئيس كل بيمه مركزي ايران حداقل يك بار در سالتشكيل مي‌شود. بودجه، ترازنامه و خط مشي صندوق به تصويبمجمع خواهد رسيد. متن كاملترازنامه صندوق از طريق روزنامه رسمي و يكي از جرايد كثيرالانتشار منتشر خواهدشد
.
تبصره1ـميزان تعهدات صندوق براي جبران خسارتهايبدني معادل مبلغ مقرر در ماده (4) اين قانون و تبصره ذيل آن خواهدبود
.
تبصره2ـمركز صندوق تهران است و در صورت لزوممي‌تواند با تصويب مجمع عمومي صندوق در مراكز استانها شعبه ايجاد يا نمايندگياعطاءنمايد
.
تبصره3ـهزينه‌هايي كه بيمه مركزيايران براي اداره صندوق متحمل مي‌گردد حداكثر تا سه درصد (3%) از درآمدهاي سالانهصندوق از محل منابع درآمد آن پرداخت خواهد شد
.
ماده11ـمنابع مالي صندوق تأمين خسارتهاي بدني به شرح زير است
:
الف ـ پنج درصد (5%) از حق بيمه بيمه اجباري موضوع اين قانون
.
ب ـ مبلغي معادل حداكثريك سال حق بيمه بيمه اجباري كه از دارندگان وسايل نقليه‌اي كه از انجام بيمه موضوعاين قانون خودداري نمايند وصول خواهد شد. نحوه وصول و تقسيط مبلغ مذكور و سايرضوابط لازم اين بند به پيشنهاد بيمه مركزي ايران به تصويب مجمع عمومي صندوق خواهدرسيد
.
ج ـ مبالغي كه صندوق پس از جبران خسارت زيان‌ديدگان بتواند ازمسؤولان حادثه وصول نمايد
.
د ـ درآمد حاصل از سرمايه‌گذاري وجوهصندوق
.
هـ ـ بيست درصد (20%) از جرائم وصولي راهنمايي و رانندگي در كلكشور
.
و ـ بيست درصد (20%) از كل هزينه‌هاي دادرسي و جزاي نقدي وصوليتوسط قوه قضائيه
.
ز ـ جرائم موضوع ماده (28) اين قانون
.
ح ـكمكهاي اعطائي از سوي اشخاص مختلف
.
تبصره1ـدر صورتكمبود منابع مالي صندوق، دولت موظف است در بودجه سنواتي سال بعد كسري منابع صندوقرا تأمين نمايد
.
تبصره2ـدرآمدهاي صندوق از ماليات وهرگونه عوارض معاف مي‌باشد
.
تبصره3ـصندوق از پرداختهزينه‌هاي دادرسي و اوراق و حق‌الاجراء معاف مي‌باشد
.
تبصره4ـاسناد مربوط به مطالبات و پرداختهاي خسارت صندوق تأمين خسارتهايبدني در حكم اسناد لازم‌الاجراء است
.
تبصره5 ـعدمپرداخت حقوق قانوني صندوق تأمين خسارتهاي بدني از سوي شركتهاي بيمه در حكم دخل وتصرف غيرقانوني در وجوه عمومي مي‌باشد
.
تبصره 6 ـمصرفدرآمدهاي صندوق در مواردي به جز موارد مصرح در اين قانون ممنوع بوده و در حكم تصرفغيرقانوني در وجوه عمومي مي‌باشد
.
تبصره7ـبه منظورترويج فرهنگ بيمه و پيشگيري از آسيب‌هاي اجتماعي آن دسته از دارندگان وسايل نقليهمشمول بيمه اجباري موضوع اين قانون كه ظرف مدت چهار ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدناين قانون نسبت به خريد بيمه‌نامه اقدام نمايند از پرداخت جريمه موضوع بند « ب» اينماده معاف خواهند بود
.
ماده12ـصندوق مجاز استموجودي‌هاي نقدي مازاد خود را نزد بانكها سپرده‌گذاري و يا اوراق مشاركت خريدارينمايد مشروط بر آن‌كه سرمايه‌گذاري‌هاي مذكور به نحوي برنامه‌ريزي و انجام شود كههمواره امكان پرداخت خسارت كامل به زيان‌ديدگان مشمول تعهدات صندوق وجود داشتهباشد
.
ماده13ـچگونگي اداره صندوق به پيشنهاد بيمهمركزي ايران و با تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران خواهدرسيد
.
ماده14ـاشخاص ثالث زيان‌ديده حق دارند با ارائهمدارك لازم براي دريافت خسارت به طور مستقيم حسب مورد به شركت بيمه مربوط و ياصندوق تأمين خسارتهاي بدني مراجعه نمايند. دستورالعمل اجرائي اين ماده توسط بيمهمركزي ايران تهيه و به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيرانخواهد رسيد
.
ماده15ـبيمه‌گر موظف است حداكثر پانزدهروز پس از دريافت مدارك لازم، خسارت متعلقه را پرداخت نمايد.
ماده16ـ در حوادث رانندگي منجر به صدمات بدني غير از فوت، بيمه‌گر وسيله نقليه مسبب حادثه و يا صندوق تأمين خسارتهاي بدني حسب مورد موظفند پس از دريافت گزارش كارشناس راهنمايي و رانندگي و يا پليس راه و در صورت لزوم گزارش ساير مقامات انتظامي و پزشكي قانوني بلافاصله حداقل پنجاه درصد (50%) از ديه تقريبي را به اشخاص ثالث زيان‌ديده پرداخت‌نموده و باقي‌مانده آن را پس از معين شدن ميزان قطعي ديه بپردازند.
تبصره ـ در حوادث رانندگي منجر به فوت، شركت‌هاي بيمه مي‌توانند در صورت توافق با راننده مسبب حادثه و ورثه متوفي، بدون نياز به رأي مراجع قضائي، ديه و ديگر خسارت‌هاي بدني وارده را پرداخت نمايند
.
ماده17ـ در حوادث رانندگي منجر به خسارت مالي، پرداخت خسارت به صورت نقدي و با توافق زيان‌ديده و شركت بيمه مربوط صورت مي‌گيرد
. در صورت عدم توافق طرفين در خصوص ميزان خسارت قابل پرداخت، شركت بيمه موظف است وسيله نقليه خسارت‌ديده را در تعميرگاه مجاز و يا تعميرگاهي كه مورد قبول زيان‌ديده باشد تعمير نموده و هزينه‌هاي تعمير را تا سقف تعهدات مالي مندرج در بيمه‌نامه مذكور پرداخت نمايد.
تبصره ـ در صورتي كه اختلاف از طرق مذكور حل و فصل نشود موضوع بدون رعايت تشريفات آئين دادرسي در كميسيون حل اختلاف تخصصي مركب از يك نفر قاضي با معرفي رئيس دادگستري محل يك نفر كارشناس بيمه با معرفي اتحاديه (سنديكاي) بيمه‌گران ايران و تأييد بيمه مركزي ايران و يك نفر كارشناس رسيدگي به تصادفات با معرفي پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد و رأي اين كميسيون قطعي و ظرف بيست (20) روز قابل اعتراض در دادگاههاي عمومي است. ضوابط مربوط به نحوه تشكيل اين كميسيونها توسط وزارت دادگستري و با همكاري بيمه مركزي ايران و نيروي انتظامي تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد
.
ماده18ـ شركتهاي بيمه مكلفند خسارت مالي ناشي از حوادث رانندگي موضوع اين قانون را در مواردي كه وسايل نقليه مسبب و زيان‌ديده در زمان حادثه داراي بيمه‌نامه معتبر بوده و بين طرفين حادثه اختلافي وجود نداشته باشد، حداكثر تا سقف تعهدات مالي مندرج در ماده (4) اين قانون بدون أخذ گزارش مقامات انتظامي پرداخت نمايند
.
ماده19ـ حركت وسايل نقليه موتوري زميني بدون داشتن بيمه‌نامه موضوع اين قانون ممنوع است. كليه دارندگان وسايل مزبور مكلفند سند حاكي از انعقاد قرارداد بيمه را هنگام رانندگي همراه داشته باشند و در صورت درخواست مأموران راهنمايي و رانندگي و يا پليس راه ارائه نمايند. مأموران راهنمايي و رانندگي و پليس راه موظفند وسايل نقليه فاقد بيمه‌نامه موضوع اين قانون را تا هنگام ارائه بيمه‌نامه مربوط در محل مطمئني متوقف نموده و راننده متخلف را به پرداخت جريمه تعيين شده ملزم نمايند. آئين‌نامه مربوط به نحوه توقيف وسايل نقليه فاقد بيمه‌نامه شخص ثالث ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون توسط وزارت كشور با همكاري وزارتخانه‌هاي راه و ترابري و دادگستري و بيمه مركزي ايران تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد
.
تبصره1ـ بيمه مركزي ايران و شركت‌هاي بيمه موظفند ترتيبي اتخاذ نمايند كه با الصاق برچسب يا استفاده از ابزارهاي مناسب ديگر، امكان شناسايي وسايل نقليه موتوري زميني فاقد بيمه‌نامه موضوع اين قانون، براي مأموران راهنمايي و رانندگي و يا پليس راه تسهيل گردد. دارندگان وسايل نقليه مذكور ملزم به به‌كارگيري ابزارهاي فوق مي‌باشند
.
تبصره2ـ دادن بار يا مسافر و يا ارائه هرگونه خدمات به دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني فاقد بيمه‌نامه شخص ثالث معتبر، از سوي شركتها و مؤسسات حمل و نقل بار و مسافر درون‌شهري و برون‌شهري ممنوع است
. نظارت بر حسن اجراء اين تبصره بر عهده وزارتخانه‌هاي كشور و راه و ترابري مي‌باشد تا حسب مورد شركتها و مؤسسات متخلف را به مراجع ذي‌صلاح معرفي و تا زمان صدور رأي از ادامه فعاليت آنها جلوگيري به عمل آورند.
تبصره3ـ ارائه هرگونه خدمات به دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني فاقد بيمه‌نامه شخص ثالث معتبر، توسط راهنمايي و رانندگي، دفاتر اسناد رسمي و سازمانها و نهادهاي مرتبط با امر حمل و نقل ممنوع مي‌باشد. دفاتر اسناد رسمي مكلفند هنگام تنظيم هرگونه سند در مورد وسايل نقليه موتوري زميني موضوع اين قانون، مشخصات بيمه‌نامه شخص ثالث آنها را در اسناد تنظيمي درج نمايند
.
ماده20ـدارندگان وسايل نقليه موتوري زميني كه از خارج وارد ايران مي‌شوند در صورتي كه خارج از كشور مسؤوليت خود را نسبت به حوادث ناشي از وسايل نقليه موضوع اين قانون به موجب بيمه‌نامه‌اي كه از طرف بيمه مركزي ايران معتبر شناخته مي‌شود بيمه نكرده باشند، مكلفند هنگام ورود به مرز ايران مسؤوليت خود را بيمه نمايند. همچنين دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني ايراني كه از كشور خارج مي‌شوند موظفند هنگام خروج، مسؤوليت خود را در مقابل خساراتيكه بر اثر حوادث وسيله نقليه مذكور به سرنشينان آن وارد شود تا حد ديه يك مرد مسلمان در ماههاي حرام بيمه نمايند در غير اين‌صورت از تردد وسايل مزبور توسط مراجع ذي‌ربط جلوگيري به عمل خواهد آمد
.
ماده21ـ محاكم قضائي موظفند در حوادث رانندگي منجر به خسارت بدني، بيمه‌نامه شخص ثالثي را كه اصالت آن از سوي شركت بيمه ذي‌ربط كتباً مورد تأييد قرار گرفته است تا ميزان مندرج در بيمه‌نامه به عنوان وثيقه قبول نمايند
.
ماده22ـ محاكم قضائي مكلفند در جلسات رسيدگي به دعاوي مربوط به حوادث رانندگي، حسب مورد شركت بيمه ذي‌ربط و يا صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني را جهت ارائه نظرات و مستندات خود دعوت نمايند و پس از ختم دادرسي يك نسخه از رأي صادره را به آنها ابلاغ كنند
.
ماده23ـ ادارات راهنمايي و رانندگي و پليس راه موظفند نسخه‌اي از گزارش مربوط به حوادث رانندگي منجر به خسارات بدني ناشي از وسايل نقليه موضوع اين قانون را علاوه بر ذي‌نفع، حسب مورد به بيمه‌گر مربوط و يا صندوق تأمين خسارتهاي بدني ارسال نمايند
.
ماده24ـ نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است ترتيبي اتخاذ نمايد كه امكان دسترسي به بانكهاي اطلاعاتي آن نيرو در ارتباط با مواردي از قبيل مشخصات وسايل نقليه موتوري زميني، گواهينامه‌هاي صادر شده و همچنين سوابق تخلفات و تصادفات رانندگان، از طريق سيستم رايانه‌اي براي بيمه مركزي ايران و شركتهاي بيمه‌گر فراهم گردد
.
ماده25ـ شركتهاي بيمه مجاز به فعاليت در رشته بيمه موضوع اين قانون موظفند با استفاده از تجهيزات و سيستم‌هاي رايانه‌اي مناسب، كليه اطلاعات مورد نياز بيمه مركزي ايران در رابطه با بيمه‌نامه‌هاي صادرشده و خسارتهاي مربوط به آنها را به صورت مستمر به بيمه مركزي ايران منتقل نمايند
.
ماده26ـ بيمه مركزي ايران موظف است ترتيبي اتخاذ نمايد كه امكان دسترسي به اطلاعات مذكور در مواد (24) و (25
) اين قانون براي كليه شركتهاي بيمه ذي‌ربط و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران فراهم گردد.
ماده27ـ شركتهاي بيمه موظفند بيست درصد
(20%) از سود عمليات بيمه‌اي خود در بخش بيمه شخص ثالث وسايل نقليه موضوع اين قانون را به حسابي كه از طرف بيمه مركزي ايران تعيين مي‌شود واريز نمايند. بيمه مركزي ايران موظف است باهمكاري وزارت راه و ترابري و راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، مبالغ مذكور را در اموري كه موجب كاهش حوادث رانندگي و خسارتهاي ناشي از آن مي‌شود هزينه نمايد. نحوه تعيين سود عمليات بيمه‌اي رشته‌هاي مذكور به پيشنهاد بيمه مركزي ايران پس از تأييد شوراي عالي بيمه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. وضع هرگونه عوارض ديگر بر بيمه موضوع اين قانون ممنوع مي‌باشد.
ماده28ـ بيمه مركزي ايران موظف است بر حُسن اجرا اين قانون نظارت نمايد و در صورت عدم اجراء مفاد آن از سوي هر يك از شركتهاي بيمه، حسب مورد متخلف را به پرداخت جريمه نقدي حداكثر تا مبلغ ده برابر حداقل تعهدات بدني موضوع ماده (4) اين قانون ملزم نموده و يا با تأييد شوراي عالي بيمه پروانه فعاليت شركت مذكور را در يك يا چند رشته بيمه براي مدت حداكثر يك سال تعليق نمايد و يا با تأييد شوراي عالي بيمه و تصويب مجمع عمومي بيمه مركزي ايران پروانه فعاليت آن شركت را در يك يا چند رشته بيمه به طور دائم لغو كند. جريمه موضوع اين ماده به حساب صندوق تأمين خسارتهاي بدني واريز خواهدشد
.
تبصرهـ در كليه موارد بيمه مركزي ايران نظر مشورتي و تخصصي اتحاديه (سنديكاي
) بيمه‌گران ايران را قبل از صدور حكم اخذ خواهدنمود. چنانچه اتحاديه (سنديكا) ظرف مدت پانزده روز از تاريخ دريافت نامه بيمه مركزي ايران كتباً نظر خود را اعلام نكند بيمه مركزي ايران رأساً اقدام خواهدنمود.
ماده29ـ آئين‌نامه‌هاي اجرائي اين قانون ظرف سه ماه توسط بيمه مركزي ايران تهيه و به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران خواهدرسيد. تا زماني كه آئين‌نامه‌هاي جديد به تصويب نرسيده باشد آئين‌نامه‌هاي قبلي كه مغاير با مفاد اين قانون نباشد لازم‌الاجراء است
.
ماده30ـ قانون بيمه مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث (مصوب1347) و كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون لغو مي‌گردد. هرگونه نسخ يا اصلاح مواد اين قانون بايد صريحاً در قوانين بعدي قيد شود
.
قانون فوق مشتمل بر سي ماده و بيست و پنج تبصره در جلسه مورخ شانزدهم تيرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي طبق اصل هشتاد و پنجم(85) قانون‌اساسي جمهوري‌اسلامي‌ايران تصويب گرديد و پس از موافقت مجلس با اجراء آزمايشي آن به مدت پنج سال، در تاريخ 16/5/1387 به تأييد شوراي نگهبان رسيد
+ نوشته شده در  سه شنبه ۲۳ خرداد۱۳۹۱ساعت ۹:۴۴ قبل از ظهر  توسط شرکت سهامی عام بیمه دی  | 

بخشنامه :

بخشنامه :
مرجع صادر کننده : مجلس شوراي ملي
تاريخ ابلاغ : 07/04/1316
تاريخ تصويب : 07/02/1316
بيمه عقدي است كه به موجب آن يك طرف تعهد مي كند در ازاء پرداخت وجه يا وجوهي از طرف ديگر در صورت وقوع يا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده يا وجه معيني بپردازد . متعهد را بيمه گر طرف تعهد را بيمه گذار وجهي را كه بيمه گذار به بيمه گر مي پردازد حق بيمه و آنچه را كه بيمه مي شود موضوع بيمه نامند .
(مصوب 7/2/1316)
معاملات بيمه
ماده 1- بيمه عقدي است كه به موجب آن يك طرف تعهد مي كند در ازاء پرداخت وجه يا وجوهي از طرف ديگر در صورت وقوع يا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده يا وجه معيني بپردازد .
متعهد را بيمه گر طرف تعهد را بيمه گذار وجهي را كه بيمه گذار به بيمه گر مي پردازد حق بيمه و آنچه را كه بيمه مي شود موضوع بيمه نامند .

ماده 2- عقد بيمه و شرايط آن بايد به موجب سند كتبي باشد و سند مزبور موسوم به بيمه نامه خواهد بود.

ماده 3- در بيمه نامه بايد امور ذيل بطور صريح قيد شود.

1- تاريخ انعقاد قرارداد .
2- اسم بيمه گر و بيمه گذار .
3- موضوع بيمه .
4- حادثه يا خطري كه عقد بيمه به مناسبت آن بعمل آمده است.
5- ابتدا و انتهاي بيمه .
6- حق بيمه
7- ميزان تعهد بيمه گر درصورت وقوع حادثه

ماده 4- موضوع بيمه ممكن است مال باشد اعم از عين يا منفعت يا هر حق مالي يا هر نوع مسووليت حقوقي مشروط بر اينكه بيمه گذار نسبت به بقاء آنچه بيمه مي دهد ذي نفع باشد و همچنين ممكن است بيمه براي حادثه يا خطري باشد كه از وقوع آن بيمه گذار متضرر مي گردد.

ماده 5- بيمه گذار ممكن است اصيل باشد يا به يكي از عناوين قانوني نمايندگي صاحب مال يا شخص ذينفع را داشته يا مسووليت حفظ آن را از طرف صاحب مال داشته باشد.

ماده 6- هركس بيمه مي دهد بيمه متعلق به خود اوست مگر آنكه در بيمه نامه تصريح شده باشد كه مربوط به ديگري است ليكن در بيمه حمل و نقل ممكن است بيمه نامه بدون ذكر اسم (‌بنام حامل )‌ تنظيم شود.

ماده 7- طلبكار مي تواند مالي را كه در نزد او وثيقه يا رهن است بيمه دهد دراين صورت هرگاه حادثه اي نسبت به مال مزوبور رخ دهد از خساراتي كه بيمه گر بايد بپردازد تا ميزان آنچه را كه بيمه گذار در تاريخ موقوع حادثه طلبكار است به شخص او و بقيه به صاحب مال تعلق خواهد گرفت.

ماده 8- در صورتي كه مالي بيمه شده باشد در مدتي كه بيمه باقيست نمي توان همان مال را به نفع همان شخص و از همان خطر مجددا بيمه نمود.

ماده 9- در صورتي كه مالي به كمتر از قيمت بيمه شده باشد نسبت به بقيه قيمت مي توان آ“را بيمه نمود دراين صورت هريك از بيمه گران به نسبت مبلغي از مال كه بيمه كرده است مسوول خواهد بود.

ماده 10- درصورتي كه مالي به كمتر از قيمت واقعي بيمه شده باشد بيمه گر فقط به تناسب مبلغي كه بيمه كرده است با قيمت واقعي مال مسوول خسارت خواهد بود.

فسخ و بطلان

ماده 11- چنانچه بيمه گذار يا نماينده او با قصد تقلب مالي را اضافه برقيمت عادله در موقع عقد قرارداد بيمه داده باشد عقد بيمه باطل و حق بيمه دريافتي قابل استرداد نيست .

ماده 12- هرگاه بيمه گذار عمدا از اظهار مطالبي خودداري كند يا عمدا اظهارات كاذبه بنمايد و مطالب اظهار نشده يا اظهارات كاذبه طوري باشد كه موضوع خطر را تغيير داده يا از اهميت آن در نظر بيمه گر بكاهد عقد بيمه باطل خواهد بود حتي اگر مراتب مذكوره تاثيري در وقوع حادثه نداشته باشد. دراين صورت نه فقط وجوهي كه بيمه گذار پرداخته است قابل استرداد نيست بلكه بيمه گر حق دارد اقساط بيمه را كه تا آن تاريخ عقب افتاده است نيز از بيمه گذار مطالبه كند.

ماده 13- اگر خودداري از اظهار مطالبي يا اظهارات خلاف واقع از روي عمد نباشد عقد بيمه باطل نمي شود – دراين صورت هرگاه مطالب اظهار نشده يا اظهار خلاف واقع قبل از وقوع حادثه معلوم شود بيمه گر حق دارد يا اضافه حق بيمه را از بيمه گذار درصورت رضايت او دريافت داشته قرارداد را ابقاء‌ كند و يا قرارداد بيمه را فسخ كند – درصورت فسخ بيمه گر بايد مراتب را به موجب اظهار نامه يا نامه سفارشي دو قبضه به بيمه گذاراطلاع دهد اثر فسخ ده روز پس از ابلاغ مراتب به بيمه گذار شروع مي شود و بيمه گر بايد اضافه حق بيمه دريافتي تا تاريخ فسخ را به بيمه گذار مسترد دارد.
درصورتي كه مطالب اظهار نشده يا اظهار خلاف واقع بعد از وقوع حادثه معلوم شود خسارت به نسبت وجه بيمه پرداختي و وجهي كه بايستي درصورت اظهار خطر بطور كامل و واقع پرداخته شده باشد تقليل خواهد يافت.

ماده 14- بيمه گر مسوول خسارات ناشيه از تقصير بيمه گذار يا نمايندگان او نخواهد بود.

ماده 15- بيمه گذار بايد براي جلوگيري از خسارت مراقبتي را كه عادتا هركس از مال خود مي نمايد نسبت به موضوع بيمه نيز بنمايد و در صورت نزديك شدن حادثه يا وقوع آن اقداماتي را كه براي جلوگيري از سرايت و توسعه خسارت لازم است بعمل آورد . اولين زمان امكان و منتهي در ظرف پنج روز از تاريخ اطلاع خود از وقوع حادثه بيمه گر را مطلع سازد والا بيمه گر مسوول نخواهد بود مگر آنكه بيمه گذار ثابت كند كه بواسطه حوادثي كه خارج از اختيار او بوده است اطلاع به بيمه گر در مدت مقرر براي او مقدور نبوده است .

مخارجي كه بيمه گذار براي جلوگيري از توسعه خسارت مي نمايد بر فرض كه منتج به نتيجه نشود بعهده بيمه گر خواهد بود ولي هر گاه بين طرفين در موضوع لزوم مخارج مزبوره يا تناسب آن با موضوع بيمه اختلافي ايجاد شود حل اختلاف به حكم يا محكمه رجوع مي شود.

ماده 16- هرگاه بيمه گذار در نتيجه عمل خود خطري را كه به مناسبت آن بيمه منعقد شده است تشديد كند يا يكي از كيفيات آن بيمه منعقد شده است تشديد كند يا يكي از كيفيات يا وضعيت موضوع بيمه را بطوري تغيير دهد كه اگر وضعيت مزبور قبل از قرارداد موجود بود بيمه گر حاضر براي انعقاد قرارداد با شرايط مذكوره در قرارداد نمي گشت بايد بيمه گر را بلافاصله از آن مستحضر كند – اگر تشديد خطر يا تغيير وضعيت موضوع بيمه در نتيجه عمل بيمه گذار نباشد مشاراليه بايد مراتب را در ظرف ده روز از تاريخ اطلاع خود رسما به بيمه گر اعلام كند .
در هر دو مورد مذكور در فوق بيمه گر حق دارد اضافه حق بيمه را معين نموده به بيمه گذار پيشنهاد كند و در صورتي كه بيمه گذار حاضر براي قبولي و پرداخت آن نشود قرارداد را فسخ كند و اگر تشديد خطر در نتيجه عمل خود بيمه گذار باشدخسارات وارده را نيز از مجراي محاكم عمومي از او مطالبه كند و درصورتي كه بيمه گر پس از اطلاع تشديد خطر به نحوي از انحاء رضايت به بقاء عقد قراداد داده باشد مثل آنكه اقساطي از وجه بيمه را پس از اطلاع از مراتب از بيمه گذار قبول كرده يا خسارت بعد از وقوع حادثه به او پرداخته باشد ديگر نمي تواند به مراتب مذكوره استناد كند – وصول اقساط حق بيمه بعد از اطلاع از تشديد خطر يا پرداخت خسارت پس از وقوع حادثه و نحو آن دليل بر رضايت بيمه گر به بقاء‌ قرارداد مي باشد.

ماده 17- درصورت فوت بيمه گذار يا انتقال موضوع بيمه به ديگري اگر ورثه يا منتقل اليه كليه تعهداتي را كه موجب قرارداد بعهده بيمه گذار بوده است در مقابل بيمه گر اجرا كند عقد بيمه به نفع ورثه يا منتقل اليه به اعتبار خود باقي مي ماند معهذا هريك از بيمه گر يا ورثه يا منتقل اليه حق فسخ آن را نيز خواهند داشت.

بيمه گر حق دارد در ظرف سه ماه از تاريخي كه منتقل اليه قطعي موضوع بيمه تقاضاي تبديل بيمه نامه را به نام خود مي نمايد عقد بيمه را فسخ كند.

درصورت انتقال موضوع بيمه به ديگري ناقل مسوول كليه اقساط عقب افتاده وجه بيمه در مقابل بيمه گر خواهد بود ليكن از تاريخي كه انتقال را به بيمه گر بموجب نامه سفارشي يا اظهار نامه اطلاع مي دهد نسبت به اقساطي كه از تاريخ اطلاع به بعد بايد پرداخته شود مسوول نخواهد بود.

اگر ورثه يا منتقل اليه متعدد باشند هريك از آنها نسبت به تمام وجه بيمه در مقابل بيمه گر مسوول خواهد بود.

ماده 18- هرگاه معلوم شود خطري كه براي آن بيمه به عمل آمده قبل از عقد قرارداد واقع شده بوده است قرارداد بيمه باطل و بي اثر خواهد بود دراين صورت اگر بيمه گر وجهي از بيمه گذار گرفته باشد عشر از مبلغ مزبور را بعنوان مخارج كسر و بقيه را بايد به بيمه گذار مسترد دارد.

مسوليت بيمه گر

ماده 19- مسووليت بيمه گر عبارت است از تفاوت قيمت مال بيمه شده بلافاصله قبل ازوقوع حادثه با قيمت باقي مانده آن بلافاصله بعد از حادثه خسارت حاصله به پول نقد پرداخته خواهد شد مگر اينكه حق تعمير و يا عوض براي بيمه گر در سند بيمه پيش بيني شده باشد دراين صورت بيمه گر ملزم است موضوع بيمه را در مدتي كه عرفا كمتر از آن نمي شود تعمير كرده يا عوض را تهيه و تحويل نمايد.

در هر صورت حداكثر مسووليت بيمه گر از مبلغ بيمه شده تجاوز نخواهد كرد.

ماده 20- بيمه گر مسوول خساراتي كه عيب ذاتي مال ايجاد مي شود نيست مگر آنكه در بيمه نامه شرط خلافي شده باشد.

ماده 21- خسارات وارده از حريق كه بيمه گر مسوول آن است عبارت است از :‌

1- خسارت وارده به موضوع بيمه از حريق اگر چه حريق در نزديكي آن واقع شده باشد.
2- هرخسارت يا تنزل قيمت وارده به اموال از آب يا هر وسيله ديگري كه براي خاموش كردن آتش بكار برده شده است.
3- تلف شدن يا معيوب شدن مال در موقع نجات دادن آن از حريق .
4- خسارت وارده به اموال بيمه شده در نتيجه خراب كردن كلي يا جزئي بناء براي جلوگيري از سرايت يا توسعه حريق.

ماده 22- در بيمه هاي ذيل خسارت به اين طريق حساب مي شود:‌

1- در بيمه حمل و نقل قيمت مال در مقصد.
2- دربيمه منافعي كه متوقف بر امري است منافعي كه در صورت پيشرفت امر عايد بيمه گذار مي شد.
3- در بيمه محصول زراعتي قيمت آن در سر خرمن و موقع برداشت محصول . براي تعيين ميزان واقعي خسارت مخارج و حق الزحمه كه درصورت عدم وقوع حادثه به مال تعلق مي گرفت از اصل قيمت كسر خواهد شد و در هر صورت ميزان خسارت از قيمت معينه در بيمه نامه تجاوز نخواهد كرد.

ماده 23- در بيمه عمر يا نقص يا شكستن عضوي از اعضاء بدن مبلغ پرداختي بعد از مرگ يا نقصان عضو بايد بطور قطع در موقع عقد بيمه بين طرفين معين شود.

بيمه عمر يا بيمه نقصان يا شكستن عضو شخص ديگري درصورتي كه آن شخص قبلا رضايت خود را كتبا نداده باشد باطل است.

هرگاه بيمه گذار اهليت قانوني نداشته باشد رضايت ولي يا قيم او شرط است.

اگر بيمه راجع به عمر يا نقص يا شكستن عضو بدن جماعتي بطور كلي باشد ميزان خسارت عبارت از مبلغي خواهد بود كه مطابق تعرفه قبلا بين طرفين معين مي شود.

ماده 24- وجه بيمه عمر كه بايد بعد از فوت پرداخته شود به ورثه قانوني متوفي پرداخته مي شود مگر اينكه در موقع عقد بيمه يا بعد از آن در سند بيمه قيد ديگري شده باشد كه دراين صورت وجه بيمه متعلق به كسي خواهد بود كه در سند بيمه اسم برده شده است.

ماده 25- بيمه گذار حق دارد ذي نفع در سند بيمه عمر خود را تغيير دهد مگر انكه آن را به ديگري انتقال داده و بيمه نامه را هم به منتقل اليه تسليم كرده باشد.

ماده 26- در تمام مدت اعتبار قرارداد بيمه عمر بيمه گذار حق دارد وجه معينه در بيمه نامه را به ديگري منتقل نمايد انتقال مزبور بايد به امضاء انتقال دهنده و بيمه گر برسد.

ماده 27- اثرات قانوني انتقال وجه بيمه عمر از تاريخ فوت بيمه شده شروع مي شود ولي اگر بيمه گذار از بابت آن وجهي دريافت كرده يا نسبت به آن با بيمه گر معامله نموده باشد در كمال اعتبار خواهد بود.

ماده 28- بيمه گر مسوول خسارات ناشيه از جنگ و شورش نخواهد بود مگر آنكه خلاف آن در بيمه نامه شرط شده باشد.

ماده 29- درمورد بيمه مال منقول درصورت وقوع حادثه و پرداخت خسارت به بيمه گذار بيمه گر از هرگونه مسووليت در مقابل ثالث بري مي شود.

ماده 30- بيمه گر در حدودي كه خسارات وارده را قبول يا پرداخت مي كند در مقابل اشخاصي كه مسوول وقوع حادثه يا خسارت هستند قائم مقام بيمه گذار خواهد بود و اگر بيمه گذار اقدامي كند كه منافي با عقد مزبور باشد در مقابل بيمه گر مسوول شناخته مي شود.

ماده 31- درصورت توقف يا افلاس بيمه گر بيمه گذار حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.

ماده 32- درصورت ورشكستگي بيمه گر بيمه گذاران نسبت به ساير طلبكاران حق تقدم دارند و بين معاملات مختلف بيمه در درجه اول حق تقدم با معاملات بيمه عمر است.

ماده 33- بيمه گر نسبت به حق بيمه در مقابل هرگونه طلبكاري بر مال بيمه شده حق تقدم دارد حتي اگر طلب سايرين به موجب سند رسمي باشد.

ماده 34- اگر دريك قرارداد بيمه موضوعات مختلفه بيمه شده باشد درصورت اثبات تقلب از طرف بيمه گذار نسبت به يكي از آن موضوعات بطلان نسبت به ساير موضوعات نيز سرايت كرده تمام قرارداد باطل خواهد بود.
موضوعات مختلفه كه دريك بيمه نامه ذكر مي شود در حكم يك قرارداد محسوب است.

ماده 35- طرفين مي توانند در قراردادهاي بيمه هر شرط ديگري بنمايند ليكن موعد مذكوره در ماده 16 را نمي توانند تقليل دهند ولي ممكن است موعد را به رضايت يكديگر تمديد كنند.

اين قانون شامل قراردادهاي گذشته بيمه نيز خواهد بود.

ماده 36-
مرور زمان دعاوي ناشي از بيمه دو سال است و ابتداي آن از تاريخ وقوع حادثه منشاء دعوي خواهد بود لكن دعاوي كه قبل از اجراي اين قانون در محاكم طرح شده باشد مشمول اين ماده نخواهد بود.

اين قانون كه مشتمل بر سي و شش ماده است در جلسه هفتم ارديبهشت ماه يكهزارو سيصدو و شانزده به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
+ نوشته شده در  سه شنبه ۲۳ خرداد۱۳۹۱ساعت ۹:۴۲ قبل از ظهر  توسط شرکت سهامی عام بیمه دی  | 

معارفه مدیران جدید بیمه دی - چهارشنبه, مرداد 19, 1390

معارفه مدیران جدید بیمه دی - چهارشنبه, مرداد 19, 1390

جلسه معارفه مدیران جدید بیمه دی برگزار شد، در این جلسه که با حضور دکتر فرامرز فتح نژاد برگزار شد، دکتر ناصر اشراقی به عنوان معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی معرفی شدند. خانم نجمه فرهادی و حامد رضایی نیز به ترتیب به عنوان مدیر و معاون فن آوری اطلاعات معرفی شدند. دکتر فتح نژاد، مدیرعامل شرکت با آرزوی قبولی طاعات و عبادات حضار، از زحمات مدیران شرکت طی ماه مبارک رمضان قدردانی و تصریح کرد: خوشبختانه در این مدت نیز فعالیت ها با جدیت سابق دنبال شده است و انظباط جمعی در رفتارها به خوبی مشهود است به گونه ای که این تلاش جمعی، در خارج از مجموعه نیز نمودار شده است. دکتر فتح نژاد در معرفی دکتر اشراقی به عنوان معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی اظهار داشت: پشتیبانی یک معاونت بسیار مهم در شرکت است که تقریبا همه امور حمایتی و اجرایی شرکت شامل امور پرسنل، استخدام، حقوق و غیره را شامل می شود و ما امیدواریم که با مدیریت آقای اشراقی شاهد روند پرشتاب این معاونت در سامان بخشی گسترده به شرکت باشیم. وی همچنین با تشکر از ابوذر باقری، مدیر سابق پشتیبانی گفت: انصافا آقای باقری تا کنون یک تنه همه امورات معاونت پشتیبانی را انجام می دادند که باید از ایشان تشکر کنیم. دکتر فتح نژاد در ادامه با معرفی خانم فرهادی، وی را یکی از نخبگان حوزه فن آوری اطلاعات دانستند و از زحمات حامد رضایی، سرپرست سابق این حوزه قدردانی کردند.

پس از اظهارات مدیرعامل شرکت، دکتر اشراقی در سخنان کوتاهی به نقش معاونت پشتیبانی و توسعه منابع انسانی در یک بنگاه اقتصادی اشاره و تصریح کردند که با همکاری همکاران، روند حرکتی بیمه دی با انسجام بیشتر دنبال شود. خانم فرهادی نیز طی اظهاراتی نسبت به همکاری همه حوزه ها با مدیریت فن آوری ابراز امیدواری کرد.
+ نوشته شده در  پنجشنبه ۲۷ مرداد۱۳۹۰ساعت ۹:۳۵ قبل از ظهر  توسط شرکت سهامی عام بیمه دی  | 

بیمه های مسافرتی

در اين بيمه‌نامه كه طرحي نوين براي خدمات‌رساني بهينه به هموطنان گرامي مي‌باشد، كليه مسافراني كه عازم خارج از كشور هستند، مي‌توانند با خريد بيمه‌نامه مسافران خارج از كشور ، از پوشش‌هاي درماني اين نوع بيمه‌نامه در سراسر دنيا بهره‌مند شوند. اين بيمه‌نامه با توجه به قرارداد في‌مابين شركت بيمه دي و شبكه بين‌المللي شركت كمك‌رساني آكسا (Axa Assistance) تضمين و ارائه مي‌شود. موضوع اين بيمه‌نامه جبران هزينه‌هاي بيماري در خارج از كشور مي‌باشد.

مهمترين مزاياي بيمه‌نامه مسافرتي شركت بيمه دي عبارتند از:
   -
انتقال پزشكي
   -
پرداخت هزينه‌هاي پزشكي
   -
ارجاع پزشكي
   -
پرداخت هزينه‌هاي فوريت‌هاي دندان‌پزشكي
   -
بازگرداندن بيمه‌شده متوفي
   -
كمك‌رساني حقوقي
   -
عيادت ضروري از ايران و مخارج اقامت
   -
درخواست كمك براي رفع مشكلات در صورت فقدان مدارك مسافرتي
   -
بازگرداندن كودكان بي‌سرپرست
   -
ارسال پيام‌هاي فوري
   -
مراجعت غير منتظره به كشور محل سكونت
   -
ارسال دارو
   -
يافتن چمدان‌ها
   -
تأخير در دريافت چمدان‌ها
   -
گم شدن چمدان‌ها
   -
انتقال پزشكي

+ نوشته شده در  سه شنبه ۲۸ تیر۱۳۹۰ساعت ۱۰:۳۸ قبل از ظهر  توسط شرکت سهامی عام بیمه دی  | 

بیمه های کشتی

 

خسارت وارده به کشتی درنتیجه خطرات زیر تحت پوشش بیمه ای این بیمه نامه می باشد :

 

-         آتش سوزی و انفجار

-         طوفان

-         به گل نشستن و یا برخورد با صخره

-         تصادم شناور بیمه شده با شناورهای دیگر

-    برخورد هواپیما یا وسایل مشابه و یا اشیائی که از آنها سقوط کند به مورد بیمه ، برخورد مورد بیمه با وسایل نقلیه زمینی ، حوضچه تعمیرات تجهیزات و تاسیسات ساحلی

-         زمین لرزه ، فوران آتشفشان یا صاعقه

-         حوادث ناشی از بارگیری ، تخلیه یا جابجائی کالا

-         ترکیدن دیگ بخار ، شکست شفت

-         زیان همگانی و هزینه های نجات

-         خسارت وسایل و ادوات صیادی

 

مضاف بر موارد فوق در بیمه نامه کشتی مسئولیت ناشی از تصادم نیز به شرح زیر قابل بیمه شدن می باشد :

 

در صورتیکه کشتی بیمه شده با کشتی دیگری اعم از شناور یا ثابت تصادم کند و بیمه گذار مسئول جبران خسارت شناخته شود موارد ذیل قابل پرداخت می باشد :-         تلف یا آسیب دیدگی کشتی دیگر یا محمولات آن کشتی و یا هر شیء دیگر

-    تاخیر یا زیان معقول ناشی از عدم استفاده کشتی دیگر یا محمولات آن کشتی سهم زیان همگانی ، هزینه های نجات ( قراردادی یا غیر قراردادی ) به کشتی دیگر و یا اموال آن قابل پرداخت است

+ نوشته شده در  سه شنبه ۲۸ تیر۱۳۹۰ساعت ۱۰:۳۷ قبل از ظهر  توسط شرکت سهامی عام بیمه دی  | 

بیمه حوادث انفرادی

 

 

 

ممكن است هر كدام از ما در طی 24 ساعت شبانه‌روز در معرض خطراتی باشیم كه خارج از میل و اراده شخصی ما باشد. با مثبت‌اندیشی امیدواریم كه آن حادثه غیرمترقبه برای هیچ‌كدام از ما اتفاق نیافتد.اما اگر بدانیم كه می‌توان با بخش  كوچكی از درآمد، مقداری از هزینه‌های وقوع حادثه را جبران كرد، چطور !!! بیمه‌های حوادث آرامش را در روزهای ناتوانی و از كار افتادگی برایمان به ارمغان می‌آورد.

هر فردی، شاغل، دانشجو و دانش آموز و... می‌تواند به صورت انفرادی بیمه‌نامه حوادث را خریداری نماید.

 

تعهدات بیمه دي در بیمه‌نامه حوادث انفرادی:

·         پرداخت غرامت فوت بر اثر حادثه.

·         پرداخت غرامت نقص عضو و از كار افتادگی دائم (كلی و جزئی) ناشی از حادثه .

·         پرداخت هزینه‌های پزشكی ناشی از حادثه.

·         خطرات زیر نیز تحت پوشش این بیمه‌نامه می‌باشند:

غرق شدن، مسمومیت، تاثیر گاز، بخار یا مواد خورنده مانند اسید، ابتلا به هاری، كزاز و سیاه زخم، انواع تصادفات، برخورد بیمه‌شده با جسم سخت، پرت شدن، سقوط هواپیما.

خطرات زیر با پرداخت حق‌بیمه اضافی و موافقت كتبی بیمه‌گر قابل پوشش می‌باشند:

·         زمین لرزه، آتشفشان، فعل و انفعالات هسته‌ای.

·         ورزش‌های رزمی و حرفه‌ای از جمله شكار، سواركاری و .... .

 

انواع بیمه‌نامه‌های حوادث انفرادی

بیمه‌نامه حوادث انفرادی قابل ارائه به دو صورت دفترچه‌ای و غیردفترچه‌ای برای هموطنان گرامی می‌باشند. در نوع دفترچه‌ای با توجه به شغل فرد (به شرح جدول ذیل)، سرمایه‌ای از قبل تعیین شده است، كه می‌توان تنها سرمایه موردنظر خود را انتخاب كرد. در صورت تمایل به افزایش سرمایه، می‌توان از نوع غیردفترچه‌ای استفاده نمود.

حوادث دفترچه ای به صورت دفترچه های سه برگی با سرمایه های 20,000,000 ، 40,000,000 ،60,000,000 ،100,000,000 ریال و حق‌بیمه‌های ثابت تهیه گردیده است. 

تعریف شغل طبقه شغلی
افرادی هستند كه در فعالیت‌های روزمره خود با حداقل خطر مواجه هستند. مانند كارمندان دفتری و اداری، مهندسین طراح، فروشندگان تجاری و .... . 1
افرادی كه در فعالیت‌های روزمره خود با خطرات بیشتری نسبت به طبقه شغلی یك روبرو هستند و معمولاً علاوه بر استفاده از نیروی فكری،كارهای دستی بدون استفاده از ماشین‌آلات صنعتی را انجام می‌دهند، در این طبقه گنجانده می‌شوند. مانند مهندسین ناظر و بازاریابان، خانه‌دار و خیاط و ... 2
این طبقه شامل كسانی می‌شود كه متخصص یا نیمه متخصص می باشند و اكثر آنها با ماشین‌آلات و ادوات صنعتی كار می‌كنند. مانند كشاورزان، كاركنان ساختمانی، تعمیركاران ادوات برقی و مكانیكی، رانندگان ماشین‌های سواری و ... . 3
این طبقه شامل كسانی می‌شود كه با ماشین‌آلات و ادوات صنعتی پرخطر كار می‌كنند. نظیر: پرس‌كاران، دكل‌بندها، ماموران آتش‌نشانی، رانندگان ماشین‌های سنگین، برقكاران ساختمانی و ... . 4
این افراد، افرادی هستند كه در فعالیت‌های روزمره خود با بیشترین خطر روبرو هستند. نظیر خلبان آزمایشی، كارگران معادن زیرزمینی،  مهندسین برق فشار قوی و ... . 5

 

بیمه‌نامه حوادث انفرادی دفترچه‌ای بیمه دي، با سرمایه‌های زیر قابل ارائه می‌باشند:

د ج ب الف خطرات تحت پوشش طبقات شغلی
100,000,000 60,000,000 40,000,000 20,000,000 فوت در اثر حادثه 1، 2،3،4،5
100,000,000 60,000,000 40,000,000 20,000,000 نقص عضو و از كار افتادگی دائم در اثر حادثه
10,000,000 6,000,000 4,000,000 2,000,000 هزینه پزشكی در اثر حادثه
300,000 180,000 120,000 60,000 حق بیمه

  

 

+ نوشته شده در  سه شنبه ۲۸ تیر۱۳۹۰ساعت ۱۰:۳۵ قبل از ظهر  توسط شرکت سهامی عام بیمه دی  | 

بیمه های مهندسی

 

 بيمه‌ تمام‌ خطر نصب‌ (EAR)
بيمه‌ تمام‌ خطر نصب‌ يكي‌ از انواع‌ رشته‌هاي‌ بيمه‌ مهندسي‌ و جديدترين‌ آنهاست‌ و امروزه‌ در دنيا كاربرد فراواني‌دارد. اين‌ نوع‌ بيمه‌، معمولا پوششهاي‌ لازم‌ را در زمان‌ نصب‌ كليه‌ ماشين‌آلات‌ صنعتي‌، كارخانه‌ها و همچنين‌ ساخت‌اسكلتهاي‌ فلزي‌ ساختمانهاي‌ بلند، ارائه‌ مي‌دهد.
در گذشته‌ براي‌ پوشش‌ دادن‌ كليه‌ خطرات‌ يك‌ پروژه‌ مي‌بايست‌ بيمه‌نامه‌هاي‌ متعددي‌ از شركتهاي‌ بيمه‌ تهيه‌ شودتا خطرات‌ گوناگوني‌ چون‌ آتش‌سوزي‌، مسئوليت‌ مدني‌، سرقت‌، دزدي‌ با شكستن‌ حرز، سيل‌، طوفان‌ و زلزله‌ راپوشش‌ داد. اما بيمه‌نامه‌ تمام‌ خطر نصب‌، پوششي‌ كلي‌ ارائه‌ مي‌دهد و تمام‌ موارد پيشگفته‌ را دربرمي‌گيرد
امروزه‌پيمانكاران‌ يا صاحبان‌ پروژه‌هاي‌ سنگين‌ با خطرات‌ متعددي روبه‌رويند و منابع‌ تأمين‌ كننده‌ اعتبار اين‌ گونه‌پروژه‌ها غالباً بانكها هستند و بانكها نيز در صورتي‌ براي‌ چنين‌ مواردي‌ سرمايه‌گذاري‌ مي‌كنند كه‌ مطمئن‌ باشند خطري‌سرمايه‌گذاري‌ را تهديد نمي‌كند، از اين‌ رو ارائه‌ بيمه‌نامه‌هايي‌ مانند بيمه‌نامه‌تمام‌خطرنصب‌ براي‌ پروژه‌هايي‌ كه‌ توسطبانكها و يا دولتها سرمايه‌گذاري‌ مي‌شود الزامي‌ است‌.

مواردي‌ كه‌ در تعهد بيمه‌گر است
بيمه‌ تمام‌ خطر نصب‌، پوشش‌ گسترده‌اي‌ براي‌ هرگونه‌ خسارت‌ پيش‌بيني‌ ناپذير ناگهاني‌ به‌ ماشين‌آلات‌، كوره‌ها واموال‌ واقع‌ در محل‌ نصب‌ كه‌ متعلق‌ به‌ بيمه‌گذار بوده‌ و يا در اختيار وي‌ قرار داشته‌ است‌ ارائه‌ مي‌دهد. خسارات‌ وارده‌به‌ اموال‌ بيمه‌گذار كه‌ ناشي‌ از علل‌ زير باشد در تعهد بيمه‌گر است‌
خسارات‌ ناشي‌ از آتش‌سوزي‌، صاعقه‌، انفجار، سقوط هواپيما و عمليات‌ آتش‌نشاني
خسارات‌ ناشي‌ از سيل‌، باران‌، برف‌، بهمن‌، امواج‌ دريا و طوفان
خسارات‌ ناشي‌ از زمين‌ لرزه‌، نشست‌ زمين‌، جابجايي‌ (لغزش‌) لايه‌هاي‌ زمين‌ و صخره‌ها.
خسارات‌ ناشي‌ از سرقت‌ با شكستن‌ حرز و دزدي‌ ساده‌.
خسارات‌ ناشي‌ از عدم‌ مهارت‌، عدم‌ تجربه‌، اعمال‌ بدون‌ سوءنيت‌ و قصد بيمه‌گذار و همچنين‌ سهل‌انگاري‌كاركنان‌ وي‌.
خسارات‌ ناشي‌ از فشارهاي‌ ايجاد شده‌ يا خلاء، ازهم‌ گسيختگي‌ نيروي‌ گريز از مركز.
خسارات‌ ناشي‌ از ريزش‌ آوار، ساير عوامل‌ خارجي‌ و خسارات‌ در زمان‌ حمل‌ و نقل‌ كالا
غرامت‌صدمات‌جاني‌وبيماري‌واردبه‌ اشخاص‌ ثالث‌ اعم‌ از اينكه‌ منجر به‌ فوت‌ شده‌ يا نشده‌ باشد
خسارات‌ وارد به‌ اموال‌ اشخاص‌ ثالث
پرداخت‌ هزينه‌ از بين‌ بردن‌ ضايعات‌ ناشي‌ از حوادث‌ و خطرات‌ مورد بيمه

مواردي‌ كه‌ خارج‌ از تعهد بيمه‌گر است‌ (استثنائات‌)
خسارات‌ ناشي‌ از عوامل‌ زير خارج‌ از تعهدات‌ بيمه‌گر است
خسارات‌ ناشي‌ از اشتباه‌ در طرح‌ پروژه‌ (مگر در موارد خاص‌)، كاربرد مصالح‌ نامناسب‌ و قطعات‌ معيوب
خسارات‌ وارد به‌ ماشين‌آلات‌ و تجهيزات‌ ناشي‌ از شكست‌ مكانيكي‌ يا الكتريكي
خسارات‌ ناشي‌ از عمل‌ عمدي‌ و سهل‌انگاري‌ بيمه‌گذار و يا كاركنان‌ وي‌
خسارات‌ ناشي‌ از جرائم‌ قراردادي‌، تأخيرات‌ حادث‌ شده‌ در انجام‌ و تكميل‌ پروژه‌ و عدم‌ اجراء يالغو قرارداد
خسارات‌ ناشي‌ از جنگ‌، هجوم‌، عمل‌ دشمن‌ خارجي‌، عمليات‌ خصمانه‌ جنگ‌ داخلي‌،ياغيگري‌، بلوا، انقلاب‌ يا قيام‌، شورش‌ و اعتصاب‌ كارگران‌
خسارات‌ ناشي‌ از توقيف‌، ضبط و مصادره‌ يا خرابي‌ اموال‌، يا زيان‌ وارده‌ به‌ آن‌ به‌ دستور دولت ‌محلي‌ يا قانوني‌ يا هر مقام‌ صلاحتيدار ديگر
خسارات‌ ناشي‌ از واكنشهاي‌ هسته‌اي‌، آلودگيهاي‌ مربوط به‌ تشعشعات‌ هسته‌اي‌ و راديواكتيويته‌
توضيح‌ آنكه‌ مدت‌ بيمه‌نامه‌ تمام‌ خطر نصب‌، همزمان‌ با تخليه‌ ماشين‌آلات‌ و اشياء مورد بيمه‌ درمحل‌ نصب‌ شروع‌ مي‌شود و تا پايان‌ عمليات‌ نصب‌ و راه‌اندازي‌ ادامه‌ خواهد داشت‌. بنابراين‌ در طول‌مدت‌ بيمه‌، هرگونه‌ كسري‌ و خسارات‌ وارد آمده‌ در مدت‌ زمان‌ انبارداري‌، نصب‌ و آزمايش‌، بهره‌برداري‌يا آزمايش‌ بار تحت‌ پوشش‌ بيمه‌ قرار دارد
و در ضمن‌ دوره‌ آزمايش‌ يك‌ پروژه‌ كه‌ معمولا تا مدت‌ 4 هفته‌ است‌ نيز تحت‌ پوشش‌ بيمه‌ است


بيمه‌ تمام‌ خطر مقاطعه‌كاران‌(CAR) 
گسترش‌ سريع‌ تكنولوژي‌ و توسعه‌ ابزارهاي‌ ساخت‌ و كاربرد مواد اوليه‌ جديد در زمينه‌ صنايع‌ و مهندسي‌ براي‌ساخت‌ پروژه‌هاي‌ ساختمانهاي‌ مسكوني‌، اداري‌، بيمارستانها، مدارس‌، تئاترها، كارخانه‌ها، نيروگاهها، فرودگاهها،پلها، سدها، آب‌بندها، تونلها، سيستمهاي‌ آبرساني‌ و زهكشي‌، بندرگاهها و ايجاد كانالها باعث‌ شده‌ كه‌ از طرف‌مقاطعه‌كاران‌ تقاضايي‌ نسبت‌ به‌ اين‌ نوع‌ پوشش‌ بيمه‌اي‌ ايجاد شده‌ است‌. اين‌ نوع‌ بيمه‌، رشته‌ جديدي‌ شمرده‌ مي‌شودو كاربرد آن‌ در جبران‌ خسارت‌ كارهاي‌ مورد مقاطعه‌ از قبيل‌ خاكبرداري‌، انجام‌ امور تسطيح‌، اجراي‌ موقت‌ تأسيسات‌مورد نياز كارگاهي‌ و پروژه‌هاي‌ اصلي‌ است‌.

مواردي‌ كه‌ در تعهد بيمه‌گر مي‌باشد.
حدود پوشش‌ اين‌ نوع‌ بيمه‌نامه‌ همان‌ گونه‌ كه‌ از نام‌ آن‌ استنباط مي‌شود يك‌ بيمه‌ تمام‌ خطر است‌ كه‌ كليه‌ خطرات‌متداول‌ در اين‌ زمينه‌ را پوشش‌ مي‌دهد،  مگر خطراتي‌ كه‌ صراحتاً در شرايط عمومي‌ بيمه‌نامه‌ مستثني‌ شده‌ باشد،به‌عبارت‌ ديگر بيمه‌گر مسئول‌ پرداخت‌ هرگونه‌ خسارت‌ و ضرر و زيان‌ مالي‌ ناگهاني‌ است‌ كه‌ در طول‌ مدت‌ بيمه‌ به‌ اموال‌بيمه‌شده‌ و يا مراحل‌ مختلف‌ پروژه‌ در محل‌ مورد بيمه‌ وارد شود.
خسارات‌ ناشي‌ از عوامل‌ زير در تعهد بيمه‌گر است‌ :
خسارات‌ناشي‌ازآتش‌سوزي‌، صاعقه‌،انفجار، سقوط هواپيماو خسارات‌ناشي‌ازعمليات‌آتش‌نشاني‌.
خسارات‌ ناشي‌ از سيل‌، باران‌، برف‌، بهمن‌، امواج‌ دريا و طوفان‌.
خسارات‌ ناشي‌ از زمين‌ لرزه‌، نشست‌ زمين‌، جابجايي‌ (لغزش‌) لايه‌هاي‌ زمين‌ و صخره‌ها.
خسارات‌ ناشي‌ از عدم‌ مهارت‌ و تجربه‌، اعمال‌ بدون‌ سوءقصد و نيت‌ بيمه‌گذار و هم‌ چنين‌ سهل‌انگاري‌ كاركنان‌بيمه‌گذار.
خسارات‌ ناشي‌ از سرقت‌ با شكستن‌ حرز و دزدي‌ ساده‌.
در پوشش‌ تمام‌ خطر مقاطعه‌كاري‌، خسارات‌ وارده‌ به‌ مصالح‌ ساختماني‌، ماشين‌آلات‌ ساختماني‌ و تجهيزات‌كارگاهي‌ در محل‌ ساخت‌ پروژه‌ و يا در حين‌ حمل‌ و نقل‌ و يا سوار يا پياده‌ كردن‌، تحت‌ پوشش‌ بيمه‌اي‌ قرار مي‌گيرد.

مواردي‌ كه‌ خارج‌ از تعهد بيمه‌گر است‌ (استثنائات‌)
بيمه‌گر خسارات‌ ناشي‌ از عوامل‌ زير را جبران‌ نخواهد كرد :
خسارات‌ ناشي‌ از جنگ‌، هجوم‌، عمل‌ دشمن‌ خارجي‌، عمليات‌ خصمانه‌، جنگ‌ داخلي‌، ياغيگري‌، بلوا، انقلاب‌يا قيام‌، شورش‌ و اعتصاب‌ كارگران‌.
توقيف‌، ضبط، مصادره‌، خرابي‌ اموال‌ يا زيان‌ وارد به‌ آن‌ به‌ دستور دولت‌ محلي‌ يا قانوني‌ يا هر مقام‌ صلاحتيدارديگر.
واكنشهاي‌ هسته‌اي‌، آلودگيهاي‌ مربوط به‌ تشعشعات‌ هسته‌اي‌ و راديواكتيويته‌.
عمل‌ يا سهل‌انگاري‌ عمدي‌ بيمه‌گذار.
تعطيل‌ تمام‌ يا قسمتي‌ از كار.
خسارتهاي‌ ناشي‌ از نقشه‌ غلط.
هزينه‌هاي‌ تعويض‌ يا رفع‌ نواقص‌ كار يا مصالح‌ ساختماني‌.
فرسودگي‌ و يا پارگي‌ و فساد در اثر مواد شيميايي‌ و زنگ‌ زدگي‌ و خرابي‌ ناشي‌ از عدم‌ استعمال‌ وشرايط عادي‌ جوي‌.
شكستگي‌ و اختلال‌ در كار تأسيسات‌ و ماشين‌آلات‌ و تجهيزات‌ كارگاه‌.
خسارتهاي‌ وارد به‌ پرونده‌ها، نقشه‌ها، دفاتر، صورت‌ حسابها، پولهاي‌ رايج‌، تمبرها، اسناد، سفته‌،اسكناس‌ و اوراق‌ بهادار.
دوره‌اعتباربيمه‌نامه‌باشروع‌فعاليت‌ و تخليه‌كالاي‌ موردبيمه‌درمحل‌اجراي‌ پروژه‌ شروع‌ و پس‌ ازتكميل‌ ساختمان‌، در زمان‌ تحويل‌ و يا بهره‌برداري‌ خاتمه‌ مي‌يابد.
قراردادهاي‌
CAR معمولا يك‌ دوره‌ 12 ماهه‌ دارد، كه‌ در اين‌ مدت‌ مي‌توان‌ تحت‌ پوشش‌ بيمه‌گر قرارگرفت‌

انواع‌ بيمه‌نامه‌ هايي‌ كه‌ درچارچوب‌ بيمه‌هاي‌ مهندسي‌،كار فرمايان‌، پيمانكاران‌ ، مهندسين‌ مشاور و موسسات‌ تامين‌ كننده‌ اعتبارات‌مي‌توانند استفاده‌ نمايند به‌ شرح‌ ذيل‌ است‌:
 
بيمه‌ تمام‌ خط‌ر پيمانكاران
مناسبترين‌ پيشنهاد بيمه‌ براي‌ ط‌رح‌ هاي‌ عمراني‌ و ساختماني‌مانند پروژه‌ هاي‌ مسكوني‌ ، تجاري‌ ، راه‌ آهن‌ ، فرودگاه‌ ، جاده‌، پل‌ تونل‌،سد، تاسيسات‌ آبرساني‌، ساختمان‌ كارخانه‌ ها و نيروگاهها ، بيمه‌ تمام‌ خط‌رپيمانكاران‌ است‌ . پوشش‌ بيمه‌اي‌ از زمان‌ تخليه‌ مصالح‌ و تجهيزات‌ در محل‌اجراي‌ ط‌رح‌ تا اتمام‌ آن‌ و تحويل‌ كار به‌ كارفرما ادامه‌ دارد و خسارات‌ مادي‌وارده‌ به‌ پروژه‌ "مورد بيمه" ناشي‌ از خط‌رات‌ تحت‌ پوشش‌ ، در ط‌ول‌ اين‌ مدت‌جبران‌ خواهد شد. پوشش‌ بيمه‌ مسئوليت‌ مدني‌ دست‌اندركاران‌ اجرايي‌ در قبال‌اشخاص‌ ثالث‌ نيز در اين‌ بيمه‌نامه‌ پيش‌ بيني‌ شده‌ است‌ و بنا به‌ نياز بيمه‌گزاران‌ قابل‌ ارائه‌ خواهد بود.

خط‌رات‌تحت‌ پوشش
كليه‌ خط‌راتي‌ كه‌ منجر به‌ بروز حوادث‌ ناگهاني‌ و غير قابل‌پيش‌ بيني‌ شود و موجب‌ وارد شدن‌ خسارت‌ به‌ مورد بيمه‌ گردد به ‌استثناء اشتباه‌در ط‌رح‌ عدم‌النفع‌ ، عيوب‌ مصالح‌ ، جزء خط‌رات‌ تحت‌ پوشش‌ مي‌ باشند و خط‌راتي‌مانند آتش‌ سوزي‌ ، صاعقه‌ انفجار، سقوط ‌، طغيان‌ آب‌ ، سيل‌، زلزله‌، سرقت‌ باشكست‌ حرز، فقدان‌ مهارت‌ ، اشتباه‌ و اهمال‌ در اجراء و خطاي ‌ كاركنان‌ در انجام‌صحيح‌ كار را شامل‌ مي‌ شود.

موردبيمه
كليه‌ مصالح‌ ، تاسيسات‌ و تجهيزات‌ كارگاهي‌ ، ساختمان‌ هاي‌ موقت‌ ،دفاتر، انبارها، هزينه‌ و دستمزد اجرايي‌، جزء اقلام‌ مورد بيمه‌ مي‌ باشند. ازبين‌ بردن‌ ضايعات‌ باقيمانده‌ از خسارات‌ وارده‌ تا حد مشخصي‌ قابل‌ تامين‌ خواهدشد.


بيمه‌ تمام‌ خط‌ر نصب
جامع‌ ترين‌ و گسترده‌ ترين‌ بيمه‌ نامه‌ براي‌ نصب‌ ماشين‌ آلات‌ وتجهيزات‌ واحدهاي‌ صنعتي‌ ، توليدي‌ و خدماتي‌، بيمه‌ تمام‌ خط‌ر نصب‌ است‌ . اززمان‌ تخليه‌ تجهيزات‌ و ماشين‌ آلات‌ در محل‌ ط‌رح‌ و در كليه‌ مراحل‌ نصب‌ وآزمايش‌ ، خط‌رات‌ ط‌بيعي‌ و اهمال‌ و خطاي‌ عوامل‌ اجرايي‌ در نصب‌ ماشين‌ آلات‌منشاء ورود خسارات‌ فراواني‌ به‌ مورد بيمه‌ خواهد شد.
جبران‌ اين ‌خسارت‌ براي‌صاحبان‌ ، مجريان‌ نصب‌ ، خريداران‌، موسسات‌ تامين ‌كننده‌ اعتباراين‌ ماشين‌آلات‌ با اخذ پوشش‌ بيمه‌ تمام‌ خط‌ر نصب‌ ، به‌ سهولت‌ امكان‌پذير است‌ . پوشش‌دوره‌ نگهداري‌ و مسئوليت‌ مدني‌ در قبال‌ اشخاص‌ ثالث‌ نيز در اين‌ بيمه‌ نامه‌پيش‌ بيني‌ شده‌ است‌.

خط‌رات‌ تحت‌پوشش
خط‌راتي‌ چون‌ آتش‌ سوزي‌ صاعقه‌، انفجار، سيل‌، طغيان‌ آب‌ ،ط‌وفان‌، زلزله‌، نشست‌ زمين‌، سرقت‌ با شكست‌ حرز، سهل‌ انگاري‌ و عدم‌ مهارت‌ ،اتصال‌ كوتاه‌، زياد بودن‌ ولتاژ و مواد ديگر تحت‌ پوشش‌ اين‌ بيمه‌ نامه‌ هستند. خسارات‌ ناشي‌ از عدم‌ النفع‌،اشتباه‌ در ط‌رح‌، عيوب‌ ذاتي‌ مصالح‌ و قط‌عات‌ ،فرسودگي‌، زنگ‌ زدگي‌ جزء موارد استثناء خواهد بود.

مورد بيمه
ماشين‌ آلات‌ و تجهيزات‌ مورد نصب‌ ،تجهيزات‌ ساختماني‌ و نصب‌ اموال‌ صاحبكار، كارهاي‌ ساختماني‌ وهزينه‌ نصب‌ ازموارد بيمه‌ هستند. هزينه‌ برداشت‌ ضايعات‌ باقيمانده‌ از خسارت‌ نيز، تا حد مشخصي‌قابل‌ تامين‌ خواهد بود.بيمه‌بدنه ماشين آلات ساختماني - راهسازي
ماشين‌ آلات‌ ساختماني‌ - راهسازي‌ مانند لودر، بولدوزر، گريدر، بيل‌ مكانيكي‌،غلط‌ك‌ ، تاور كرين‌ از موثرترين‌ عوامل‌ پيشرفت‌ اجراي‌ عمليات‌ عمراني‌ و صنعتي‌محسوب‌ مي‌شوند گستردگي‌ كاربرد اين‌ ماشين‌ آلات‌ در محدوده‌ جغرافيايي‌ كشور وتنوع‌ عمليات‌ آنها، بروز حوادث‌ زيانباري‌ را به‌ دنبال‌ دارد
بيمه‌ بدنه‌ماشين‌ آلات‌ ، پوشش‌ مناسبي‌ براي‌ دارندگان‌ و استفاده‌ كنندگان‌ اين‌ماشين‌آلات‌ در مقابل‌ خط‌رات‌ تصادم‌، سقوط‌، پرت‌ شدن‌، آتش‌ سوزي‌، صاعقه‌،انفجار، سيل‌ ، تندباد، زلزله‌ و دزدي‌ كامل‌ مورد بيمه‌ خواهد بود. اين‌ بيمه‌ درمواردي‌ كه‌ ماشين‌ آلات‌ در حال‌ كار يا تعمير باشد و يا به‌ منظ‌ور بازديد و تميزكاري‌، پياده‌ و سوار شود و يا در جايي‌ متوقف‌ باشد، در ط‌ول‌ مدت‌ بيمه‌ نافذخواهد بود

بيمه‌ سازه های تکمیل شده

پوشش اين بيمه نامه كه به صورت اختصار با عبارت
CECR نمایش داده مي شود ؛ بعد ازاتمام پروژه هاي پيمانكاري و نصب وتحويل آن به كارفرما آغاز مي گردد . بعبارتي ؛اين بيمه نامه در دوران بهره برداري از پروژه مورد استفاده قرار مي گيرد .سازه هائي همچون : پلها ؛ جاده ها ؛ سدها ؛ ايستگاههاي پمپاژ آب و هر سازه اي كه در حال بهره برداري است ؛ ميتوانند در این نوع یمه نامه تحت پوشش قرار گيرند . لازم به ذكر است پوشش بيمه اي مواردي نظير مدارس ؛ ساختمانهاي مسكوني ؛ هتلها و غيره ؛ با اين بيمه نامه قابل ارائه نمي باشد . بديهي است هر سازه در حال بهره برداري ؛ ممكن است ازطرف خطرات خاصي مورد تهديد قرار گيرد ؛ بنابر اين نوع پوشش در این نوع بیمه نامه تمام خطر نبوده و محدود به خطراتي است كه از طرف بيمه گذار درخواست مي شود. برخی ازاستثنائات اين نوع بيمه نامه عبارتند از :
• هر نوع سهل انگاري
• جنگ ؛ حمله هسته ای
• اشتباهات ناشی از طراحی غلط
• خسارات تبعی
• عیب ذاتی

این بیمه نامه بصورت ساليانه صادر می گردد . لازم به ذکر است در این نوع بیمه نامه ؛خسارات و صدمات وارده به اشخاص و اموال افراد ثالث نیز می توانند در طول مدت اجرای پروژه ؛ تحت پوشش بیمه ای قرار گیرند . آنچه كه در اين نوع بيمه نامه حائز اهميت است ؛ اظهار ارزش واقعي موارد بيمه توسط بيمه گذار ( نه بر اساس ارزش دفتري ) ميباشد . چرا كه در غير اينصورت ؛ روند پرداخت خسارت دچار مشكل خواهد شد .بيمه‌تجهیزات الکترونیک
این بیمه نامه به صورت اختصار با عبارت
EI نمایش داده شده و برای پوشش بیمه ای دستگاههاي الكترونيكي مانند :
دستگاههاي اشعه ايكس رايانه هادوربينهاي نقشه برداري ديجيتالي دستگاههاي مخابراتي ماشين هاي اداري و غيره مورداستفاده قرار مي گيرد .
اين بيمه نامه بصورت استاندارد تمام خطر مي باشد ؛ امابرخي از شركتهاي بيمه آنرا بصورت خطرات ذكر شده صادر مي نمايند . معمولترين خطرات مورد درخواست براي اين نوع بيمه نامه عبارتند از : خطرات طبيعي برخورد مورد بيمه باجسم ثابت يا متحرك آبديدگي مورد بيمه يا نفوذ مايعات به مورد بيمه نوسانات برق سرقت اين بيمه نامه داراي استثنائاتي است كه در شرايط عمومي آن ذكر مي شود . اين بيمه نامه شرايط ثابتي براي كليه شركتهاي بيمه ندارد و هر شركت بيمه اي ممكن است آنراتحت شرايط مورد نظر خود صادر نمايد . لازم به ذكر است رايانه هاي رو ميزي و دستي همدر اين نوع بيمه نامه مي توانند تحت پوشش بيمه اي قرار گيرند .

بيمه‌ شکست ماشین آلات
این بیمه نامه به صورت اختصار با عبارت
MB نمایش داده شده و خسارات وارد بر ماشين آلات و تجهيزات كارخانجات ناشي از عيوب مكانيكي و يا الكتريكي كه بطور ناگهاني وغير قابل پيش بيني به وقوع مي پيوندد را تحت پوشش قرار مي دهد . ماشين آلات ودستگاههاي زير مي توانند از اين نوع پوشش بيمه اي استفاده نمايند :
• ژنراتور ها؛ توربين ها
• ماشين آلات تراشكاري ؛ بافندگي ؛ چاپ
• ماشين آلات توليدمواد غذائي
برخي ازخطرات تحت پوشش در این نوع بیمه نامه عبارتند از :
• عيوب ناشي از شكست مكانيكي ماشين آلات
• اشتباه در سيستم روغن كاري
• عوامل جوي
• خسارات فيزيكي ناگهاني و غير قابل پيش بيني
• طراحي غلط
• شكست الكتريكي كه عمدتا ناشي از نوسانات برق مي باشد .
• اشتباهات عمدي و خرابكارانه كارگران
• افتادن اشياء خارجي به درون ماشين
بيمه شكست ماشين آلات داراي بعضي استثنائات نيز مي باشد كه برخی از آنها عبارتند از :
• خساراتي كه توسط بيمه نامه هاي ديگر تحت پوشش قرار دارند .
• خسارات طبيعي
• جنگ
• عمل عمدي بيمه گذار و يا نمايندگان او
• استهلاك و خوردگي

شايان ذكر است مدت این بیمه نامه يكسال صادر مي باشد ؛ كه بنا به درخواست بيمه گذار مي تواند براي مدت كمتر و يا بيشتر از آن نيز ارائه شود.


بیمه تضمین کیفیت ساختمان ( بیمه نامه عیوب اساسی و پنهان ساختمان ) :
بیمه ای است که برای حمایت از استفاده کنندگان و خریداران ساختمانها که سرمایه زندگی خود را براي خرید منزل و سرپناه هزینه میکنند طراحی و ارائه گردیده است . موضوع اين بيمه نامه جبران خسارات ناشي از هر گونه نقص و عيب در سازه هاي اصلي ساختمان ( شامل كليه سازه هاي باربر اصلي و سازه هاي جانبي ساختمان ) ناشي از طراحي واجراي نادرست، به كارگيري مواد و مصالح غير استاندارد مي باشد .
سازه هاي اصلي ساختمان : عبارتست از سازه هاي باربر اصلي براي پايداري يا استحكام ساختمانمانند پي، ستونها، كف ها، تيرها، بادبندها و تمام ديوارهاي باربر و سقفها .

سازه هاي جانبي ساختمان : عبارتست از اجزاي غيرباربر ساختمان ها مانند ديوارهاي غيرباربر، پنجره ها ، گچ كاريها، كاشي كاريها، كف پوشها، دربها ، نازك كاريها،لوله كشي هاي آب ،گاز و فاضلابهاي داخلي و تاسيسات الكتريكي و مكانيكي ثابت به استثناي مواردي كه تحت عنوان سازه هاي اصلي تعريف شده اند .

نكته قابل توجه آنست كه خسارات وارد به سازه هاي جانبي ساختمان در صورتي توسط اين بيمه نامه پوشش داده ميشود كه ناشي از وقوع خسارت در سازه اصلي ساختمان باشد .

ذينفع اين بيمه نامه مالك ساختمان يا هر شخصي كه بنا به درخواست بيمه گذار نام وي در اين بيمه نامه درج گرديده است و تمام يا بخشي از خسارت مطابق با شرايط بيمه نامه به وي پرداخت مي گردد و يا هر شخص ديگري كه بعداً‌مالك خواهد شد ، بوده و سرمايه بيمه شده ، سرمايه نهايي است كه پس از تكميل ساختمان توسط بازرس فني بيمه گر محاسبه مي شود .

خسارت هاي زير تحت پوشش اين بيمه نامه نيست :

1- خسارت هايي كه عمداً يا سهواً توسط بيمه گذار يا ذينفع سبباً يا مباشرتاً به موضوع بيمه وارد مي شود.
2- آسيب هاي ناشي از آتش سوزي يا انفجار به استثناي مواردي كه آتش سوزي يا انفجار به طور مستقيم ناشي از خسارت تحت پوشش اين بيمه نامه باشد.
3- خسارت ناشي از سيل، آتشفشان ، طوفان ،صاعقه و همچنين زلزله مگر اينكه توافق ديگري صورت گرفته باشد.
4- جنگ، تجاوز ، عمليات تروريستي يا خراب كاري، انقلاب،قيام، شورش، توقيف ، غصب (چه انتظامي و چه غير آن ) ، مصادره به هر نحو، جنبش هاي دسته جمعي ،اعتصاب،كودتا،مبارزات سياسي، بلوا، ياغيگري وهرگونه عمليات خصمانه .
5- خسارات مستقيم ويا غير مستقيم ناشي از تشعشعات اتمي و راديو اكتيو وآلودگي هاي مربوط به آنان .
6- خسارات ناشي از رانش يا جابجايي زمين
7- خسارات ناشي از نشست ساختمان مگر اينكه به دليل طراحي نادرست باشد.
8- خسارت ناشي از ساختمان هاي مجاور، تاسيسات شهري و آبهاي زيرزميني .
9- هر گونه خطا، نقص يا اشتباه در طرح ، اجرا يا مصالح مربوط به سازه هاي جانبي ،تجهيزات ، لوازم و اثاث يا اجزاي خارجي ساختمان و نازك كاري.
10- هر گونه تغيير در رنگ، نما، لكه شدن يا خرابي ظاهري و سطحي.
11- خسارتهاي ناشي از تعميرات ، تغييرات و اضافات سازه هاي اصلي پس از تكميل ساختمان، مگر با اطلاع قبلي و موافقت كتبي بيمه گر.
12- هر نوع خسارت ناشي از عايق كاري و عايق بندي ساختمان، پشت بام، لوله هاي آب و فاضلاب ، مخازن،كليه تاسيسات ساختمان وياتجهيزات تحت پوشش آن مگراينكه توافق ديگري صورت گرفته باشد.
13- هر گونه ماليات ،‌عوارض ، هزينه و جريمه ناشي از افزايش ارزش مورد بيمه .
14- خسارات ناشي از هر موضوعي كه بازرس فني كتباً به بيمه گذار ابلاغ نموده و يا در گواهي تاييد مقيد به شرطي شده است ، مگر اينكه متعاقباً اصلاح شده و مورد تاييد بيمه گر نيز قرار گرفته باشد يا مستقيماً ناشي از آن نباشد.
15- خسارت هاي ناشي از فرسودگي و استهلاك ساختمان .
16- خسارت وارده به اثاثيه منزل.
بیمه سازه های گلخانه
از انجا که سازه ای گلخانه ای و عوامل تولید را مخاطراتی از قبیل سیل ، صاعقه، زلزله ، اتش سوزی ، برف تگرگ و غیره تهدید می کند و عموما یکی از مشکلاتی که صاحبان گلخانه را در زمان وقوع خسارات سنگین با ان مواجه می نماید مشکلات مالی جهت شروع به کار مجدد و ایجاد سازه ای سالم و مناسب کشت می باشد.

برخی مشخصات بیمه نامه سازه های گلخانه ای عبارتند از:

مدت بیمه :

بیمه نامه بر اساس مدت به دو روش قابلیت صدور دارد:
1- بیمه نامه به صورت سالیانه صادر می شود و در صورت درخواست بیمه گزار به صورت سالیانه قابل تمدید می باشد.
2- مدت بیمه برای متقاضیان وام ، از زمان اخذ وام تا پایان دوره بازپرداخت وام می باشد.


سرمایه بیمه شده :

1- ارزش سازه شامل: اسکلت ، تاسیسات و پوشش سازه می باشد که بیمه گزار در فرم پرسشنامه اظهار می نماید .
2- برداشت ضایعات : مبلغی است که پس از بروز حادثه ، هزینه های جمع اوری ضایعات و نصب مجدد سازه را پوشش می دهد.

خطرارت تحت پوشش :

طوفان ، تگرگ، سیل ، باد شدید، صاعقه ، اتش سوزی ، برف سنگین ، زلزله
+ نوشته شده در  سه شنبه ۲۸ تیر۱۳۹۰ساعت ۱۰:۳۳ قبل از ظهر  توسط شرکت سهامی عام بیمه دی  | 

بیمه های باربری

 

 اصولا بيمه‌ حمل‌ و نقل‌كالا پوششي‌است‌ كه‌ بيمه‌گر درمقابل‌ دريافت‌ حق‌بيمه‌ متناسب‌ با پوشش‌ بيمه‌اي‌ ازبيمه‌گذار، تعهد مي‌كند كه‌ چنانچه‌ كالاي‌ مورد بيمه‌ در جريان‌ حمل‌ و جابجايي‌ ازمبدأ به ‌مقصد مندرج‌ در بيمه‌نامه‌ و به ‌علت ‌وقوع ‌يكي ‌از خطرات ‌مندرج‌ در بيمه‌نامه ‌تلف‌ و يا دچار خسارت ‌شد و يا بيمه‌گذار براساس‌ قوانين‌ و مقررات ‌بين‌المللي‌ متحمل ‌پرداخت‌ هزينه‌هايي‌گرديد، زيان‌ وارد به‌كالا را جبران‌ كرده‌ و هزينه‌ها را هم‌ بپردازد. البته‌علاوه ‌بر پوشش هاي‌ گفته‌شده‌، دربعضي از موارد زيان‌ وخسارات ‌وارد به ‌اشخاص ‌ثالث‌ هم‌ تحت‌ پوشش‌ اين ‌بيمه‌نامه‌ها قرار مي‌گيرد.
حمل‌ و نقل‌ و جابجايي‌ كالا ممكن‌ است‌ توسط وسايل‌ حمل‌ و نقل‌ مختلف‌ مانند كشتي‌، هواپيما، كاميون‌ و قطار انجام‌ پذيرد. به‌ همين‌ دليل‌ در اين‌ سرفصل‌ بيمه‌ حمل‌ و نقل‌ كالا را به‌ سه‌ بخش‌ عمده‌ و اساسي‌ به‌ شرح‌ زير تقسيم‌مي‌كنيم‌ :
بيمه‌ حمل‌ و نقل‌ دريائي
بيمه‌ حمل‌ و نقل‌ زميني
بيمه‌ حمل‌ و نقل‌ هوايي
در بسياري‌ از مواقع‌ اجازه‌ استفاده‌ از وسايل‌ مختلف‌ حمل‌ كالا در بيمه‌نامه‌ داده‌ مي‌شود و در نتيجه‌ كالا با كشتي‌،كاميون‌ و قطار و احتمالا با هواپيما حمل‌ مي‌شود و به‌ همين‌ دليل‌ اين‌ گونه‌ بيمه‌نامه‌ها مورد تقاضاي‌ متصديان‌ حمل‌ ونقل‌ است‌ كه‌، آزادي‌ عمل‌ بيشتري‌ را در اختيار آنها قرار مي‌دهد. بنابراين‌ چنانچه‌ كالا تمام‌ مسير حمل‌ را با يك‌وسيله‌ نقليه‌ طي‌ كند، بارنامه‌ مربوط به‌ آن‌ وسيله‌ حمل‌ صادر مي‌شود و در نتيجه‌ بيمه‌نامه‌ هم‌ بر همان‌ اساس‌ صادرمي‌گردد.

بيمه‌ باربري‌ دريايي‌
قرارداد بيمه‌ باربري‌ دريايي‌، قراردادي‌ است‌ كه‌ براساس‌ آن‌ بيمه‌گر تعهد مي‌كند كه‌ خسارات‌ وارد به‌ كالاي‌ موردبيمه‌ را كه‌ در جريان‌ حمل‌ بر اثر حوادث‌ دريا حادث‌ شده‌ باشد باتوجه‌ به‌ شرايط و استثنائات‌ بيمه‌نامه‌ جبران‌ كند. بايدبه‌ اين‌ واقعيت‌ توجه‌ كرد كه‌ تعهد بيمه‌گر در جبران‌ خسارت‌ واردصرفاً مربوط به‌ مواردي‌ است‌ كه‌ تلف‌ كالا و ياخسارت‌ ناشي‌ از خطرات دريا و يا حوادث‌ وسيله‌ نقليه‌ باشد. در ايران‌ شركتهاي‌ بيمه‌ به‌ طور معمول‌، بيمه‌نامه‌هاي‌باربري‌ دريايي‌ خود را براساس‌ شرايط بيمه‌نامه‌هاي‌ انستيتوي‌ بيمه‌گران‌ لندن‌ صادرمي‌كنند، يعني‌اين‌ كه‌ صنعت‌بيمه‌ كشور پذيراي‌ اصول‌ و مقررات‌ يكنواخت‌ بازارهاي‌ بيمه‌ جهاني‌ شده‌است‌ تا داد و ستد اتكايي‌ هم‌ دراين‌ زمينه‌تسهيل‌ شده‌باشد.
نگاهي‌ به‌ حجم‌ واردات‌ و صادرات‌ كالا چه‌ قبل‌ و چه‌ بعد از انقلاب‌ گوياي‌ فعاليتهاي‌ اقتصادي‌ كشور است‌ واهميت‌ استراتژيك‌ بيمه‌نامه‌ حمل‌ و نقل‌ دريايي‌، زميني‌ و هوايي‌ را نشان‌ مي‌دهد.كالاي‌ خريداري‌ شده‌ بدون‌ در نظر گرفتن‌ نحوه‌ خريد آن‌ به‌ وسيله‌ خريدار و يا فروشنده‌ بيمه‌ مي‌شود. در بيمه‌نامه‌باربري‌ دريايي‌، بيمه‌گر تعهدات‌ خود را در قبال‌ بيمه‌گذار به‌روشني‌ در بيمه‌نامه‌ تصريح‌ و استثنائات‌ را مشخص‌مي‌كند. به‌ منظور ارائه‌ يك‌ تقسيم‌بندي‌ مفيد و ساده‌، بيمه‌نامه‌هاي‌ باربري‌ را برحسب‌ نوع‌ بيمه‌نامه‌ و نوع‌ كالاي‌ موردحمل‌ مي‌توان‌ به‌ چهار گروه‌ اصلي‌ و اساسي‌ تقسيم‌ كرد كه‌ به‌ اختصار به‌ شرح‌ آنها مي‌پردازيم‌. قبل‌ از ورود به‌ بحث‌درباره‌ انواع‌ بيمه‌نامه‌هاي‌ باربري‌، لازم‌ است‌ اين‌ مسئله‌ توضيح‌ داده‌ شود كه‌ بيمه‌ بدنه‌ كشتي، خسارت‌همگاني، هزينه‌هاي‌ نجات‌،عدم‌ تحويل‌ كالا و خطر جنگ در طبقه‌بندي‌ بيمه‌هاي‌ دريايي‌ قرارمي‌گيرند.
 
بيمه‌نامه‌ از بين‌ رفتن‌ تمامي‌ كالا
براساس‌ شرايط اين‌ بيمه‌نامه‌، بيمه‌گر زماني‌ اقدام‌ به‌ جبران‌ خسارت‌ بيمه‌گذار مي‌كند كه‌ تمامي‌ كالا و محموله‌ درجريان‌ حمل‌ و به‌ علت‌ يكي‌ از خطرات‌ دريا، از بين‌ رفته‌ و يا از حيز انتفاع‌ افتاده‌ باشد و به‌همين‌دليل‌  اگر بخش‌ عمده‌كالا از بين‌ رفته‌ و صرفاً اندكي‌ ازآن‌ باقي‌بماند، بيمه‌گرتعهدي‌ درجبران‌ خسارت‌كالا نخواهدداشت‌ .اين‌ نوع‌ پوشش‌ بيمه‌اي‌ داراي‌ كاربرد زيادي‌ نيست‌ و فقط براي‌ بيمه‌كردن‌ كالاهاي‌ مخصوصي‌ ازقبيل‌ سيمان‌، نفت‌و غلات‌ مورداستفاده‌ قرار مي‌گرفت‌ و به‌ نام‌ بيمه‌ تشريفاتي‌ و در برهه‌اي‌ از زمان‌ به‌ نام‌ بيمه‌ گمركي‌ شهرت‌ داشت‌،زيرا براساس‌ مصوبات‌ هيئت‌ وزيران‌، كالاي‌ صادراتي‌ مي‌بايست‌ تحت‌ پوشش‌ بيمه‌اي‌ قرارگيرد و چون‌ عرف‌ بر اين‌است‌ كه‌ خريدار پوشش‌  بيمه‌اي‌ مورد نياز خود را كه‌ متناسب‌ با كالاست‌ نزد بيمه‌گر كشور خود تهيه‌ كند اين‌ نوع‌پوشش‌ بيمه‌اي‌ صرفاً به‌صورت‌ تشريفاتي‌ و جهت‌ ترخيص‌ كالا براي‌ عمليات‌ صادرات‌ مورد استفاده‌ قرار مي‌گرفت‌.

بيمه‌نامه‌ اف‌.پي‌.ا.(14)
F.P.A
قبل‌ از بحث‌ درباره‌ شرايط سه‌ گانه‌ بيمه‌هاي‌ حمل‌ و نقل‌ كه‌ به‌ بحث‌ درباره‌ آنها خواهيم‌ پرداخت‌، بايد به‌ اين‌ نكته‌بسيار مهم‌ اشاره‌ كنيم‌ كه‌ در صورت‌ استفاده‌ بيمه‌گذار از هريك‌ از شرايط سه‌ گانه‌، پوشش‌ بيمه‌اي‌ محدود به‌ خطرهاي‌مذكور در ايمه‌نامه‌ها نخواهد بود، بلكه‌ بيمه‌گر و بيمه‌گذار با توافق‌ قبلي‌ و يا درج‌ در شرايط خصوصي‌ بيمه‌نامه‌،قادرند كه‌ تعهدات‌ خود را تعديل‌ (كاهش‌، يا اضافه‌) كنند. مثلا در بيمه‌نامه‌هاي‌ دبليو.ا. (W.A)(15) مي‌توان‌ خسارات‌ناشي‌ از شكست‌، ريزش‌، چنگگ‌، نشت‌ را هم‌ اضافه‌ كرد و يا با پرداخت‌ حق‌ بيمه‌ اضافي‌ فرانشيز خسارت‌ جزئي‌ را ازبيمه‌نامه‌ حذف‌ كرد.اصطلاح‌ اف‌.پي‌.ا. حروف‌ اختصاري‌ عبارت‌، Free From particular Average است‌ به‌ اين‌ معنا ومفهوم‌ كه‌ بيمه‌گر خسارات‌ در تعهد خود را بدون‌ پرداخت‌ خسارت‌ خصوصي‌ و يا خاص‌ مي‌پردازد. دراين‌ نوع‌ پوشش‌ بيمه‌اي‌، تعهدات‌ بيمه‌گر از زمان‌ خروج‌ كالا از انبار و يا اسكله‌ محل‌ بارگيري‌ كالا كه‌ دربيمه‌نامه‌ به‌ آن‌ اشاره‌ شده‌ است‌ آغاز مي‌شود و تا زمان‌ تخليه‌ كالا در بندر مقصد و يا انبار بيمه‌گذار ادامه‌خواهد داشت‌. در اين‌ پوشش‌ بيمه‌اي‌، بيمه‌گر متعهد پرداخت‌ خسارات‌ خصوصي‌ (خسارت‌ جزء)نيست‌ مگراين‌ كه‌ اين‌ گونه‌ خسارات‌ ناشي‌ از حادثه‌ وسيله‌ نقليه‌، يعني‌ آتش‌ گرفتن‌، غرق‌شدن‌، تصادم‌ ويا به‌ گل‌ نشستن‌ شناور باشد.

خساراتي‌ كه‌ در بيمه‌نامه‌ اف‌.پي‌.ا. مورد تعهد بيمه‌گر است‌
در اين‌ پوشش‌ بيمه‌اي‌، بيمه‌گر متعهد پرداخت‌ خساراتي‌ به‌ شرح‌ زير است‌.از بين‌ رفتن‌ كلي‌ كالاي‌ مورد بيمه‌ (واقعي‌ و فرضي‌) به‌ طوري‌ كه‌ بيمه‌گذار از دريافت‌ كالاي‌ خودمحروم‌ بماند، كه‌ اين‌ خسارت‌ مي‌تواند ناشي‌ از حادثه‌ وسيله‌ نقليه‌ و يا شناور باشد.از بين‌ رفتن‌ و تلف‌ بخش‌ معيني‌ از كالا، در صورتي‌ كه‌ مورد بيمه‌ از چندين‌ قسمت‌ مختلف‌ تركيب‌شده‌ باشد و تمامي‌ يك‌ بخش‌ و يا قسمتي‌ از آن‌ از بين‌ برود، بدون‌ درنظر گرفتن‌ اين‌ كه‌ براي‌ آن‌ قسمت‌خسارت‌ ديده‌ سرمايه‌ بيمه‌اي‌ معين‌ منظور شده‌ و يا نشده‌ باشد.
از بين‌ رفتن‌ يك‌ صندوق‌، پالت‌ و يا نگله‌ در طول‌ زمان‌ بارگيري‌، تخليه‌ و يا انتقال‌ محموله‌ ازشناوري‌ به‌ شناور(16) ديگر.پرداخت‌ خسارات‌ مستقيم‌ ايجاد شده‌ ناشي‌ از زيان‌ همگاني‌ (تفديه‌ زيان‌همگاني‌(پرداخت‌ تعهدات‌ ايجاد شده‌ ناشي‌ از زيان‌ همگاني‌.كليه‌ هزينه‌هاي‌ مربوط به‌ نجات‌ كالا هزينه‌هاي‌ خاص‌، چنانچه‌ پرداخت‌ اين‌ هزينه‌ها به‌ موجب‌ بيمه‌نامه‌ قابل‌ پرداخت‌ بوده‌ و در تعهدبيمه‌گر باشد.پرداخت‌ هزينه‌هايي‌ كه‌ براي‌ جلوگيري‌ از خسارت‌ و يا توسعه‌ خسارت‌ انجام‌ مي‌شود.
كليه‌ خسارات‌ ناشي‌ از زيان‌ اختصاصي‌ به‌ علت‌ غرق‌، آتش‌سوزي‌، به‌گل‌نشستن‌، انفجار، تصادم‌شناور با اسكله‌، صخره‌، قطعات‌ شناور يخ‌ و يا تخليه‌ اضطراري‌ كالا كه‌ در نتيجه‌ يكي‌ از خطرات‌ مذكوردر اين‌ بند و در بندر پناه‌(17) (بندر بين‌ راه‌) انجام‌ شده‌ باشد.

خسارات‌ خارج‌ از تعهد بيمه‌گر در بيمه‌نامه‌; شرايط اف‌.پي‌.ا.

دربيمه‌نامه‌ اف‌.پي‌.ا. خسارات‌زير خارج‌از تعهد بيمه‌گراست‌ و استثنأ شده‌است‌.خسارات‌ جزئي‌ (زيان‌ اختصاصي‌) به‌ جز مواردي‌ كه‌ در بالا ذكر شد. كسر و يا عدم‌ تحويل‌ بخشي‌ از يك‌ پالت‌، صندوق‌، بسته‌ يا نگله‌. خسارات‌ ناشي‌ از تأخير در تحويل‌ كالاي‌ مورد بيمه‌، هرچند تأخير به‌ علت‌ يكي‌ از خطرات‌ موردتعهد بيمه‌گر صورت‌ گرفته‌ باشد. عيب‌ ذاتي‌ كالاي‌ موردبيمه‌، مانند كسر وزن‌ درحد متعارف‌ كه‌ ارتباط با حادثه‌ ندارد.خسارات‌ عادي‌ و متعارف‌ ناشي‌ از ريزش‌ عادي‌، نشت‌ و سرخالي‌ شدن‌ مايعات‌.
خسارات‌ ناشي‌ از عمل‌ جانوران‌ موذي‌ از قبيل‌ موش‌، حشرات‌ و مانند آن‌ خسارات‌ ناشي‌ از آب‌ شيرين‌ خساراتي‌ كه‌كالا.خساراتي‌ كه‌ مستقيماً براثر جنگ‌، اعتصاب‌، شورش‌ و اغتشاشات‌ داخلي‌ به‌وجود آمده‌ باشد.

بيمه‌نامه‌هاي‌ باربري‌ با شرايط دبليو.ا. (.
W.A)
در بيمه‌نامه‌هايي‌ كه‌ با شرايط دبليو.ا. صادر مي‌شود، بيمه‌گر علاوه‌ بر پرداخت‌ خسارات‌ عمومي‌،تعهد پرداخت‌ خسارات‌ جزئي‌ (خسارتهاي‌ خصوصي‌) را هم‌ دارد. بايد به‌ اين‌ نكته‌ اشاره‌ شود كه‌پرداخت‌ خسارت‌ در اين‌ نوع‌ پوشش‌ بيمه‌اي‌ منوط به‌ اين‌ امر است‌ كه‌ ميزان‌ و مبلغ‌ خسارت‌ بيشتر ازدرصد فرانشيز ذكر شده‌ در بيمه‌نامه‌ باشد. در اين‌ نوع‌ پوشش‌ بيمه‌اي‌، معمولا خسارات‌ شكست‌ وريزش‌ بيمه‌ نيست‌ مگر اين‌ كه‌ بيمه‌گذار، با پرداخت‌ حق‌ بيمه‌ اضافي‌ اين‌ خطرات‌ را بيمه‌ كند. براي‌توضيح‌ اضافه‌ مي‌شود كه‌ خسارت‌ جزئي‌ به‌ آن‌ دسته‌ از خساراتي‌ اطلاق‌ مي‌گردد كه‌ مي‌تواند باعث‌ ازبين‌ رفتن‌ يك‌ پالت‌، نگله‌ يا بسته‌اي‌ از كل‌ محموله‌ و يا بخشي‌ از يك‌ پالت‌ بسته‌ و يا نگله‌ باشد.

خساراتي‌ كه‌ در بيمه‌نامه‌ دبليو.ا.(
W.A.) مورد تعهد بيمه‌گر است‌
در اين‌ نوع‌ پوشش‌ بيمه‌اي‌، بيمه‌گر مسئول‌ و متعهد جبران‌ خسارتهاي‌ زير است‌:
از بين‌ رفتن‌ كامل‌ مورد بيمه‌ به‌ علت‌ حوادث‌ مشمول‌ بيمه‌ (واقعي‌ وفرضي‌)
از بين‌ رفتن‌ يك‌ پالت‌، صندوق‌، بسته‌ و يا نگله‌ كه‌ جزئي‌ از يك‌ محموله‌ است‌ و خسارت‌ در اثناي‌بارگيري‌، تخليه‌ و يا ترانشيپمنت‌ واقع‌ شده‌باشد.
از بين‌ رفتن‌ بخشي‌ از يك‌ محموله‌ در زماني‌ كه‌ كالا به‌ قسمتهاي‌ متفاوت‌ تقسيم‌ شده‌ و كار حمل‌ ونقل‌ آن‌ در دفعات‌ مكرر انجام‌ مي‌شود.سهم‌ هزينه‌ها و تعهدات‌ ايجاد شده‌ ناشي‌ از خسارت‌ همگاني‌.
خسارات‌مستقيم‌ وارد به‌كالاي‌ موردبيمه‌ كه‌ ناشي‌از بروزحادثه‌ همگاني‌ باشد.

هزينه‌هاي‌ نجات‌ كالا

هزينه‌هاي‌ خاص‌ از قبيل‌ هزينه‌هاي‌ تخليه‌، بارگيري‌، انبارداري‌ و حمل‌ مجدد كالاي‌ مورد بيمه‌ ازبندر پناه‌ به‌ مقصد مندرج‌ در بيمه‌نامه‌ و هزينه‌هايي‌ كه‌ براي‌ جلوگيري‌ از خسارت‌ و يا جلوگيري‌ از توسعه‌خسارت‌ صرف‌(18) مي‌شود.
زيان‌ اختصاصي‌ پس‌ از كسر فرانشيز توافق‌ شده‌ در بيمه‌نامه‌ مشروط بر اين‌ كه‌ درحد فرانشيز مقرردر بيمه‌نامه‌ باشد. در صورتي‌ كه‌ شناوري‌ كه‌ كالا را حمل‌ مي‌كند غرق‌ شده‌، به‌ گل‌ نشسته‌ و يا دچارحريق‌ شود و يا خسارت‌ وارد بر اثر آتش‌سوزي‌، انفجار، تصادم‌، يا برخورد كشتي‌ با وسيله‌ نقليه‌ ديگري‌و يا هر شيئي‌ ثابت‌ و يا متحركي‌ مانند كوههاي‌ شناور يخي‌ باشد و يا كشتي‌ در بندر پناه‌ خاتمه‌ سفر رااعلام‌ و كالا را تخليه‌ كند، بيمه‌گر خسارت‌ وارد را بدون‌ كسر فرانشيز پرداخت‌ خواهد كرد.

خسارات‌ خارج‌ از تعهد بيمه‌گر در بيمه‌نامه‌ با شرايط دبليو.ا.
در بيمه‌نامه‌ باربري‌ دبليو.ا. خسارات‌ زير جزء تعهدات‌ بيمه‌گر نخواهد بود.
خسارات‌ ناشي‌ از تقصير، اقدامات‌ عمدي‌ و اعمال‌ خلاف‌ بيمه‌گذار
عدم‌ تحويل‌ و يا كسري‌ كالاي‌ مورد بيمه‌
خسارات‌ ناشي‌ از تأخير در حمل‌ و عدم‌ تحويل‌ كالاي‌ مورد بيمه‌ ولو اين‌ كه‌ به‌ علت‌ يكي‌ ازحوادث‌ و خطرات‌ مشمول‌ و مورد تعهد بيمه‌گر پديد آمده‌ باشد.
خسارات‌ ناشي‌ از عيب‌ ذاتي‌ و يا كيفيت‌ خاص‌ مورد بيمه‌.
خسارات‌ متعارف‌ و معمول‌ ناشي‌ از ريزش‌، نشت‌، سرخالي‌ شدن‌ مايعات‌ و يا تبخير و مانند آن‌.
خسارات‌ ناشي‌ از عمل‌ جانوران‌ موذي‌ از قبيل‌ موش‌ و يا حشرات‌.
خسارات‌ ناشي‌ از آب‌ شيرين‌.
خساراتي‌ كه‌ مستقيماً دراثر جنگ‌، شورش‌، اعتصاب‌ و اغتشاشات‌ داخلي‌ پديد آمده‌ باشد.
خساراتي‌ كه‌ به‌ علت‌ صفافي‌ نامناسب‌ كالا در انبار كشتي‌ پديد آيد و يا خسارات‌ ناشي‌ از دزدي‌،دله‌ دزدي‌ و شكست‌.

خساراتي كه دربيمه نامه تمام خطر تحت پوشش بيمه گراست
All Risk
اصولا پوششهاي‌ جامع‌ و كامل‌ در كليه‌ رشته‌هاي‌ بيمه‌اي‌ مورد تقاضاي‌ بيمه‌گذاران‌ هر بازار بيمه‌است‌، زيرا اعتبار دهندگان‌ و يا صاحبان‌ كالا براي‌ حفظ منافع‌ و سرمايه‌هاي‌ خود نياز به‌ تأمين‌ وپوششهاي‌ بيمه‌اي‌ كامل‌ دارند و به‌ اين‌ لحاظ اين‌ گونه‌ بيمه‌نامه‌ امروزه‌ جاي‌ مناسب‌ خود را در بازار ايران‌و ساير كشورهاي‌ جهان‌ باز كرده‌ است‌. قبل‌ از يكنواخت‌ كردن‌ شرايط بيمه‌نامه‌هاي‌ تمام‌ خطر بيمه‌گران‌بازارهاي‌ مختلف‌ و حتي‌ در يك‌ بازار، اين‌ پوشش‌ را با متون‌ متفاوت‌ در اختيار بيمه‌گذاران‌ خود قرارمي‌دادند، اما بعلت‌ بروز مشكلات‌ بسيار و اختلافات‌ زياد بين‌ بيمه‌گران‌ و بيمه‌گذاران‌ در تعبير و تفسيرشرايط ارائه‌ شده‌، ايجاد هماهنگي‌ و يكنواختي‌ در تدوين‌ شرايط اين‌ بيمه‌نامه‌ها ضروري‌ به‌ نظرمي‌رسيد و به‌ همين‌ جهت‌ انستيتوي‌ بيمه‌گران‌ لندن‌ شرايط اين‌ بيمه‌نامه‌ها را به‌ صورت‌ يكنواخت‌تدوين‌ كرد و اينك‌ مورد استفاده‌ كليه‌ بازارهاي‌ جهان‌ از جمله‌ ايران‌ است‌.در بيمه‌نامه‌هاي‌ تمام‌ خطر، بيمه‌گر خسارات‌ وارد به‌ كالا را از زمان‌ خروج‌ آن‌ از انبار فروشنده‌ يا ازبندر مذكور در بيمه‌نامه‌ تا زمان‌ تخليه‌ كالا در بندر مقصد و يا تحويل‌ آن‌ به‌ بيمه‌گذار جبران‌ خواهد كرد.خسارات‌ جزئي‌ پرداختي‌ در اين‌ پوشش‌ بيمه‌اي‌ بدون‌ كسر فرانشيز تسويه‌ خواهد شد.

خساراتي‌ كه‌ در بيمه‌نامه‌ تمام‌ خطر مورد تعهد بيمه‌گر است‌
از بين‌ رفتن‌ كامل‌ مورد بيمه‌ به‌ علت‌ حوادث‌ مشمول‌ بيمه‌ (واقعي‌ و فرضي‌)
از بين‌ رفتن‌ بخشي‌ از يك‌ محموله‌ چنانچه‌ كالا به‌ بخشها و يا قسمتهاي‌ مختلف‌ تقسيم‌ شده‌ و حمل‌آن‌ به‌ دفعات‌ از طرف‌ بيمه‌گر مجاز شناخته‌ شده‌ باشد.
خسارت‌ ناشي‌ از بارگيري‌، تخليه‌ و جابجايي‌ از شناوري‌ به‌ شناور ديگر چنانچه‌ منجر به‌ از بين‌ رفتن‌هر پالت‌، نگله‌ و يا صندوق‌ گردد.

خسارات‌ مستقيم‌ (تفديه‌) ناشي‌ از زيان‌ همگاني‌

سهم‌ هزينه‌ها و تعهدات‌ ايجاد شده‌ ناشي‌ از خسارت‌ همگاني‌ هزينه‌هاي‌ نجات‌ كالا.
هزينه‌هاي‌ خاص‌، از قبيل‌ هزينه‌هاي‌ بارگيري‌، تخليه‌، انبارداري‌ و حمل‌ مجدد كالاي‌ مورد بيمه‌ ازبندر پناه‌ به‌ مقصد.
پرداخت‌ خسارات‌ جزء( زيان‌ اختصاصي‌) بدون‌ كسر فرانشيز.
پرداخت‌ خسارات‌ خطرات‌ اضافي‌ ديگر از قبيل‌، دزدي‌، دله‌ دزدي‌ و عدم‌ تحويل‌،آب‌شيرين‌،اكسيداسيون‌، نشت‌، زنگ‌زدگي‌، ريزش‌ و سرخالي‌ شدن‌ مايعات‌، له‌شدن‌، شكست‌، خم‌شدن‌، خراش‌برداشتن‌، لك‌شدن‌وخسارات‌ ناشي‌از رطوبت‌، حرارت‌ومجاورت‌ با كالاي‌ ديگر (بو گرفتن‌ و آلوده‌ شدن‌)

خسارات‌ خارج‌ از تعهد بيمه‌نامه‌ با شرايط تمام‌ خطر
در بيمه‌نامه‌ باربري‌ با شرايط تمام‌ خطر، خسارات‌ زير شامل‌ تعهدات‌ بيمه‌گر نخواهد بود.
خسارات‌ ناشي‌ از سوءنيت‌ و اقدامات‌ عمدي‌ بيمه‌گذار و يا نمايندگان‌ او.
خسارات‌ ناشي‌ از تأخير در حمل‌ و عدم‌ تحويل‌ كالاي‌ مورد بيمه‌ ولو اين‌ كه‌ به‌ علت‌ يكي‌ ازحوادث‌ و خطرات‌ مشمول‌ و مورد تعهد بيمه‌گر پديد آمده‌ باشد.
خسارات‌ ناشي‌ از عيب‌ ذاتي‌ و يا كيفيت‌ خاص‌ مورد بيمه‌.
خسارات‌ ناشي‌ از عمل‌ جانوران‌ موذي‌ از قبيل‌ موش‌ و حشرات‌.
خسارات‌ عادي‌ از قبيل‌، تبخير يا كسري‌ مايعات‌ كه‌ به‌ علت‌ حادثه‌ پديد نيامده‌ باشد.
خسارات‌ ناشي‌ از جنگ‌، شورش‌، آشوب‌ و بلوا.

نرخ‌ بيمه‌نامه‌هاي‌ باربري‌ در شرايط سه‌ گانه‌

شوراي‌ عالي‌ بيمه‌ براساس‌ آيين‌نامه‌ شماره‌ 8 مصوب‌ 1352/6/30 نرخ‌ بيمه‌نامه‌هاي‌ باربري‌ را به‌شرح‌ زير تعيين‌ كرده‌ است‌.
نرخ‌ بيمه‌نامه‌ با شرايط اف‌.پي‌.ا. به‌ انضمام‌ خطر عدم‌ تحويل‌ 3/5 در هزار و بدون‌ عدم‌ تحويل‌ 3در هزار تصويب‌ شده‌ كه‌ اين‌ نوع‌ نرخ‌گذاري‌ براساس‌ پوشش‌ بيمه‌اي‌ است‌ و توجهي‌ به‌ نوع‌ كم‌ خطر و ياپرخطر بودن‌ كالا ندارد. در سال‌ 1358 نرخهاي‌ فوق‌ 15% كاهش‌ يافت.
نرخ‌ بيمه‌نامه‌ دبليو.ا. به‌ انضمام‌ خطرهاي‌ عدم‌ تحويل‌، دزدي‌، قلاب‌زدگي‌، آبديدگي‌،روغن‌زدگي‌، شكست‌ و ريزش‌ برحسب‌ نوع‌ كالا به‌ تفكيك‌ معين‌ و مشخص‌ شده‌ است‌ كه‌ حداقل‌ نرخ‌براي‌ كالاي‌ كم‌ خطر و حداكثر براي‌ كالاي‌ پرخطر در نظر گرفته‌ شده‌ است‌.
نرخ‌ بيمه‌نامه‌ تمام‌ خطر همان‌ نرخهاي‌ مصوب‌ براي‌ هر نوع‌ كالا در پوشش‌ دبليو.ا. به‌ اضافه‌ 20%است‌.

اعتبار پوشش‌ بيمه‌اي‌
لازم‌ به‌ توضيح‌ است‌ كه‌ اعتبار بيمه‌نامه‌هاي‌ باربري‌ در هر سه‌ نوع‌ پيش‌ گفته‌ براساس‌ شرايطبيمه‌نامه‌هاي‌ اف‌.پي‌.آ.،دبليو.ا. و تمام‌ خطر انستيتوي‌ بيمه‌گران‌ لندن‌ از زمان‌ بارگيري‌ كالاي‌ مورد بيمه‌در وسيله‌ حمل‌ شروع‌ و در تمام‌ مدت‌ حمل‌ عادي‌ و تا هنگام‌ تخليه‌ آن‌ در انبار بيمه‌گذار واقع‌ در مقصدمندرج‌ در بيمه‌نامه‌ و يا تحويل‌ كالا به‌ بيمه‌گذار و يا انقضاي‌ مدت‌ 60 روز از تخليه‌ كالا در بندر مقصدادامه‌ خواهد داشت‌. اما مدت‌ زمان‌ اعتبار اين‌ بيمه‌نامه‌ها پس‌ از تخليه‌ كالا از كشتيهاي‌ اقيانوس‌پيمابراساس‌ عرف‌ و مقررات‌ متداول‌ در ايران‌ 45 روز است‌ كه‌ براساس‌ درخواست‌ بيمه‌گذار و با صدورالحاقيه‌ تمديد مي‌شود.

پوشش‌ خطر جنگ‌
در تمامي‌ قوانين‌ و مقررات‌ بيمه‌اي‌ كشورها به‌ صراحت‌ بيان‌ شده‌ است‌ كه‌ جبران‌ خسارات‌ ناشي‌ ازجنگ‌ خارج‌ از شمول‌ تعهدات‌ بيمه‌گر است‌، مگر اين‌ كه‌ بين‌ بيمه‌گر و بيمه‌گذار، برخلاف‌ آن‌ توافقي‌ به‌عمل‌ آمده‌ باشد. استثناي‌ خطر جنگ‌ و عدم‌ تعهد بيمه‌گر در جبران‌ خسارات‌ وارد داراي‌ سوابق‌ طولاني‌است‌. در زمان‌ جنگ‌ بين‌الملل‌ اول‌، خسارات‌ وارد به‌ شناورها و محمولات‌ آنها كه‌ به‌ علت‌ جنگ‌ و ياناوگانهاي‌ متخاصم‌ و يا مين‌گذاري‌ درياها ايجاد شده‌ بود باعث‌ شد كه‌ بيمه‌گران‌ خسارات‌ زيادي‌ رامتحمل‌ شوند و در نتيجه‌ دولتهاي‌ اروپا ناگزير در امر بيمه‌ باربري‌ زمان‌ جنگ‌ مداخله‌ كردند و ضمن‌حمايت‌ از ناوگانهاي‌ تجاري‌ به‌ وسيله‌ ناوگان‌ جنگي‌، عهده‌دار ارائه‌ پوشش‌ جنگ‌ هم‌ شدند.
به‌ اين‌ ترتيب‌ چنانچه‌ در هريك‌ از انواع‌ بيمه‌، نامي‌ از خطر جنگ‌ برده‌ نشود و در زمينه‌ جبران‌خسارات‌ وارده‌ توافقي‌ بين‌ دو طرف‌ قرارداد (بيمه‌گر و بيمه‌گذار) صورت‌ نپذيرفته‌ باشد، خساراتي‌ كه‌منشاء و عامل‌ آن‌ جنگ‌ و يا شورش‌ و آشوب‌ و بلوا باشد در تعهد بيمه‌گر نخواهد بود.

خطرات‌ تحت‌ پوشش‌ شرايط جنگ
مهمترين‌ خطراتي‌ كه‌ بيمه‌گر در رابطه‌ با خطر جنگ‌ پوشش‌ مي‌دهد به‌ طور خلاصه‌ عبارت‌ است‌ از - بازداشت‌ محموله‌، معطل‌ كردن‌ و يا تصرف‌ كالا و كليه‌ زيانهاي‌ ديگري‌ كه‌ ناشي‌ از اين‌ گونه‌ عمليات‌باشد
هرگونه‌ خسارتي‌ كه‌ از عمليات‌ جنگ‌ و يا شبه‌ جنگي‌ پديد آمده‌ باشد.
خسارات‌ ناشي‌ از جنگهاي‌ داخلي‌، انقلاب‌، شورشها و دزدي‌ دريايي‌.
جنگ‌، جنگ‌ داخلي‌، انقلاب‌، شورش‌، قيام‌ يا زدوخوردهاي‌ ناشي‌ از آنها يا هرنوع‌ عمل‌خصمانه‌اي‌ كه‌ به‌وسيله‌ يا عليه‌ يك‌ قدرت‌ متحارب‌ ديگر صورت‌ پذيرد
خسارات‌ ناشي‌ از مين‌ها، اژدرها، بمبها و يا ساير سلاحهاي‌ جنگي‌ متروكه
زيان‌ همگاني‌ و هزينه‌هاي‌ نجات‌ مربوط به‌ پيشگيري‌ از خسارت‌ يا براي‌ جلوگيري‌ از خسارت‌خطرهاي‌ مورد بيمه‌ فوق‌ كه‌ براساس‌ قوانين‌ حمل‌ و يا عرف‌ و قوانين‌ حاكم‌ تعديل‌ و تعيين‌ شده‌ باشد.

استثنائات‌

بيمه‌گر زمان‌ ارائه‌ پوشش‌ جنگ‌ متعهد جبران‌ خسارات‌ زير نيست‌
از بين‌ رفتن‌، تلف‌ و خسارت‌ و يا هزينه‌هاي‌ ناشي‌ از عمل‌ نادرست‌ و يا عمدي‌ بيمه‌گذار
نشت‌ عادي‌، كم‌ شدن‌ وزن‌ و يا فرسودگي‌ عادي‌ مورد بيمه‌.
خسارات‌ وارد قبل‌ از بارگيري‌ كالا در كشتي‌ اقيانوس‌پيما و يا شناور خساراتي‌ كه‌ بعد از گذشت‌ 15 روز از نيمه‌ شب‌ روز ورود كشتي‌ اقيانوس‌پيما به‌ بندر بين‌ راه‌ و يابندر ترانزيت‌ ايجاد شده‌ باشد.
از بين‌ رفتن‌، آسيب‌ديدگي‌ يا هزينه‌ ناشي‌ از عيب‌ ذاتي‌ كالا خسارات‌ ناشي‌ از تلف‌ و يا آسيب‌ديدگي‌ كالا يا هزينه‌هاي‌ ناشي‌ از اعسار يا قصور در انجام‌تعهدات‌ مالي‌ مالكين‌ كشتي‌، اجاره‌ كنندگان‌، متصديان‌ و يا مديران‌.
هزينه‌هاي‌ نجات‌ كالاي‌ مورد بيمه‌ كه‌ غرق‌ شده‌ و براساس‌ قوانين‌ خسارت‌ همگاني‌ بايد پرداخت‌شود و بيمه‌گر طبق‌ قوانين‌ يورك‌ - آنتورپ‌ تعهدات‌ خود را مي‌پردازد، مشروط بر اين‌ كه‌ اين‌ تعهدات‌مغايرتي‌ با شرايط بيمه‌نامه‌ جنگي‌ و قوانين‌ حمل‌ و نقل‌ نداشته‌ باشد.
خسارات‌ ناشي‌ از اقدامات‌ و يا عمليات‌ افرادي‌ كه‌ براي‌ كسب‌ قدرت‌ و يا براندازي‌ حكومتي‌ اقدام‌مي‌كنند.

نرخ‌ پوشش‌ جنگ‌

اصولا خطر جنگ‌ در بيمه‌ باربري‌ كالا جزء استثنائاتي‌ است‌ كه‌ چنانچه‌ شرط خلاف‌ آن‌ مورد موافقت‌بيمه‌گر قرار گرفته‌ باشد، با دريافت‌ حق‌ بيمه‌ اضافي‌ مربوط به‌ جنگ‌ آن‌ را پوشش‌ مي‌دهد. نرخ‌ پوشش‌جنگي‌، توسط كميته‌ نرخ‌گذاري‌ خطر جنگي‌ لندن‌(20) هم‌ در مورد بدنه‌ و هم‌ در مورد كالا تعيين‌ و اعلام‌مي‌شود كه‌ نوسان‌ اين‌ نرخ‌ معمولا بستگي‌ به‌ شدت‌ درگيري‌ در مناطق‌ جنگي‌ و تعداد هدفهايي‌ دارد كه‌توسط نيروهاي‌ متخاصم‌ مورد اصابت‌ قرار گرفته‌است .

خسارت‌ همگاني
‌خسارت‌ يا زيان‌ همگاني‌ اختصاص‌ به‌ حمل‌ و جابجايي‌ كالا از طريق‌ دريا دارد. خسارت‌ همگاني‌ به‌آن‌ دسته‌ از خساراتي‌ گفته‌ مي‌شود كه‌ ناخداي‌ كشتي‌ طبق‌ اختياراتي‌ كه‌ به‌ او تفويض‌ شده‌ است‌ به‌ منظورنجات‌ كالا و كشتي‌ و يا هردوي‌ آنها قسمتي‌ از كالا و يا ابزار و ادوات‌ و متعلقات‌ كشتي‌ را به‌ دريا مي‌ريزد.در اين‌ حالت‌ خسارات‌ وارد نه‌ تنها برعهده‌ صاحبان‌ كالايي‌ كه‌ كالايشان‌ به‌ دريا ريخته‌ شده‌ و يا مالك‌كشتي‌ است‌، بلكه‌ خسارت‌ بين‌ كليه‌ افرادي‌ كه‌ به‌ نحوي‌ در آن‌ سفر دريايي‌ ذينفع‌ هستند تقسيم‌ مي‌شودو هريك‌ بايد به‌ تناسب‌ ارزش‌ كالا و يا كشتي‌، خود سهمي‌ از خسارت‌ را پرداخت‌ نمايند.
تاريخچه‌ پيدايش‌ خسارت‌همگاني‌ روشن‌ نيست‌ ولي‌ همگان‌ براين‌ عقيده‌اند كه‌ دريانوردان‌اوليه‌بااين‌گونه‌ خسارتها آشنايي‌ داشته‌اند، زيرا ازهمان‌ابتدا صاحبان‌ كالا به‌ اين‌ نتيجه‌ رسيده‌ بودند كه‌ براي‌پيشگيري‌ از خطرات‌ دريا، بايد با هماهنگي‌ كامل‌ انجام‌ وظيفه‌ كنند و لذا به‌ همين‌ منظور به‌ ناخدايان‌كشتيهاي‌ تجاري‌ اختيار داده‌ شده‌بود كه‌درزمان‌ بروزخطر و حادثه‌ اقدامات‌لازم‌ را براي‌ نجات‌ كشتي‌ وكالا انجام‌ دهند، ولو اينكه‌ منجر به‌ فدا كردن‌ بخشي‌ از محموله‌ كشتي‌ شود.
اولين‌ بار اين‌ رسم‌ در جزيره‌ رودس‌ به‌ صورت‌ قانون‌ پذيرفته‌ شد. اين‌ قانون‌ مقرر مي‌داشت‌ كه‌ اگرناخداي‌ كشتي‌ براي‌ سبك‌ كردن‌ آن‌ كالايي‌ را به‌ دريا بريزد آنچه‌ براي‌ حفظ كالاي‌ همه‌ فدا شده‌ بايد ازطرف‌ كليه‌ صاحبان‌ كالا جبران‌ شود.

مصاديق‌ خسارت‌ همگاني

‌مي‌توان‌ چنين‌ نتيجه‌ گرفت‌ كه‌ خسارات‌ همگاني‌ شامل‌ پرداخت‌ هزينه‌ها و فدا كردن‌ كالا به‌ شرح‌ زيرخواهد بود:
خساراتي‌ كه‌ به‌ ماشين‌آلات‌ و يا قطعات‌ مكانيكي‌ براي‌ نجات‌ عمومي‌ و براثر فدا كردن‌ به‌ كشتي‌ايجاد شده‌ باشد.
سبك‌ كردن‌ كالاي‌ رو و زير عرشه‌ كشتي‌ به‌ منظور نجات‌ كشتي‌ و كالا.
خسارات‌ ناشي‌ از كاربرد وسايل‌ آتش‌نشاني‌ از قبيل‌ آب‌ و پودر كف‌.
تخليه‌ و بارگيري‌ كالاي‌ مورد بيمه‌ در بندر پناه‌ و يا در مواقعي‌ كه‌ كشتي‌ به‌ گل‌ نشسته‌ است‌.
هزينه‌هايي‌ كه‌ براي‌ شناور ساختن‌ كشتي‌ به‌ گل‌ نشسته‌ صرف‌ شده‌ است‌.
هزينه‌هايي‌ كه‌ براي‌ ورود كشتي‌ به‌ بندر پناه‌ براي‌ انجام‌ تعميرات‌ مورد نياز پرداخت‌ مي‌شود.
هزينه‌هاي‌ تخليه‌ و بارگيري‌ كالا در بندر پناه‌.

هزينه‌هاي‌ نجات

هزينه‌هاي‌ نجات‌ هزينه‌هايي‌ است‌ كه‌ به‌ منظور نجات‌ كشتي‌ و محمولات‌ آن‌ از حادثه‌، در حالي‌ كه‌خطر و عواقب‌ ناشي‌ از آن‌ منافع‌ موجود در آن‌ سفر دريايي‌ را مورد تهديد قرار داده‌ است‌ به‌ مصرف‌مي‌رسد و معمولا به‌ حساب‌ زيان‌ همگاني‌ منظور خواهد شد.
چنانچه‌ مالكين‌ كشتي‌ و يا صاحبان‌ كالا ازپرداخت‌ هزينه‌هاي‌ نجات‌ سرباز زنند نجات‌ دهنده‌ حق‌توقيف‌ كشتي‌ و كالا را دارد. در تعيين‌ هزينه‌هاي‌ نجات‌، معمولا دادگاه‌ و يا داوران‌ منتخب‌ با درنظرگرفتن‌دشواري‌ عمليات‌ نجات‌ و خطراتي‌ كه‌ نجات‌ دهندگان‌ را تهديد مي‌كرده‌ ميزان‌ هزنيه‌ نجات‌ را تعيين‌مي‌كنند. عوامل‌ زير از جمله‌ مسائلي‌ است‌ كه‌ درتعيين‌ هزينه‌نجات‌ نقش‌عمده‌ و اساسي‌ دارد.
تعداد افرادي‌ كه‌ كارنجات‌ را انجام‌ داده‌اند. انرژي‌ و مهارتهايي‌ كه‌ در نجات‌ كشتي‌ و كالا مورد استفاده‌ قرار گرفته‌ است‌. ارزش‌ دستگاهها و تجهيزاتي‌ كه‌ براي‌ نجات‌ كشتي‌ و كالاي‌ آن‌ مورد استفاده‌ قرار گرفته‌ و ميزان‌خطري‌ كه‌ اين‌ دستگاهها در معرض‌ آن‌ قرار داشته‌ است‌. ارزش‌ كالاي‌ نجات‌ داده‌ شده‌ توسط گروه‌ نجات‌ (ارزش‌ كالا، كشتي‌، سوخت‌، كرايه ارزيابي‌ خطري‌ كه‌ نجات‌ دهندگان‌، كالا و كشتي‌ را ازآن‌ نجات‌ داده‌اند.

عدم تحويل كالا

اصولا عدم‌ تحويل‌ به‌ وضعيتي‌ گفته‌ مي‌شود كه‌ كالاي‌ مورد بيمه‌ يا يك‌ قسمت‌ از آن‌ در جريان‌ حمل‌و به‌ دليل‌ نامعلومي‌ مفقود شده‌ باشد و بيمه‌گذار از دريافت‌ كالاي‌ خود محروم‌ شود. به‌ همين‌ دليل‌چنانچه‌ عدم‌ تحويل‌ كالا مشخص‌ باشد مثلا كالا غرق‌ شده‌ و يا به‌ سرقت‌ رفته‌ باشد، اين‌ خسارت‌ به‌عنوان‌ عدم‌ تحويل‌ تلقي‌ نمي‌شود و بيمه‌گذار مي‌تواند خسارت‌ وارد را تحت‌ عنوان‌ خطري‌ كه‌ واقع‌ شده‌و معين‌ و مشخص‌ هم‌ هست‌ مطالبه‌ كند
اين‌ نكته‌ قابل‌ ذكر است‌ كه‌ چنانچه‌ كالاي‌ تحويل‌ شده‌ به‌ بيمه‌گذار از نقطه‌ نظر تعداد بسته‌ها منطبق‌ بابارنامه‌ باشد، اما كم‌ و كسري‌ در محتويات‌ آن‌ مشاهده‌ شود اين‌ كسري‌ كالا از مصاديق‌ عدم‌ تحويل‌ كالا به‌شمار نمي‌رود، بلكه‌ اصولا بنام‌ خسارت‌ كسري ناميده‌ مي‌شود و اگر بيمه‌گذار وجهي‌ بابت‌ عدم‌تحويل‌ كالاي‌ خود از شركتهاي‌ كشتيراني‌ و يا متصديان‌ حمل‌ دريافت‌ كرده‌ باشد، بيمه‌گر محق‌ است‌آنچه‌ را بابت‌ خسارت‌ عدم‌ تحويل‌ به‌ بيمه‌گذار پرداخته‌، مسترد دارد. بايد اضافه‌ كرد كه‌ تعهد شركتهاي‌كشتيراني‌ و متصديان‌ حمل‌، براساس‌ شرايط مندرج‌ در بارنامه‌ بسيار محدود و بين‌ 200 تا 500 دلاربراي‌ هر بسته‌ است‌
+ نوشته شده در  سه شنبه ۲۸ تیر۱۳۹۰ساعت ۹:۵۷ قبل از ظهر  توسط شرکت سهامی عام بیمه دی  | 

بیمه آتش سوزی

 


تاريخچه‌ بيمه‌ آتش‌سوزي‌
ذكر اين‌ نكته‌ ضروري‌ است‌ كه‌ پوشش‌ بيمه‌ آتش‌سوزي‌ براي‌ اولين‌ بار جهت‌ حفظ و حراست‌ اماكن‌ تجاري‌ و منازل‌مسكوني‌ در اروپا به‌ وجود آمد. بلافاصله‌ بعد از آتش‌سوزي‌ بزرگي‌ كه‌ در سال‌ 1666 در لندن‌ از يك‌ دكان‌ نانوايي‌ آغازشد و بزودي‌ به‌ ساختمانهاي‌ مجاور توسعه‌ پيدا كرد و در نتيجه‌ 400 كوچه‌ وخيابان‌ شهر لندن‌ به‌ مساحت‌ تقريبي‌175 هكتار شامل‌ حدود 13000 واحد مسكوني‌ و تجاري‌ از بين‌ رفت‌، لزوم‌ ارائه‌ پوششهاي‌ بيمه‌اي‌ آتش ‌سوزي‌احساس‌ شد.
اين‌ آتش ‌سوزي‌ چهار روزه‌ كه‌ خسارات‌ جبران‌ناپذيري‌ به‌ بار آورد باعث‌ شد كه‌ ساير كشورهاي‌ اروپايي‌ به‌ فكر ارائه‌اين‌ پوشش‌ها بيفتند و به‌ همين‌ دليل‌ اولين‌ پوششهاي‌ بيمه‌اي‌ آتش ‌سوزي‌ توسط اتحاديه‌هاي‌ صنفي‌ پيش ‌بيني‌ شد.بعد از آتش ‌سوزي‌ سال‌ 1666 ميل ادي‌، چهار مؤسسه‌ و شركت‌ در انگلستان‌ اقدام‌ به ‌ ارائه‌پوششهاي‌ آتش‌ سوزي‌ كردندكه‌ عبارتند از :
- اولين‌ مؤسسه‌ تأسيس‌ شده‌ به‌ نام‌ اداره‌ آتش‌سوزي بود كه‌ بعد از مدتي‌ فعاليت‌ نام‌ خود را به‌ فنيكس‌تغيير داد.
- مؤسسه‌ دوم‌ كه‌ از سوي‌ شهرداري‌ لندن‌ براي‌ ارائه‌ پوشش‌ بيمه‌ آتش‌سوزي‌ تأسيس‌ شد كورپوريشن‌ آف‌لندن‌ ناميده‌ مي‌شد كه‌ نتوانست‌ درجامعه‌ موفقيتي‌ به‌ دست‌ آورد و تعطيل‌ شد.
- سومين‌ مؤسسه‌اي‌ كه‌ در سال‌ 1683 به‌ رقابت‌ با اداره‌ آتش‌سوزي‌ لندن‌ پرداخت‌ به‌ نام‌ مؤسسه‌ دوستان‌ معروف‌ شد. با نگاهي‌ به‌ بيمه‌نامه‌هاي‌ اين‌مؤسسه‌ درمي‌يابيم‌ كه‌ نرخ‌ آتش‌سوزي‌ براي‌ منازلي‌ كه‌ با چوب‌ ساخته‌ شده‌بود دو برابر بقيه‌ تعيين‌ مي‌شد. آخرين‌ اين‌ گونه‌ مؤسسات‌ كه‌ در لندن‌ به‌ ثبت‌ رسيد به‌ صورت‌ تعاوني‌ اداره‌ مي‌شد و مقررات‌ و اساسنامه‌ خاص‌خود را داشت‌. اين‌ شركت‌ براساس‌ ضوابط و مقررات‌ اساسنامه‌ خود، براي‌ بيمه‌نامه‌هاي‌ صادر شده‌ اعضاي‌ خود،حق‌ عضويتي‌ دريافت‌ مي‌داشت‌. ترجمه‌ به‌ ثبت‌ رسيده‌ نام‌ اين‌ شركت‌ عبارت‌ است‌ از مؤسسه‌ دوستان‌ براي‌بيمه‌كردن‌ ساختمانها در مقابل‌ آتش‌سوزي‌. اين‌ شركت‌ بعدها باتوجه‌ به‌علامت‌ تجاري ‌خود كه‌ دودست‌ بود به‌نام‌  دست‌ در دست‌ شهرت‌ يافت‌. بعد از انقلاب‌ صنعتي‌ اروپا و تأسيس‌ واحدهاي‌ صنعتي‌ و كارخانه‌هاي‌ مختلف‌ گسترش‌ و پيچيدگي‌ توليد باعث‌شد كه‌ بيمه‌ آتش‌سوزي‌ و شرايط بيمه‌نامه‌هاي‌ صادر شده‌ هم‌ دچار تحول‌ و پيچيدگي‌ گردد و روند رشد و تكامل‌ اين‌رشته‌ بيمه‌اي‌ باتوجه‌ به‌ نيازهاي‌ ايجاد شده‌ سرعت‌ چشمگيري‌ پيدا كند; زيراسرمايه‌گذاراني‌ كه‌ در بخش‌ صنايع‌ به‌سرمايه‌گذاري‌ پرداخته‌ بودند به‌ خطرات‌ نهفته‌ در راه‌ اين‌ سرمايه‌گذاري‌ واقف‌ بودند و به‌ همين‌دليل‌ نياز به‌ حفظسرمايه‌ها باعث‌ شد تا بيمه‌ آتش‌سوزي‌ بسرعت‌ رشد و توسعه‌ پيدا نمايد.


بيمه‌ آتش‌سوزي
اصولا در صدور بيمه‌نامه‌ آتش‌سوزي‌ بايد سه‌ اصل‌ حسن‌ نيت‌، نفع‌ بيمه‌اي‌ و اصل‌ جبران‌خسارت‌ وجود داشته‌ باشد تا بيمه‌نامه‌ بر اصول‌ صحيح‌ و درستي‌ استوار باشد، زيرا بيمه‌گذار موظف‌است‌ كليه‌ سئوالات‌ مندرج‌ در فرم‌ پيشنهاد بيمه‌ آتش‌سوزي‌ را براساس‌ حسن‌ نيت‌ و با دقت‌ پاسخ‌ دهد.در عوض‌ بيمه‌گرموظف‌ است‌ كه‌ در صورت‌ بروز حريق‌ و ايجاد خسارت‌، حداكثر خسارات‌ مالي‌ حادث‌شده‌ را باتوجه‌ به‌ شرايط بيمه‌نامه‌، و مشروط بر اين‌ كه‌ از سرمايه‌ بيمه‌اي‌ تجاوزنكند در وجه‌ بيمه‌گذاربپردازد. اولين‌ مرحله‌ رسيدگي‌ به‌ خسارت‌ اعلام‌ شده‌، توسط بيمه‌گر همان‌ توجيه‌ و رسيدگي‌ به‌ مسئله‌نفع‌ بيمه‌اي‌بيمه‌گذار در مورد بيمه‌ است‌.
در مورد خسارات‌ ناشي‌ از آتش‌سوزي‌، بسياري‌ از مردم‌ به‌ مفاهيم‌ آتش‌، آتش‌سوزي‌ و خسارات‌ناشي‌ از آتش‌سوزي‌ استناد مي‌كنند، بدون‌ اين‌ كه‌ از نقطه‌نظر قوانين‌ بيمه‌اي‌ از تعريف‌ دقيق‌ آتش‌سوزي‌ ومفهوم‌ واقعي‌ آن‌ اطلاع‌ داشته‌ باشند بنابراين‌درعرف‌بيمه‌، خسارات‌ناشي‌از آتش‌مفيد (آتش‌بخاري‌،اجاقهاي‌پخت‌ و پز) تا زماني‌ كه‌در مكان‌ تعبيه‌ شده‌ قرار داشته‌ باشد داراي‌ پوشش‌ بيمه‌اي‌ نيست‌، لذا دربيمه‌نامه‌ آتش‌سوزي‌ آتش‌ را چنين‌ تعريف‌ كرده‌اند در اين‌ بيمه‌نامه‌ منظور ازآتش‌ عبارت‌ است‌ از تركيب‌هر ماده‌ با اكسيژن‌ به‌ شرط آن‌ كه‌ با شعله‌ همراه‌ باشد.
در بيمه‌نامه‌ آتش‌سوزي‌، نه‌ تنها خطرات‌ مستقيم‌ ناشي‌ از آتش‌سوزي‌ تحت‌ پوشش‌ قرار دارد، بلكه‌خسارات‌ غيرمستقيم‌ ناشي‌ از نشت‌ حرارت‌، دود، خاكستر، آب‌، مواد شيميايي‌ آتش‌نشاني‌ و خراب‌شدن‌ مورد بيمه‌ هم‌ داراي‌ پوشش‌ بيمه‌اي‌ است‌. شركتهاي‌ بيمه‌، بيمه‌نامه‌هاي‌ آتش‌سوزي‌ را به‌ چندين‌صورت‌ صادر مي‌كنند كه‌ هريك‌ از آنها به‌ منظوري‌ و با هدف‌ ارائه‌ خدمت‌ مناسب‌ خواست‌ و ميل‌بيمه‌گذاران‌ طرح‌ريزي‌ شده‌ است‌ تا بخشي‌ از مشكلات‌ آنها را حل‌ كند. انواع‌ شناخته‌ شده‌ اين‌ بيمه‌نامه‌در ايران‌ عبارتند از :

بيمه‌نامه‌ آتش‌سوزي‌ با سرمايه‌ ثابت

با اين‌ نوع‌ پوشش‌ بيمه‌اي‌، بيمه‌گر خسارات‌ ناشي‌ از آتش‌سوزي‌ به‌ اموال‌ مورد بيمه‌ را تا حداكثرسرمايه‌ مندرج‌ در بيمه‌نامه‌ و به‌ ميزان‌ زيان‌ وارد شده‌ جبران‌ مي‌كند. اصولا خسارات‌ پرداختني‌نمي‌توانداز مابه‌التفاوت‌ ارزش‌ هريك‌از اقلام‌بيمه‌شده‌ بلافاصله‌قبل‌ و بعداز بروز خسارت‌ و يا در صورت‌وقوع‌ حادثه‌ منجر به‌ خسارت‌ كلي‌، از مبلغ‌ بيمه‌ شده‌ هريك‌ از اقلام‌ خسارت‌ ديده‌ بيشتر باشد. بيمه‌گذاردر زمان‌ اخذ پوشش‌ بيمه‌اي‌ بايد دقت‌ كند كه‌ اموال‌ خود را به‌ قيمت‌ واقعي‌ آن‌ بيمه‌ كند، در غير اين‌صورت‌ براساس‌ ماده‌ 10 قانون‌ بيمه‌ در صورتي‌ كه‌ مالي‌ به‌ كمتر از ارزش‌ واقعي‌ خود بيمه‌ شده‌ باشد،بيمه‌گرفقط به‌تناسب‌ مبلغي‌كه‌ بيمه‌كرده‌ به‌قيمت‌واقعي‌ مال‌مسئول‌ جبران‌خسارت‌ بيمه‌گذار خواهد بود.

بيمه‌نامه‌ عمومي‌ يا اظهارنامه‌اي‌ 
همانطور كه‌ قبلا ذكر شد، معمولا شركتهاي‌ بيمه‌، در زمان‌ صدور بيمه‌نامه‌هاي‌ آتش‌سوزي‌، سرمايه‌معيني‌ را براي‌ ماشين‌آلات‌ و يا مواد اوليه‌ و يا در جريان‌ ساخت‌ به‌ عنوان‌ حداكثر سرمايه‌ براي‌ پرداخت‌خسارت‌ در بيمه‌نامه‌ قيد مي‌كنند. اين‌ حداكثر سرمايه‌ معمولا از طرف‌ بيمه‌گذار تعيين‌ مي‌شود. امروزه‌باتوجه‌ به‌ پيچيدگي‌ واحدهاي‌ توليدي‌، صنعتي‌ و حجم‌ مبادلات‌ و كالايي‌ كه‌ هر روز به‌ انبارها وارد و يا ازآن‌ خارج‌ مي‌شود و درنظر گرفتن‌ تورم‌ و افزايش‌ قيمتها در مدت‌ كوتاه‌ باعث‌ شده‌ كه‌ صاحبان‌ صنعت‌ وتوليد كنندگان‌ پوشش‌ بيمه‌اي‌ مورد نياز خود را به‌ نحوي‌ دريافت‌ كنند كه‌ در صورت‌ بروز حادثه‌ حريق‌،سرمايه‌هاي‌ تحت‌ پوشش‌ بيمه‌اي‌ به‌ ارزش‌ روز بوده‌ و در زمان‌ وجود نوسانات‌ شديد در قيمت‌ و يا درميزان‌ موجودي‌، نياز به‌ افزايش‌ و يا كاهش‌ آن‌ از طريق‌ صدورالحاقيه‌ نباشد.
از ويژگيهاي‌ خوب‌ اين‌ نوع‌ پوشش‌ بيمه‌اي‌ آن‌ است‌ كه‌ در بيمه‌نامه‌هاي‌ اظهارنامه‌اي‌، سقف‌حداكثري‌ براي‌ تعهد بيمه‌گر در مورد جبران‌ خسارت‌ معين‌ مي‌شود و بيمه‌گذار هم‌ براساس‌ شرايطبيمه‌نامه‌ و مدت‌ تعيين‌ شده‌ در آن‌ براي‌ اعلام‌ موجودي‌ خود در طول‌ مدت‌ اعتبار بيمه‌نامه‌ اقدامات‌ لازم‌را انجام‌ مي‌دهد. براساس‌ توافق‌ انجام‌ شده‌، اعلام‌ ميزان‌ موجودي‌ مي‌تواند ماهانه‌، سه‌ ماهه‌ و يا كمتر وبيشتر باشد، اما بايد اضافه‌ كرد، كه‌ هرچه‌ فاصله‌ مدت‌ اعلام‌ موجودي‌ كمتر باشد، در زمان‌ بروز خسارت‌رقم‌ واقعي‌تر و صحيح‌تر محاسبه‌ خواهد شد، اما در صورتي‌ كه‌ بيمه‌گذار براساس‌ شرايط قرارداد عمل‌نكرده‌، موجودي‌ خود را بموقع‌ اعلام‌ نكند، در صورت‌ بروز خسارت‌، حداكثر مبلغ‌ بيمه‌ شده‌ مأخذ ومبناي‌ محاسبه‌ خسارت‌ قرار خواهد گرفت‌ و بيمه‌گر ضمن‌ انجام‌ حسابرسي‌ دفترها، اسناد و مدارك‌معتبر بيمه‌گذار، نسبت‌ به‌ تعيين‌ موجودي‌ و تسويه‌ خسارت‌ اقدام‌ خواهد كرد. محاسبه‌ حق‌ بيمه‌ اين‌گونه‌ بيمه‌نامه‌ها به‌ صورت‌ موقت‌ است‌ و به‌ مأخذ حداكثر سقف‌ مندرج‌ در بيمه‌نامه‌ دريافت‌ مي‌شود.اما ممكن‌ است‌ اظهارنامه‌هاي‌ ارسالي‌ از سوي‌ بيمه‌گذار كمتر از سقف‌ سرمايه‌ بيمه‌نامه‌ باشد كه‌ در اين‌صورت‌ بيمه‌گر و بيمه‌گذار توافق‌ مي‌كنند كه‌ 75% حق‌ بيمه‌ سقف‌ قرارداد پرداخت‌ شود و حق‌ بيمه‌قطعي‌ پس‌ از پايان‌ دوره‌ بيمه‌نامه‌ و بررسي‌ اظهارنامه‌هاي‌ ارسالي‌ محاسبه‌ گردد. اما به‌ هر حال‌ حق‌ بيمه‌قطعي‌ در هيچ‌ زمان‌ كمتراز 50% حق‌ بيمه‌ اصلي‌ بيمه‌نامه‌ نخواهد بود.
به‌ هر حال‌ در زمان‌ صدور بيمه‌نامه‌هاي‌ اظهارنامه‌اي‌ بايد دقت‌ كرد كه‌ اظهارنامه‌هاي‌ ارسالي‌ بدقت‌مورد رسيدگي‌ قرار گيرد و ارسال‌ آنها هم‌ بموقع‌ صورت‌ پذيرفته‌ و مبلغ‌ اظهارنامه‌ نيز از حداكثر سقف‌بيمه‌نامه‌ بيشتر نباشد، زيرا حداكثر تعهد بيمه‌گر همان‌ سقف‌ بيمه‌نامه‌ است‌ و چنانچه‌ بيمه‌گذار موجودي‌بيشتري‌ در  انبار دارد حتماًً بايد طي‌ الحاقيه‌اي‌ سقف‌ بيمه‌نامه‌ را افزايش‌ دهد.

بيمه‌نامه‌ آتش‌سوزي‌ با شرايط جايگزيني‌ و بازسازي
كاربرد اين‌ نوع‌ بيمه‌نامه‌ در زماني‌ توصيه‌ مي‌شود كه‌ ارزش‌ واحدهاي‌ صنعتي‌ و تجاري‌ و يا صنفي‌ به‌دليل‌ اعمال‌ ضريب‌ استهلاك‌ يا مستهلك‌ شده‌ و يا به‌ 50% و يا بيشتر كاهش‌ يافته‌است‌ درصورتي‌كه‌جايگزيني‌ و يا بازسازي‌همين‌واحدهاي‌ مستهلك‌شده‌ به‌دليل‌ شرايط خاص‌ اقتصادي‌ جامعه‌ به‌ چندين‌برابر افزايش‌ يافته‌ است‌. درصورت‌ وجود چنين‌ شرايطي‌، بيمه‌گر توافق‌ مي‌كند كه‌ بيمه‌گذار كليه‌تأسيسات‌ و  دارايي‌هاي‌ خودرا مجدداًً و به‌ ارزش‌ روز ارزيابي‌ كند و آنها را با قيمتهاي‌ جديد تحت‌پوشش‌ درآورد. دراين‌حالت‌ چنانچه‌ اموال‌ موردبيمه‌ به‌علت‌بروز يكي‌ازخطرات‌ مشمول‌بيمه‌ تلف‌شده‌و يا خسارت‌ببيند، بيمه‌گر نسبت‌به‌ تعمير و بازسازي‌ ساختمان‌ آسيب‌ديده‌ و چنانچه‌ ماشين‌آلات‌ واحدصنعتي‌ باشد، نسبت‌ به‌ جايگزيني‌آن‌ اقدام‌لازم‌ را انجام‌ خواهدداد. يكي‌ از جنبه‌هاي‌ مهم‌ و حياتي‌بيمه‌نامه‌ كه‌ نمونه‌ بارز ارائه‌ خدمات‌ قابل‌ قبول‌ شركت‌ بيمه‌ است‌، در انجام‌ عمل‌ بازسازي‌ و جايگزيني‌در اسرع‌ وقت‌ و در واقع‌ در مدت‌ زمان‌ متعارف‌ و قابل‌ قبول‌ است‌.

خسارت‌ و هزينه‌هاي‌ قابل‌ تأمين‌

بيمه‌ مركزي‌ ايران‌ در راستاي‌ اهداف‌ خود براي‌ تنظيم‌ و تعميم‌ و هدايت‌ امر بيمه‌ در ايران‌ و حمايت‌بيمه‌گذاران‌ و بيمه‌ شدگان‌ شرايط جديد بيمه‌نامه‌هاي‌ آتش‌سوزي‌ را در تاريخ‌27/8/66 به‌ تصويب‌شوراي‌ عالي‌ بيمه‌ رسانيد و شركتهاي‌ بيمه‌ موظف‌ شدند كه‌ شرايط جديد را از سال‌ 1367 به‌ اجرادرآورند. 3 سال‌ بعد از اين‌ تاريخ‌، تعرفه‌ بيمه‌ آتش‌سوزي‌ و خطرات‌ اضافي‌ (تبعي‌) مشتمل‌ بر 16 ماده‌ و7 تبصره‌ در تاريخ‌ 4/6/1370 به‌ تصويب‌ شوراي‌ عالي‌ بيمه‌ رسيد و براساس‌ آن‌ خطرات‌ آتش‌سوزي‌ به‌9 طبقه‌ تقسيم‌ گرديد كه‌ حداقل‌ نرخ‌ طبقه‌ يك‌ 0/3 در هزار وطبقه‌ نه‌ 4/2 در هزار تعيين‌ شد.
براساس‌ شرايط جديد، خسارت‌ و هزينه‌هاي‌ قابل‌ تأمين‌ آن‌ به‌ شرح‌ زير مشخص‌ شده‌ است‌.
1- خسارتهاي‌ مستقيم‌ ناشي‌ از آتش‌، صاعقه‌ و انفجار داراي‌ پوشش‌ بيمه‌اي‌ است‌.
2- خسارت‌ و هزينه‌هايي‌ كه‌ به‌ منظور جلوگيري‌ از توسعه‌ خسارت‌ از طرف‌ بيمه‌گذار انجام‌مي‌شود تحت‌ پوشش‌ بيمه‌اي‌ است‌.
3- هزينه‌هاي‌ ناشي‌ از نقل‌ مكان‌ ضروري‌ مورد بيمه‌ و يا خسارات‌ ناشي‌ از اين‌ گونه‌ عمليات‌ كه‌ به‌منظور نجات‌ كالاي‌ مورد بيمه‌ صورت‌ پذيرفته‌ باشد.
4-در صورت‌ موافقت‌ بيمه‌گر و پرداخت‌ حق‌ بيمه‌ اضافي‌ مربوط، مي‌توان‌ خطرات‌ اضافي‌(تبعي‌) ديگري‌ از قبيل‌ زلزله‌، طوفان‌، سيل‌، سقوط هواپيما، ضايعات‌ آب‌ و برف‌ و شكست‌ شيشه‌ راتحت‌ پوشش‌ قرارداد. اين‌ خطرات‌ اضافي‌ معمولا به‌ صورت‌ يك‌ الحاقيه‌ جداگانه‌ و ضميمه‌ بيمه‌نامه‌اصلي‌ تحت‌ پوشش‌ بيمه‌اي‌ قرار مي‌گيرد.
در صورت‌ بروز خسارت‌ در محل‌ و مكان‌ مورد بيمه‌، خسارات‌ قابل‌ پرداخت‌ در هر مورد نمي‌تواندبيشتر از مابه‌التفاوت‌ ارزش‌ هريك‌ از اقلام‌ بيمه‌ شده‌ بلافاصله‌ قبل‌ و بعد از وقوع‌ خسارت‌ و يا در صورت‌خسارت‌ كلي‌ بيشتراز مبلغ‌ بيمه‌ شده‌ هريك‌ از اقلام‌ 

خسارت‌ و هزينه‌هاي‌ غيرقابل‌ تأمين‌
بيمه‌نامه‌ آتش‌سوزي‌ مانند ساير بيمه‌نامه‌ها داراي‌ استثنائاتي‌ است‌ كه‌ چنانچه‌ منشأ و مبدأ خطر يكي‌از اين‌ استثنائات‌ باشد بيمه‌گر تعهدي‌ در جبران‌ خسارت‌ ندارد. بعضي‌ از اين‌ خطرات‌ كه‌ به‌ عنوان‌استثنائات‌ ذكر شده‌اند با توافق‌ بين‌ بيمه‌گر و بيمه‌گذار و پرداخت‌ حق‌ بيمه‌ اضافي‌ مربوطه‌ مي‌تواندتحت‌ پوشش‌ بيمه‌اي‌ قرار گيرد. خطرات‌ استثناء شده‌ عبارتند از:
- خسارات‌ ناشي‌ از جنگ‌، جنگ‌ داخلي‌، شورش‌، آشوب‌، بلوا، قيام‌، انقلاب‌، كودتا، اغتشاشات‌ داخلي‌ و يا اقدامات‌ احتياطي‌ و انتظامي‌.
- خسارات‌ ناشي‌ از زلزله‌، ريزش‌ زمين‌، سيل‌، آتشفشان‌، طغيان‌ رودخانه‌، حريق‌ تحت‌الارضي‌ وبلاياي‌ آسماني‌ (خطرات‌ فاجعه‌ يا خطرات‌ طبيعي‌).
- خسارات‌ ناشي‌ از انفجار مواد منفجره‌ (ديناميت‌، تي‌ ان‌ تي‌ و باروت‌)
- خسارات‌ ناشي‌ از انفجار اتمي‌، اشعه‌ راديواكتيويته‌ و يون‌زا
- خسارات‌ وارد به‌ مسكوكات‌، پول‌، اوراق‌ بهادار، فلزات‌ قيمتي‌، جواهرات‌ و سنگهاي‌ گرانبها.
- خسارات‌ وارد به‌ اسناد، نسخ‌ خطي‌ و هزينه‌ بازسازي‌، جمع‌آوري‌ مجدد اطلاعات‌ و يا تنظيم‌ دفاتربازرگاني
+ نوشته شده در  سه شنبه ۲۸ تیر۱۳۹۰ساعت ۹:۵۶ قبل از ظهر  توسط شرکت سهامی عام بیمه دی  | 

بیمه مسئولیت مدنی

ممكن‌ است‌ براثر غفلت‌ يا قصور فردي‌، خساراتي‌ مالي‌ و جاني‌ به‌ اشخاص‌ ثالث‌ وارد شود. كه‌ در نتيجه‌، آن‌ فردمحكوم‌ به‌ پرداخت‌ غرامت‌ به‌ اشخاص‌ ثالث‌ شود; در مواردي‌ نيز مسئوليت‌ و يا خساراتي‌ ناشي‌ از توليد، ساخت‌،اداره‌ و مديريت‌ و يا ارائه‌ خدمات‌ سرويس‌ و نگهداري‌ در مورد اشخاص‌ ثالث‌ وجود دارد (حتي‌ در مورد منازل‌مسكوني‌); ممكن‌ است‌ بواسطه‌ امور شغلي‌ از قبيل‌ بازسازي‌، پذيرايي‌، ساخت‌ و توليد در بعضي‌ مواقع‌ خسارات‌جاني‌ و مالي‌ سنگيني‌ به‌ افراد وارد آيد كه‌ مسئوليت‌ اين‌ موارد متوجه‌ كارفرماست‌; غفلت‌ فردي‌ ممكن‌ است‌ منجر به‌خسارت‌ مالي‌ يا صدمه‌ جاني‌ به‌ شخص‌ يا اشخاص‌ ثالث‌ گردد و شخص‌ خاطي‌ مسئول‌ جبران‌ خسارات‌ و صدمات‌وارده‌ است‌. به‌ همين‌ منظور وجود بيمه‌اي‌ مانند بيمه‌ مسئوليت‌ مي‌تواند حائز اهميت‌ خاصي‌ باشد. در سالهاي‌ اخيراين‌ نوع‌ بيمه‌ داراي‌ رشد و گسترش‌ بالايي‌ بوده‌ است‌. خسارات‌ ناشي‌ از مسئوليت‌ براثر عمل‌ اشتباه‌ و غفلت‌آميز يك‌شخص‌ حقيقي‌ و يا حقوقي‌ كه‌ در انجام‌ كاري‌ كليه‌ اقدامات‌ احتياطي‌ را رعايت‌ نكرده‌ واقع‌ مي‌شود. لازم‌ به‌ توضيح‌است‌ كه‌ بيمه‌نامه‌هاي‌ مسئوليت‌ در هيچ‌ موردي‌ در قبال‌ اقدامات‌ و اعمال‌ عمدي‌ بيمه‌گذار كه‌ منجر به‌ خسارات‌ مالي‌و جاني‌ شود، پوشش‌ ارائه‌ نمي‌دهد. زيرا حادثه‌ بيمه‌پذير، به‌ حادثه‌اي‌ اطلاق‌ مي‌شود كه‌ اتفاقي‌ باشد. به‌ همين‌ دليل‌خسارات‌ عمدي‌، خارج‌ از تعهد اين‌ نوع‌ بيمه‌نامه‌ قرار مي‌گيرد.
از انواع‌ بيمه‌نامه‌هاي‌ مسئوليت‌ مي‌توان‌ بيمه‌نامه‌هاي‌ مسئوليت‌ مالكان‌ مستغلات‌، مستاجران‌، توليد كنندگان‌،مقاطعه‌كاران‌ و بيمه‌ مسئوليت‌ آسانسور و مسئوليت‌ حرفه‌اي‌ را نام‌ برد. نمونه‌اي‌ از بيمه‌نامه‌هاي‌ ذكر شده‌، بيمه‌نامه‌مسئوليت‌ مدني‌ حرفه‌اي‌ پزشكان‌ است‌ كه‌ بخشهايي‌ از آن‌ به‌ شرح‌ زير است‌:

بيمه‌نامه‌ مسئوليت‌ مدني‌ حرفه‌اي‌ پزشكان‌

پوشش‌ اين‌ نوع‌ بيمه‌نامه‌ عبارت‌ است‌ از جبران‌ مسئوليت‌ مدني‌ بيمه‌گذار ناشي‌ از قصور و تقصير وي‌ در انجام‌ امورپزشكي‌ كه‌ منجر به‌ وارد آمدن‌ صدمات‌ جسماني‌، رواني‌ و يا فوت‌ اشخاص‌ ثالث‌ شود.
مواردي‌ كه‌ خارج‌ از تعهد بيمه‌گر است‌ و غرامت‌ يا خسارتي‌ پرداخت‌ نمي‌شود (استثنائات‌) :
- خسارات‌ ناشي‌ از درمان‌ يا عمل‌ جراحي‌ خارج‌ از تخصص‌ بيمه‌گذار.
- خسارات‌ ناشي‌ از هرگونه‌ معالجه‌، مداوا و يا عمل‌ جراحي‌ توسط بيمه‌گذار در صورتي‌ كه‌ وي‌ از مواد مخدر ياداروهاي‌ خواب‌آور و يا مشروبات‌ الكلي‌ استفاده‌ كرده‌ باشد.
- غرامت‌ناشي‌ازهرگونه‌معالجه‌، مداوا وياعمل‌جراحي‌كه‌ خلاف‌قوانين‌ و مقررات‌ جاري‌ كشور باشد.
- غرامت‌ ناشي‌ از هرگونه‌ بيهوشي‌ عمومي‌ كه‌ خارج‌ از درمانگاه‌ يا بيمارستان‌ انجام‌ شده‌ باشد.
- غرامت‌ ناشي‌ از دعاوي‌ اشخاص‌ ثالث‌ در خصوص‌ عدم‌النفع‌
- غرامت‌ ناشي‌ از انجام‌ معالجه‌، مداوا و يا عمل‌ جراحي‌ نسبت‌ به‌ منسوبين‌ درجه‌ يك‌ (سببي‌ و نسبي‌)
- غرامت‌ ناشي‌از انجام‌ هرگونه‌مداوا، معالجه‌ و يا عمل‌جراحي‌ به‌منظور زيبايي‌.
در اين‌ نوع‌ بيمه‌نامه‌ تعهد بيمه‌گر در هر مورد محدود به‌ جبران‌ غرامت‌ مسئوليت‌ مدني‌ بيمه‌گذار براساس‌ حداكثرسقف‌ مندرج‌ در بيمه‌نامه‌ است‌. لازم‌ به‌ توضيح‌ است‌ كه‌ در مورد اين‌ بيمه‌نامه‌ حداكثر سقف‌ تعهدات‌ مالي‌ براي‌ جرح‌و فوت‌ بايد به‌نحوي‌ تعيين‌ شود كه‌ منطبق‌با آراءصادره‌ از محاكم‌ و مراجع‌ ذيصلاح‌ قانوني‌ باشد.
 
انواع بيمه مسئوليت مدني
بر اساس‌ قانون‌ مسئوليت‌ مدني‌ ايران‌، كليه‌افراد جامعه‌ اعم‌ ازاشخاص‌ حقيقي‌ وحقوقي‌ در قبال‌ زيان‌ و صدمات‌ وارده‌ به‌ ديگران‌ مسئول‌ مي‌ باشند و نسبت‌ به‌جبران‌ آن‌ بايد اقدام‌ نمايند بيمه‌ مسئوليت‌ مدني‌ متداول‌ بر پايه‌ مسئوليت‌شبه‌ جرمي‌ يا شبه‌ عمدي‌ است‌ كه‌ عامل‌ زيان‌ از روي‌ بي‌ احتياطي‌ و غفلت‌ ،موجب‌ ضرر و زيان‌ جاني‌ و مالي‌ به‌ شخص‌ ديگري‌ مي‌ شود احراز مسئوليت‌ افراد نيزتوسط‌ مراجع‌ قضائي‌ تعيين‌ ميگردد.با توجه‌ به‌ گستردگي‌ مسئوليت‌ مدني‌ افراددر محدوده‌ كار و زندگي‌ ، بيمه‌ نامه‌ هاي‌ متنوعي‌ در اين‌ زمينه‌ از ط‌رف‌ شركت‌بيمه‌دي به‌ عموم‌ مردم‌ ارائه‌ مي‌ شود كه‌ با استقبال‌ زيادي‌ نيز روبروگرديده‌ است‌ براي‌ آشنايي‌ بيشتر، شرح‌ مختصري‌ از انواع‌ آن‌ بيان‌ مي‌ شود:


بيمه‌ مسئوليت‌ حرفه‌ اي‌ پزشكان‌ ، پيراپزشكان‌ ،دندانپزشكان‌ ،آزمايشگاه‌ ، تشخيص‌ ط‌بي‌ راديولوژي‌

موضوع‌ اين‌ بيمه‌، جبران‌ مسئوليت‌ حرفه‌اي‌ بيمه‌ گزار " پزشك‌" كه‌ ناشي‌ از قصور، خطا، اشتباه‌ يا غفلت‌ وي‌ در انجام‌ امور پزشكي‌ است‌ كه‌ منجربه‌ ورود صدمات‌ جسماني‌ يا فوت‌ اشخاص‌ گردد و در ارتباط‌ با معالجه‌، مداوا ياعمل‌ جراحي‌ بيماران‌ باشد همچنين‌ مسئوليت‌ ناشي‌ از اعمال‌ انجام‌ شده‌ در مدت‌بيمه‌ نامه‌ در صورت‌ احراز انتساب‌ آن‌ به‌ اعمال‌ مذكور، ظ‌رف‌ مدت‌ سه‌ سال‌ ازتاريخ‌ انجام‌ عمل‌ نيز تحت‌ پوشش‌ مي‌باشد هزينه‌هاي‌ دادرسي‌ متعلقه‌ در هر دعوي‌مشمول‌ تعهدات‌ بيمه‌گر محسوب‌ مي‌ گردد توصيه‌ ما به‌ تمام‌پزشكان‌ و جراحان‌محترم‌ اخذ پوشش‌ بيمه‌اي‌ با تعهدات‌ مناسب‌ است‌.
 
بيمه‌ مسئوليت‌ مدني‌ كارفرمايان‌ در قبال‌ كاركنان‌
كليه‌ كارفرمايان‌ نسبت‌ به‌ جبران‌ خسارات‌ وارده‌ به‌ كاركنان‌ وكارگران‌ كه‌ ناشي‌ از حوادث‌ حين‌ كار باشد و منجر به‌ صدمات‌ جسمي‌ و جاني‌ شود ،مسئول‌ هستند.رعايت‌ اصول‌ حفاظ‌تي‌ جهت‌ پيشگيري‌ از وقوع‌ حوادث‌ كار براي‌كليه‌ كار فرمايان‌ الزامي‌ است‌ ، اما قصور در اجراي‌ صحيح‌ اين‌ اصول‌، منشاءبروز صدمات‌ و زيان‌ به‌ كاركنان‌ ميگردد جبران‌ غرامت‌ فوت‌ و نقص‌ عضو ناشي‌ ازحوادث‌ كار با بيمه‌ مسئوليت‌ مدني‌ كارفرما قابل‌ تامين‌ است‌ كليه‌ كاركنان‌شاغل‌ در محدوده‌ كارگاه‌ تحت‌ پوشش‌ اين‌ بيمه‌ خواهند بود مگر آنكه‌ ط‌بق‌ قانون‌به‌ عنوان‌ كارگر ط‌رف‌ قرارداد كارفرما تلقي‌ نگردند حداكثر تعهد بيمه‌ گر درجبران‌ غرامت‌ فوت‌ و نقص‌ عضو براي‌ هر نفر در حد ديه‌ خواهد بود.

بيمه‌ مسئوليت‌ مدني‌ در قبال‌ اشخاص‌ ثالث‌ ناشي‌از عمليات‌ ساختماني‌- عمراني‌
گاهي‌ در ط‌ول‌ انجام‌ عمليات‌ ساختماني‌، خسارت‌ مالي‌ و صدمات‌جاني‌ به‌ اشخاص‌ ثالث‌ وارد مي‌آيد كه‌ ناشي‌ از عمليات‌ تخريب‌ ، گودبرداري‌، پي‌كني‌ نصب‌ اسكلت‌ و ساير كارهاي‌ عمراني‌ است‌ و صاحبكار، پيمانكار و يا كاركنان‌آنها مسئول‌ جبران‌ غرامت‌ وارده‌ خواهند بود با اخذ اين‌ بيمه‌ نامه‌، مسئوليت‌صاحبكار و كليه‌ عوامل‌ اجرائي‌ به‌ ط‌ور مشترك‌ در قبال‌ اشخاص‌ ثالث‌ تحت‌ پوشش‌مي‌ باشند و جبران‌ غرامت‌ فوت‌ و نقص‌ عضو ط‌بق‌ راي‌ مراجع‌ ذيصلاح‌ قابل‌پرداخت‌ خواهد بود.

بيمه‌ مسئوليت‌ مدني‌ دارندگان‌ ماشين‌ آلات‌ساختماني‌ و كارگاهي‌
ماشين‌ آلات‌ ساختماني‌ و كارگاهي‌ مانند لودر، بولدوزر، بيل‌مكانيكي‌، گريدر، جرثقيل‌، تاور كرين‌، غلط‌ك‌ و ليفتراك‌ به‌ ط‌ور وسيعي‌ دراجراي‌ عمليات‌ ساختماني‌ مورد استفاده‌ قرار مي‌ گيرد وسعت‌ كارگاههاي‌ عمراني‌ وامكان‌ تردد ماشين‌ آلات‌ در بين‌ كارگاهها، وقوع‌ حوادث‌ جاني‌ را براي‌ اشخاص‌ثالث‌ به‌ دنبال‌ خواهد داشت‌ دارندگان‌ و رانندگان‌ ماشين‌ آلات‌ ، پيمانكاران‌اصلي‌ و فرعي‌ كه‌ ماشين‌ آلات‌ در اختيار يا تحت‌ اجاره‌ آنها است‌ ، مسئول‌جبران‌ غرامت‌ جاني‌اشخاص‌ ثالث‌ خواهند بود، مي‌ توانند نسبت‌ به‌ تهيه‌ اين‌بيمه‌ نامه‌ اقدام‌ نمايند كاركنان‌ صاحبكاران‌ و پيمانكاران‌ در اين‌ بيمه‌ نامه‌به‌ عنوان‌ اشخاص‌ ثالث‌ تلقي‌ نمي‌ گردند.

بيمه‌مسئوليت‌ مدني‌ مالكين‌ آسانسور
امروزه‌ آسانسورها در ساختمان‌ هاي‌ تجاري‌ و مسكوني‌، جزء تاسيسات‌اساسي‌ به‌ شمار مي‌ روند هر چند كه‌ تعمير و نگهداري‌ دوره‌ اي‌ آسانسورها ازط‌رف‌ مالكين‌ انجام‌ مي‌ شود وليكن‌ بروز حوادث‌ ناشي‌ از سهل‌ انگاري‌ درنگهداري‌، عيوب‌ قسمت‌ هاي‌ مكانيكي‌ و الكتريكي‌ "كه‌ ناگهاني‌ بروز مي‌ نمايد" سبب‌ ورود صدمات‌ جاني‌ به‌ استفاده‌ كنندگان‌ از آسانسور مي‌ گردد بيمه‌ مسئوليت‌آسانسور قراردادي‌ است‌ كه‌ غرامت‌ فوت‌ و نقص‌ عضو سرنشينان‌ آسانسور را در صورت‌وقوع‌ حوادث‌ جبران‌ مي‌ نمايد.

بيمه‌ مسئوليت‌ مدني‌ صاحبان‌ مجموعه‌ هاي‌ ورزشي‌
بروز حوادث‌ متنوع‌ و پر مخاط‌ره‌ براي‌ كليه‌ مراجعين‌ به‌ مجموعه‌هاي‌ ورزشي‌ خصوصا" نوجوانان‌ و جوانان‌، مشكلات‌ عديده‌اي‌ براي‌ صاحبان‌ و دست‌اندركاران‌ اين‌ مجموعه‌ ها پديد مي‌ آورد صاحبان‌ اماكن‌ ورزشي‌ همچون‌ استخرها،سالن‌ هاي‌ ورزشي‌ و بدنسازي‌ ضمن‌ رعايت‌ اصول‌ ايمني‌ و حفاظ‌تي‌، گاهي‌ باحوادثي‌ كه‌ منجر به‌ نقص‌ عضو و فوت‌ و هزينه‌ هاي‌ پزشكي‌ مراجعين‌ مي‌ شود،مواجه‌ ميگردند، كه‌ مناسبترين‌ راه‌ براي‌ جبران‌ غرامت‌ حوادث‌ پيش‌ بيني‌ نشده‌،استفاده‌ از بيمه‌ مسئوليت‌ مدني‌ مجموعه‌ هاي‌ ورزشي‌ است.‌

بيمه‌مسئوليت‌ مدني‌ ناشي‌ از آتش‌ سوزي‌
گسترش‌ دامنه‌ آتش‌ سوزي‌ و انفجار به‌ مجاورت‌ محل‌ وقوع‌ حادثه‌،سبب‌ ورود خسارات‌ مالي‌ و جاني‌ به‌ اشخاص‌ ثالث‌ ميگردد غرامت‌ وارده‌ در چارچوب‌بيمه‌ آتش‌ سوزي‌ قابل‌ پرداخت‌ نيست‌ وليكن‌ اين‌ بيمه‌ نامه‌ كليه‌ زيان‌ هاي‌ناشي‌ از خط‌راتي‌ همچون‌ آتش‌ سوزي‌، انفجار، تركيدگي‌ لوله‌ هاي‌ آب‌ و ضايعات‌آب‌ و به‌ اشخاص‌ ثالث‌ را جبران‌ خواهد نمود توصيه‌ ما اخذ بيمه‌ نامه‌ مسئوليت‌مدني‌ در كنار بيمه‌ نامه‌ آتش‌ سوزي‌ مي‌ باشد.

بيمه‌ مسئوليت‌ متصديان‌ حمل‌ و نقل‌ داخلي‌
بر اساس‌ مقررات‌ و قوانين‌ حمل‌ و نقل‌ از زمان‌ تحويل‌ تا زمان‌حمل‌ به‌ نقط‌ه‌اي‌ ديگر را تحت‌ پوشش‌ قرار مي‌ دهد اين‌ خط‌رات‌ شامل‌ كليه‌حوادثي‌ است‌ كه‌ وسيله‌ حمل‌ را تهديد مي‌ كند مانند آتش‌ سوزي‌، صاعقه‌ ، انفجار،تصادف‌ ، تصادم‌، واژگون‌ شدن‌ و موارد مذكور در مواد 393 الي‌ 773 قانون‌ تجارت‌ .
+ نوشته شده در  سه شنبه ۲۸ تیر۱۳۹۰ساعت ۹:۵۵ قبل از ظهر  توسط شرکت سهامی عام بیمه دی  | 

بیمه درمان تکمیلی

 

 

يكي‌ از انواع‌ پوششهاي‌ بيمه‌اي‌، بيمه‌ بيماري‌ (درماني‌) است‌. باتوجه‌ به‌ اينكه‌ بشر همواره‌ در معرض‌ خطر انواع‌مختلف‌ بيماريها بوده‌ است‌، ناچار براي‌ بهبودي‌ و معالجه‌ متقبل‌ هزينه‌هاي‌ سنگين‌ پزشكي‌، دارو و اعمال‌ جراحي‌ ونيز مخارج‌ بيمارستان‌ مي‌شود. به‌ منظور كمك‌ به‌ مردم‌ در چنين‌ مواردي‌، شركتهاي‌ بيمه‌ طرحهاي‌ گوناگون‌ بيمه‌هاي‌بيماري‌ را ارائه‌ مي‌كنند. همچنين‌ در اغلب‌ كشورها كاركنان‌ دولت‌ و يا واحدهاي‌ صنعتي‌ و توليدي‌ از طرحهاي‌بيمه‌هاي‌ بيماري‌ جمعي‌ استفاده‌ مي‌كنند.
در حال‌ حاضر بيمه‌ بيماري‌ يكي‌ از رشته‌هاي‌ مهم‌ بيمه‌ در كشورهاي‌ جهان‌ شمرده‌ مي‌شود. اين‌ نوع‌ بيمه‌ در كشورايران‌ به‌ صورت‌ گروهي‌ عرضه‌ مي‌گردد.

مواردي‌ كه‌ تحت‌ پوشش‌ بيمه‌ درماني‌ قرار مي‌گيرد
بيماري‌ در قراردادهاي‌ بيمه‌ درماني‌ بدين‌ صورت‌ تعريف‌ مي‌شود كه‌ بيماري‌ عبارت‌ است‌ از هرگونه‌ عارضه‌جسمي‌ و تغيير نامساعد و اختلال‌ در اعمال‌ عادي‌ و طبيعي‌ اعضا و جهازهاي‌ مختلف‌ بدن‌ كه‌ از سوي‌ مراجع‌ پزشكي‌قابل‌ تشخيص‌ بوده‌ و ارتباطي‌ با اعمال‌ ارادي‌ بيمه‌ شده‌ نداشته‌ باشد.
بنابراين‌ تعهدات‌ بيمه‌گر عبارت‌ است‌ از جبران‌ كليه‌ هزينه‌هاي‌ درماني‌ و بيمارستاني‌ هريك‌ از بيمه‌ شدگان‌ كه‌براساس‌ شرايط قرارداد و با رعايت‌ فرانشيز توافق‌ شده‌ قابل‌ پرداخت‌ است‌.
به‌ طوركلي‌ تعهدات‌ بيمه‌گر شامل‌ هزينه‌هاي‌ ويزيت‌ پزشك‌، جراحي‌، پانسمان‌، انواع‌ آزمايشهاي‌ پزشكي‌، مخارج‌بيهوشي‌، هزينه‌هاي‌ اتاق‌ عمل‌ و جابجايي‌ به‌ بيمارستان‌، هزينه‌هاي‌ دارو، دندانپزشكي‌، دندان‌ مصنوعي‌، زايمان‌ و هرچيز ديگري‌ است‌ كه‌ بيمه‌گر براساس‌ شرايط قرارداد خود را ملزم‌ به‌ پرداخت‌ آن‌ كرده‌است‌.

موارد خارج‌ از تعهد بيمه‌گر (استثنائات‌)

پرداخت‌ هزينه‌هاي‌ زير خارج‌ از شمول‌ تعهدات‌ بيمه‌گر است‌.
كليه‌ هزينه‌هاي‌ اعمال‌ جراحي‌ كه‌ به‌ منظور زيبايي‌ و يا رفع‌ و كاهش‌ عيب‌ و نواقص‌ طبيعي‌ و مادرزادي‌ پرداخت‌شود.
كليه‌ هزينه‌هاي‌ معالجات‌ مربوط به‌ عقيم‌ شدن‌.
كليه‌ هزينه‌هاي‌ مربوط به‌ سقط جنين‌، جز در مواردي‌ كه‌ طبق‌ مقررات‌ و قوانين‌ موضوعه‌ برحسب‌ ضرورت‌ انجام‌شده‌ باشد.
كليه‌ هزينه‌هاي‌ پزشكي‌ مربوط به‌ چك‌ آپ‌، مگر بنا به‌ ضرورت‌ و تشخيص‌ صريح‌ پزشك‌ معالج‌.
كليه‌ هزينه‌هاي‌ پزشكي‌ مربوط به‌ بيماريهاي‌ رواني‌ (بجز هزينه‌هاي‌ مربوط به‌ معالجات‌ اعصاب‌)
كليه‌ هزينه‌هاي‌ درماني‌ ناشي‌ از جنگ‌، شورش‌، آشوب‌، اغتشاش‌ و بلوا.
كليه‌ هزينه‌هاي‌ ناشي‌ از حادثه‌
كليه‌ هزينه‌هاي‌ تهيه‌ شكم‌بند، جوراب‌ واريس‌، اعضاي‌ مصنوعي‌ براي‌ جبران‌ نواقص‌ مادرزادي‌.
كليه‌ هزينه‌هاي‌ درماني‌ كه‌ طبق‌ نظر افراد غيرمجاز به‌ مداخله‌ در امور پزشكي‌ انجام‌ شده‌ باشد، مانند هزينه‌هاي‌شكسته‌بندي‌ و غيره‌.
توضيح‌ آنكه‌، با موافقت‌ بيمه‌گر و پرداخت‌ حق‌ بيمه‌ اضافي‌، هم‌ مي‌توان‌ بعضي‌ از موارد خارج‌ ازتعهد را تحت‌ پوشش‌ درآورد و هم‌ ميزان‌ تعهدات‌ بيمه‌گر را افزايش‌ داد.
 
 بيمه حوادث
يكي‌ از انواع‌ مختلف‌ پوششهاي‌ گروهي‌ بيمه‌هاي‌ اشخاص‌، پوشش‌ فوت‌ ناشي‌ از حادثه‌ و نقص‌ عضو بوده‌ ونيازهاي‌ اقتصادي‌ جوامع‌ انساني‌، بويژه‌ جوامع‌ صنعتي‌ باعث‌ رشد و گسترش‌ فوق‌العاده‌ اين‌ رشته‌ بيمه‌ شده‌ است‌.انقلاب‌ صنعتي‌ اروپا در قرن‌ نوزدهم‌ موجب‌ گسترش‌ و رشد سريع‌ بيمه‌هاي‌ حوادث‌ انفرادي‌ و گروهي‌ شد. اين‌پوشش‌ بيمه‌اي‌ به‌ مرور متحول‌ گرديد تا اين‌ كه‌ امروزه‌ پوشش‌ اصلي‌ بيمه‌هاي‌ حوادث‌ شامل‌، فوت‌، نقص‌ عضو جزئي‌و كلي‌ و از كارافتادگي‌ دائم‌ كلي‌ شده‌ است‌. با توافق‌ بيمه‌گر و بيمه‌گذار مي‌توان‌ هزينه‌هاي‌ پزشكي‌ ناشي‌ از حادثه‌ وغرامت‌ روزانه‌ و هفتگي‌ را هم‌ تحت‌ پوشش‌ قرارداد.
نرخ‌گذاري‌ بيمه‌ حادثه‌ اعم‌ از گروهي‌ و انفرادي‌ براساس‌ شغل‌ بيمه‌گذاران‌ است‌ و به‌ همين‌ سبب‌ دركشورهاي‌مختلف‌جهان‌كليه‌مشاغل‌طبقه‌بندي‌شده‌وهر طبقه‌ شغلي‌نرخ ‌خاص ‌و مشخصي ‌پيداكرده‌ است.‌

خسارات‌ قابل‌ تأمين‌ توسط بيمه‌گر

هرگاه‌ پيشامدي‌ ناگهاني‌ ناشي‌ از يك‌ عامل‌ خارجي‌، بدون‌ اراده‌ بيمه‌ شده‌ باعث‌ فوت‌ و يا صدمه‌ بدني‌ وي‌ شود،بيمه‌گر موظف‌ است‌ خسارات‌ وارد را براساس‌ شرايط بيمه‌نامه‌ جبران‌ كند. در بيمه‌نامه‌هاي‌ حوادث‌ خطراتي‌ از قبيل‌خفگي‌، غرق‌، مسموميت‌، برق‌ گرفتگي‌ و صدمات‌ بدني‌ ناشي‌ از تأثير اسيد و يا هرگونه‌ ماده‌ خورنده‌ ديگر، پيچيدگي‌يا پاره‌ شدن‌ عضلات‌ و رگها، امراض‌ هاري‌، كزاز و سياه‌ زخم‌ داراي‌ پوشش‌ بيمه‌اي‌ است‌. در مقابل‌ خطرات‌ ناشي‌ اززمين‌ لرزه‌، آتشفشان‌، جنگ‌، جنگ‌ داخلي‌، شورش‌، آشوب‌، بلوا، ورزشهاي‌ سنگين‌ و رزمي‌ افراد را مي‌توان‌ با توافق‌بين‌ بيمه‌گر و بيمه‌گذار پوشش‌ داد. به‌طوركلي‌ در مورد افراد نابينا و ناشنوا يا بيشتر از 70 سال‌ را بيمه‌گر با دريافت‌حق‌بيمه‌ اضافي‌ تحت‌ پوشش‌ قرار مي‌دهد.
دربيمه‌نامه‌هاحوادث‌فوت‌ و يا صدمه‌بدني‌ناشي‌از مواردزيرمشمول‌بيمه‌ نيست‌:
ارتكاب‌ بيمه‌ شده‌ به‌ جنايت‌، جنحه‌ يا مشاركت‌ در آنها
خودكشي‌، اقدام‌به‌خودكشي‌، ياهرگونه‌ صدمه‌بدني‌ كه‌ازروي‌ عمد انجام‌ گيرد.
استعمال‌ مواد مخدر بدون‌ تجويز پزشك‌
مستي‌ به‌ علت‌ مشروبات‌ الكلي‌
بيماري‌
اشخاص‌ مبتلا به‌ جنون‌
هرگونه‌ خطر ناشي‌ از تشعشع‌ مواد راديو اكتيويته‌ و انفجاراتمي‌، هيدروژني‌ و نوتروني‌
جنگ‌ داخلي‌، خارجي‌، شورش‌، اعتصاب‌ و بلوا.

مواردي‌ كه‌ به‌ عنوان‌ نقص‌ عضو كلي‌ محسوب‌ مي‌گردد
موارد زير به‌ عنوان‌ نقص‌ عضو كلي‌ در بيمه‌هاي‌ حوادث‌ محسوب‌ مي‌شود و بيمه‌گر سرمايه‌ كامل‌ رادر مورد آنها پرداخت‌ مي‌كند
نابينايي‌ كامل‌ دو چشم‌
قطع‌ يا از كارافتادگي‌ دائم‌ دو دست‌، حداقل‌ از مچ‌
اختلالهاي‌ رواني‌ و ضايعه‌هاي‌ مغزي‌ و نخاعي‌ علاج‌ناپذير
قطع‌ يا از كارافتادگي‌ دائم‌ دو پا، حداقل‌ از مچ‌
غرامتهاي‌ مربوط به‌ نقص‌ عضو جزئي‌ طبق‌ جدول‌ مندرج‌ در بيمه‌نامه‌ و به‌ ميزان‌ درصدي‌ از كل‌سرمايه‌ پرداخت‌ مي‌شود.
بيمه‌هاي‌ حوادث‌ گروهي‌ در خصوص‌ كاركنان‌، به‌ وسيله‌ كارفرمايان‌ و به‌ منظور تأمين‌ آينده‌ افرادوابسته‌ به‌ آنها، طبق‌ سرمايه‌ ثابت‌ يا ضريبي
از حقوق‌ و مزاياي‌ آنها منعقد مي‌گردد. در بيمه‌هاي‌ حوادث‌با دريافت‌ حق‌ بيمه‌ اضافي‌ مي‌توان‌ هزينه‌هاي‌ پزشكي‌ و غرامتهاي‌ روزانه‌ وهفتگي را هم تحت پوشش قرار داد.
 
 بيمه هاي زندگي
انسان‌ از آغاز پيدايش‌ جوامع‌ انساني‌، در جستجوي‌ غريزي‌ به‌ دنبال‌ تأمينهاي‌ جسمي‌، اقتصادي‌، اجتماعي‌ وسياسي‌ بوده‌ است‌. باتوجه‌ به‌ همين‌ نياز بوده‌ كه‌ شركتهاي‌ بيمه‌ با ارائه‌ طرحهاي‌ متفاوت‌ و ابتكاري‌ متناسب‌ با نيازهاي‌جوامع‌ انساني‌ درپي‌ تأمين‌ و تسهيل‌ اين‌ غريزه‌ ثبات‌ مالي‌ و اقتصادي‌ برآمدند تا در زمان‌ بروز حادثه‌ ناگوار، شيرازه‌اقتصاد خانواده‌ها از هم‌ نپاشد و افراد وابسته‌ به‌ شخص‌ متوفي‌ و يا حادثه‌ ديده‌ بتوانند از مزاياي‌ اين‌ تأمين‌ اقتصادي‌بهره‌مند شوند. نيازهاي‌ خانواده‌ در اغلب‌ جوامع‌ بشري‌ با هر درجه‌اي‌ از پيشرفت‌ و تكامل‌ را مي‌توان‌ به‌ شرح‌ زيرطبقه‌بندي‌ كرد :
تأمين‌درآمدي‌معين‌ و مشخص‌براي‌افراديك‌خانواده‌پس‌ازفوت‌نان‌آور خانواده‌
تأمين‌ درآمدي‌ معين‌ و مشخص‌ براي‌ ايام‌ از كارافتادگي‌، پيري‌ و بازنشستگي‌.

بيمه‌هاي‌ اشخاص‌ (عمر، حادثه‌، درماني‌) يكي‌ از شاخصهاي‌ شناخته‌ شده‌ براي‌ سنجش‌ ميزان‌ تأمين‌ و رفاه‌ مردم‌ كشورهاست‌ و  كشورهايي‌ كه‌ افراد آن‌ به‌ فراخور نياز خود از اين‌ تأمين‌ برخوردارند، با اطمينان‌ و اعتماد بيشتري‌در برنامه‌ريزي‌ توسعه‌ و گسترش‌ جامعه‌ خويش‌ مشاركت‌ مي‌نمايند.
بيمه‌هاي‌ عمر در مراحل‌ بدوي‌ خود برپايه‌ اصول‌ علمي‌ و فني‌ در رابطه‌ با جدولهاي‌ حق‌ بيمه‌ و نحوه‌ انتخاب ‌مخاطرات‌ پايه‌گذاري‌ نشده‌ بود و در واقع‌ پيدايش‌ جدول‌ مرگ‌ و مير(2) نقطه‌ عطفي‌ در تاريخچه‌ بيمه‌ عمر محسوب‌مي‌شود و به‌ همين‌ دليل‌ امروزه‌ بيمه‌گران‌ در زمان‌ گزينش‌ بيمه‌گذاران‌ عوامل‌ زير را براي‌ قبول‌ يا رد يك‌ پيشنهاد وتعيين‌ حق‌ بيمه‌ مناسب‌ وضعيت‌ سني‌ و سلامت‌ بيمه‌گذار در نظر مي‌گيرند.
1-سن
در بيمه‌هاي‌ عمر، سن‌ بيمه‌گذار عامل‌ اصلي‌ تعيين‌ نرخ‌ حق‌ بيمه‌ به‌ شمار مي‌رود و به‌ همين‌ دليل‌ جداول‌ حق‌ بيمه‌با كاربرد جدول‌ مرگ‌ و مير، هزينه‌هاي‌ بيمه‌گر و نرخ‌ سود حاصل‌ از سرمايه‌گذاري‌ تنظيم‌ مي‌شود
2- جنسيت‌
در اغلب‌ مناطق‌ جهان‌ به‌ اثبات‌ رسيده‌ است‌ كه‌ زنان‌ از عمر طولاني‌تري‌ برخوردارند و متوسط طول‌ عمرشان‌ بيشتراست‌. بدين‌ جهت‌ در شركتهاي‌ بيمه‌ جداول‌ جمعيتي‌ نيز برحسب‌ مردان‌ و زنان‌ تهيه‌ مي‌شود كه‌ اين‌ جداول‌ در زمان‌محاسبه‌ حق‌ بيمه‌ به‌ كار مي‌آيد.
3- وضعيت‌ جهاني‌
ساختار فيزيكي‌ بدن‌ انسان‌ يكي‌ از عوامل‌ مهم‌ و تعيين‌ كننده‌ در انتخاب‌ و يا رد شخص‌ متقاضي‌ بيمه‌ عمر به‌حساب‌ مي‌آيد. پيشرفت‌ علم‌ پزشكي‌ و تشخيص‌ پزشكي‌ و آزمايشهاي‌ متعددي‌ كه‌ انجام‌ مي‌شود بيمه‌گر را دروضعيت‌ كاملا مناسبي‌ قرار مي‌دهد تا با آگاهي‌ نسبت‌ به‌ پذيرش‌ يك‌ بيمه‌ شده‌ با نرخ‌ استاندارد و يا غيراستاندارد و يااضافه‌ نرخ‌ پزشكي‌ بيمه‌نامه‌ عمر صادر كند.
4- تاريخچه‌ سلامتي‌ خانواده
بسياري‌ از آمار و تجربه‌ها نشان‌ داده‌ كه‌ عمر طولاني‌ و زياد يك‌ امر موروثي‌ در خانواده‌هاست‌. عمرطولاني‌ ممكن‌ است‌ ريشه‌ در توارث‌ و يا محيط و شرايط زيست‌ خانواده‌ داشته‌ باشد. بعضي‌ از بيماريها موروثي‌ است‌ و به‌ همين‌ دليل‌ علت‌ مرگ‌ والدين‌ و يا ساير اعضاي‌ خانواده‌ مي‌تواند در زمان‌ پذيرش‌خطر عامل‌ تعيين‌ كننده‌ محسوب‌ شود.
5- شغل‌ و حرفه
در كشورهايي‌ كه‌ شركتهاي‌ بيمه‌، بيمه‌هاي‌ عمر گروهي‌ صنعتي‌ را در بازار عرضه‌ مي‌كنند، شغل‌ وحرفه‌ بيمه‌گذاران‌ يكي‌ از مهمترين‌ عوامل‌ ارزيابي‌ خطر محسوب‌ مي‌شود، زيرا بسياري‌ از مشاغل‌ اثرات‌ناخوشايند خود را به‌ مرور بر زندگي‌ بيمه‌گذاران‌ نشان‌ مي‌دهد، زيرا افرادي‌ كه‌ در معادن‌ كار مي‌كنند و ياشرايط محيط كارشان‌ مساعد و مناسب‌ نيست‌ در درازمدت‌ با مرگ‌ و مير بيشتري‌ در مقايسه‌ با سايرگروه‌ها روبه‌رو مي‌شوند.


+ نوشته شده در  سه شنبه ۲۸ تیر۱۳۹۰ساعت ۹:۵۰ قبل از ظهر  توسط شرکت سهامی عام بیمه دی  | 

بیمه های خودرو

 
اتومبيل‌ وسيله‌اي‌ است‌ كه‌ تقريباً   از اواخر قرن‌ نوزدهم‌ و به‌ شكلي‌ همه‌گير وارد زندگي‌ انسان‌ در جوامع‌ بشري‌ شده‌و نقشي‌ بسيار مهم‌ در حمل‌ مسافر و جابجايي‌ كالا دارد. اصولا در بيشتر جوامع‌ انساني‌ بيشترين‌ جابجايي‌ مردم‌ ومسافران‌ به‌ وسيله‌ اتومبيل‌ صورت‌ مي‌پذيرد و اتوبوسها، كاميونها و اتومبيلهاي‌ سواري‌ در ابعادي‌ وسيع‌ چنان‌ در بطن‌زندگي‌ انسانها رسوخ‌ كرده‌اند، كه‌ براستي‌ بايد گفت‌ زندگي‌ انسان‌ بدون‌ بهره‌گيري‌ از اين‌ وسيله‌ نقليه‌ موتوري‌ ناممكن‌است اتومبيل‌ در زندگي‌ صنعتي‌ و كشاورزي‌ و رسانيدن‌ كالا از محل‌ توليد به‌ بازار مصرف‌ و داد و ستد بين‌المللي‌ نقشي‌سازنده‌ و پراهميت‌ دارد، و در واقع‌ يكي‌ از ويژگيهاي‌ بارز و مشخص‌ قرن‌ بيستم‌، پديد آمدن‌ اين‌ وسيله‌ نقليه‌ است‌.پديدار شدن‌ اين‌ وسيله‌ نقليه‌ اگرچه‌ به‌ همراه‌ خود رفاه‌ و آسايش‌ و سرعت‌ را به‌ ارمغان‌ آورده‌، اما به‌ همان‌ نسبت‌باعث‌ بروز مشكلات‌ بسيار و خطرات‌ فراوان‌ هم‌ شده‌ است‌، زيرا خطر تصادم‌ و برخورد با اين‌ وسيله‌ نقليه‌ روبه‌افزايش‌ نهاده‌ و تنها راه‌ جبران‌ و كمك‌ به‌ زيانديدگان‌ اين‌ پديده‌ قرن‌ بيستم‌ و رفع‌ و يا تقليل‌ اثرات‌ نامطلوب‌ آن‌ درزندگي‌ زيانديدگان‌ استفاده‌ از بيمه‌ است.
شركتهاي‌ بيمه‌ با درك‌ اين‌ نياز جوامع‌ انساني‌، طرحهاي‌ متفاوتي‌ براي‌ جبران‌ خسارات‌ اين‌ حوادث‌ ارائه‌ داده‌اند.در بيمه‌ اتومبيل‌، گاهي‌ تعهد بيمه‌گر جبران‌ خسارت‌ وارد به‌ وسيله‌ نقليه‌ بيمه‌ شده‌ است‌ و گاهي‌ خسارات‌ وارد به‌شخص‌ ثالث‌ را جبران‌ مي‌كند معمولا كليه‌ حوادث‌ زيانبار ناشي‌ از تصادفات‌ رانندگي‌ به‌ يكي‌ از سه‌ حالت‌ زيراست‌:
- راننده‌ مقصر است‌ و زيانديده‌ مالي‌ و جاني‌ كاملا بي‌تقصير است
- زيان‌ديده‌ مقصر است‌ و راننده‌ كاملا بي‌تقصير است
- راننده‌ و زيانديده‌ هر دو در ايجاد حادثه‌ مقصرند
تشخيص‌ هريك‌ از سه‌ مورد فوق‌ صرفاً برعهده‌ مقامات‌ صلاحتيدار راهنمايي‌ و رانندگي‌ است‌ و در صورت‌ عدم‌توافق زيانديده‌ با مقصر حادثه‌، نتيجه‌گيري‌ از حادثه‌ براساس‌ گزارش‌ مأموران‌ انتظامي‌ با محاكم‌ صالحه‌ است‌ ذكر اين‌نكته‌ لازم‌ است‌ كه‌ براي‌ تسويه‌ خسارات‌ سنگين‌ شركتهاي‌ بيمه‌ به‌ ارائه‌ گزارش‌ مقامات‌ انتظامي‌ كه‌ از حادثه‌ بازديدكرده‌اند نياز دارند.شركتهاي‌ بيمه‌ در ايران‌ پوششهاي‌ متفاوتي‌ را در زمينه‌ بيمه‌ اتومبيل‌ ارائه‌ داده‌اند كه‌ به‌ طور خلاصه‌ به‌ شرح‌ زيراست‌ :
- پوشش‌ بيمه‌ بدنه‌ اتومبيل‌
- بيمه‌ شخص‌ ثالث‌ (بيمه‌ اجباري‌ مسئوليت‌ مدني‌ دارندگان‌ وسايل‌ نقليه‌ موتوري‌ در مقابل‌ اشخاص‌ثالث‌).
- بيمه‌ حوادث‌ سرنشين‌.
- بيمه‌ مازاد مسئوليت‌ مدني‌ دارندگان‌ وسايل‌ نقليه‌ موتوري‌ زميني‌ در مقابل‌ اشخاص‌ ثالث‌ (تاحدديه‌).
 
بيمه‌ بدنه‌ اتومبيل
براساس‌ شرايط اين‌ بيمه‌نامه‌، دارنده‌ و يا مالك‌ وسيله‌ نقليه اتومبيل‌ خود را در برابر خطرات‌ بيمه‌مي‌كند تا در صورت‌ بروز حادثه‌ و ايجاد خسارت‌ به‌ وسيله‌ نقليه‌ موضوع‌بيمه‌، شركت‌ بيمه خسارت‌ وارد را براساس‌ شرايط بيمه‌نامه‌ جبران‌ كند. منظور از خطرات‌ موردتعهد بيمه‌گر، همان‌ حوادثي‌ است‌ كه‌ درصورت‌ واقع‌ شدن‌ چنانچه‌ باعث‌ نابودي‌ و يا آسيب‌ ديدگي‌ اتومبيل‌ شود بيمه‌گر موظف‌ به‌ جبران‌ آن‌خواهد بود:

1- خطرهاي‌ مورد تعهد بيمه‌گر
- حوادثي‌ كه‌ منجر به‌ ورود خسارت‌ به‌ وسيله‌ نقليه‌ مورد بيمه‌ گردد، مانند تصادم‌ دو اتومبيل‌،برخورد وسيله‌ نقليه‌ با اجسام‌ ثابت‌ و يا متحرك‌، برگشتن‌ و يا سقوط اتومبيل
- آتش‌سوزي‌، صاعقه‌ و انفجار وسيله‌ نقليه
- سرقت‌ كلي‌
- خسارات‌ وارد به‌ لوازم‌ يدكي‌ اصلي‌ اتومبيل‌ كه‌ براساس‌ كاتالوگ‌ همراه‌ اتومبيل‌ به‌ دارنده‌ آن‌ حويل‌شده‌ باشد
- پرداخت‌ كليه‌ هزينه‌هاي‌ معقول‌ و منطقي‌ كه‌ به‌ منظور نجات‌ مورد بيمه‌ و حمل‌ و نقل‌ آن‌ به ‌تعميرگاه‌ و يا محل‌ امن‌ صورت‌ پذيرفته‌ باشد
- خساراتي‌ كه‌ در جريان‌ حمل‌ و نقل‌ توسط جرثقيل‌، خط آهن‌ و يا ساير وسايل‌ نقليه‌ به‌ مورد بيمه ‌وارد آيد

2- خطرهاي‌ خارج‌ از تعهد بيمه‌گر
خطرهاي‌ خارج‌ از تعهد بيمه‌گر خطراتي‌ است‌ كه‌ چنانچه‌ منشأ بروز حادثه‌ منجر به‌ خسارت‌ گردد،بيمه‌گر براساس‌ شرايط بيمه‌نامه‌ متعهد جبران‌ خسارت‌ آن‌ نخواهد بود مگر اين‌ كه‌ برخلاف‌ آن‌ توافق‌شده‌ باشد، اين‌ خطرات‌ عبارتند از :
- خسارات‌ ناشي‌ از كهنگي‌، عدم‌ مراقبت‌ و نگهداري‌ و اسقاط اتومبيل
- هرگونه‌ آسيب‌ و خسارت‌ وارد به‌ لاستيكها، جز در زماني‌ كه‌ وسيله‌ نقليه‌ به‌ علت‌ آتش‌سوزي ‌خسارت‌ ديده‌ باشد كه‌ در اين‌ حالت‌ فقط تا 5 0% قيمت‌ لاستيك‌ به‌ عنوان‌ خسارت‌ پرداخت‌ خواهد شد.
- زيان‌ ناشي‌ از عدم‌ استفاده‌ از وسيله‌ نقليه‌ از زماني‌ كه‌ دچار حادثه‌ مي‌شود تا زماني‌ كه‌ راه‌اندازي ‌مجدد مي‌گردد.
- كاهش‌ و پايين‌ آمدن‌ ارزش‌ مورد بيمه‌ براثر حادثه
- خطرات‌ جنگ‌، شورش‌ و انقلاب‌، و خسارات‌ مستقيم‌ و غيرمستقيم‌ ناشي‌ از انفجارهاي‌ هسته‌اي‌ واشعه‌ يون‌زا.
- خطرات‌ طبيعي‌ مانند، زمين‌ لرزه‌، سيل‌ وآتشفشان
- خسارتهاي‌ عمدي‌ بيمه‌گذار
- خسارات‌ ناشي‌ از رانندگي‌ در حين‌ مستي‌ و يا تحت‌ تأثير مواد مخدر و يا آزمايش‌ سرعت

بيمه‌ شخص‌ ثالث
افرادي‌ كه‌ در يك‌ جامعه‌ زندگي‌ مي‌كنند بايد تابع‌ قوانين‌ و نظامات‌ آن‌ جامعه‌ باشند و به‌ همين‌ دليل‌چنانچه‌ شخصي‌ چه‌ از روي‌ عمد و چه‌ به‌ علت‌ بي‌احتياطي‌ و غفلت‌ مرتكب‌ عملي‌ خلاف‌ قانون‌ ومقررات‌ شود، مسئول‌ بوده‌ و بايد به‌ مجازات‌ متناسب‌ با آن‌ بي‌احتياطي‌ برسد و زيان‌ وارد اعم‌ از مالي‌ ويا جاني‌ را جبران‌ كند. مسئوليت‌ مدني‌ زماني‌ جنبه‌ عملي‌ به‌ خود مي‌گيرد كه‌ شخص‌ مقصر حادثه‌ مجبورشود زيان‌ وارد به‌ شخص‌ ثالث‌ را جبران‌ كند. تفاوت‌ مسئوليت‌ مدني‌ با مسئوليت‌ جزايي‌ در اين‌ است‌ كه‌مسئوليت‌ جزايي‌ قابل‌ بيمه‌ كردن‌ نيست‌ و مغاير قوانين‌ و عرف‌ جوامع‌ انساني‌ تلقي‌ مي‌شود.
بيمه‌ مسئوليت‌ مدني‌ دارندگان‌ وسايل‌ نقليه‌ موتوري‌ در ايران‌ در بيست‌ و نهم‌ ديماه ‌ 1347 به‌ تصويب ‌رسيد تا مسئوليت‌ مدني‌ بيمه‌گذار در مقابل‌ اشخاص‌ ثالث‌ در نتيجه‌ حوادث‌ ايجاد شده‌ از وسيله‌ نقليه‌مورد استفاده‌ خود را بيمه‌ كند. بيمه‌ مسئوليت‌ مدني‌ در ايران‌ به‌ دو بخش‌ عمده‌ تقسيم‌ مي‌شود كه‌عبارتند از :
 
بيمه اختياري
بيمه‌ اختياري‌ (كه‌ شامل‌ بيمه‌نامه‌هاي‌ ديه‌، بيمه‌ مازاد ثالث‌ و بيمه‌ كارت‌ سبز است‌ كه‌ اين‌ سه‌ نوع‌اخير سالها بعد از تصويب‌ قانون‌ بيمه‌ شخص‌ ثالث‌ توسط شركتهاي‌ بيمه‌ طرح‌ريزي‌ و ابداع‌ شده‌ است‌).باتوجه‌ به‌ اين‌ كه‌ اين‌ بيمه‌نامه‌ خسارات‌ مالي‌ و جاني‌ وارد به‌ اشخاص‌ ثالث‌ را جبران‌ مي‌كند، براساس‌شرايط بيمه‌نامه‌ افراد زير در قبال‌ بيمه‌گذار شخص‌ ثالث‌ شناخته‌ نمي‌شوند
الف. بيمه‌گذار و كليه‌ افرادي‌ كه‌ مسئوليت‌ آنها مسئوليت‌ بيمه‌گذار تلقي‌مي‌شود
ب‌. كاركنان‌ بيمه‌گذار مسئول‌ حادثه‌ كه‌ در حين‌ كار و انجام‌ وظيفه‌ باعث‌ بروز حادثه‌ شده‌ باشند
پ. همسر، پدر، مادر، اولاد و اجداد تحت‌ تكفل‌ بيمه‌گذار
ت. راننده‌اي‌ كه‌ حادثه‌ منحصراً در نتيجه‌ خطاي‌ او ايجاد شده‌ باشد
بيمه‌گر، مسئوليت‌ مدني‌ بيمه‌گذار در قبال‌ اشخاص‌ ثالث‌ را در مورد خسارتهاي‌ مالي تا مبلغ‌ 25000 ريال‌ و خسارتهاي‌ جاني‌ حداكثر تا مبلغ‌ 200,000 ريال‌ بيمه‌ كرده‌ است‌ كه‌ در صورت‌ بروز حادثه‌ آن‌ راپرداخت‌ خواهد كرد


خطرهاي‌ خارج‌ از تعهد بيمه‌گر
خسارتهاي‌ زير از شمول‌ تعهدات‌ بيمه‌گر خارج‌ است‌:
خسارات‌ ناشي‌ از جنگ‌، جنگ‌ داخلي‌، شورش‌، آشوب‌، بلوا، انقلاب‌
خسارات‌ ناشي‌ از خطرات‌ طبيعي‌ از قبيل‌ سيل‌، زلزله‌، صاعقه‌ و طوفان
خسارات‌ مستقيم‌ و غيرمستقيم‌ ناشي‌ از اشعه‌ يون‌زا و راديواكتيويت
خسارات‌ وارد به‌ محمولات‌ وسايل‌ نقليه‌ مورد بيمه
خسارات‌ ناشي‌ از محكوميت‌ جزايي‌ و پرداخت‌ جرايم
خسارات‌ وارد ناشي‌ از عمل‌ متصرفين‌ غيرقانوني‌ وسايل‌ نقليه‌ يا رانندگان‌ فاقد گواهينامه‌
خسارات‌واردبه‌بيمه‌گذاروكالا، اموال‌، ساختمانهاو وسايل‌نقليه‌تحت‌مالكيت‌ و يا تصرف‌ بيمه‌گذار

بيمه‌ حوادث‌ سرنشين‌ و راننده‌
اصولا هرتصادم‌ باعث‌بروز دونوع‌ خسارت‌ مي‌شود; نخست‌ خساراتي‌است‌ كه‌  به‌اشخاص‌ ثالث‌ واردمي‌آيد كه‌ لزوماً و برحسب‌ قانون‌، مقصر حادثه‌ ملزم‌ به جبران‌ آن‌ و ديگر خساراتي‌ است‌ كه‌ به‌ وسيله‌نقليه‌ مقصر حادثه‌، راننده‌ و سرنشينان‌ آن‌ وارد مي‌آيد. خسارات‌ دسته‌ اول‌ را مي‌توان‌ از محل‌ بيمه‌نامه‌شخص‌ ثالث‌ و يا مازاد ثالث‌ جبران‌ كرد و خسارات‌ دسته‌ دوم‌ خود شامل‌ دو قسمت‌ است‌ كه‌ خسارات‌مالي‌ و خسارات‌ جرح‌ و فوت‌ از اين‌ دسته‌اند. بخش‌ نخست‌ خسارات‌ دسته‌ دوم‌ را مي‌توان‌ از محل‌بيمه‌نامه‌ بدنه‌ اتومبيل‌ جبران‌ كرد و بخش‌ دوم‌ آن‌ يا بايد از طريق‌ بيمه‌نامه‌ حوادث‌ سرنشين‌ جبران‌ شود ويا بيمه‌نامه‌ ديه‌ اين‌ گونه‌ خسارات‌ جرح‌ و فوت‌ را جبران‌ كند. دراين‌ حالت‌ چنانچه‌ شركت‌ بيمه‌سرنشينان‌ اتومبيل‌ را بيمه‌ كرده‌ باشد، در صورت‌ بروز خسارات‌ جرح‌ و فوت‌، آن‌ را جبران‌ خواهد كرد.

1- خطرهاي‌ مورد تعهد بيمه‌گر
براساس‌ شرايط بيمه‌نامه‌ حوادث‌ سرنشين‌، چنانچه‌ وسيله‌ نقليه‌ مورد بيمه‌ به‌ علت‌ آتش‌سوزي‌،انفجار، واژگون‌ شدن‌، منحرف‌ شدن‌ و يا سقوط باعث‌ بروز هرگونه‌ خسارت‌ جرح‌ و فوت‌ سرنشينان‌اتومبيل‌ شود، بيمه‌گر متعهد است‌ خسارات‌ وارد را براساس‌ شرايط بيمه‌نامه‌ پرداخت‌ كند. لازم‌ به‌ ذكراست‌ كه‌ تعهد بيمه‌گر در مورد بيمه‌نامه‌ حوادث‌ سرنشين‌ محدود به‌ ظرفيت‌ مجاز اتومبيل‌ مورد بيمه‌است‌. در واقع‌ بيمه‌ سرنشين‌ نوعي‌ بيمه‌نامه‌ حادثه‌ است‌ كه‌ در آن‌ خطرات‌ مورد بيمه‌، محدود به‌مواردي‌ است‌ كه‌ در بيمه‌نامه‌ از آنها به‌ عنوان‌ حوادث‌ مشمول‌ بيمه‌ نام‌ برده‌ شده‌ است

2- خطرهاي‌ خارج‌ از تعهد بيمه‌گر
سرنشينان‌ وسيله‌ نقليه‌ مورد بيمه‌ در مقابل‌ حوادث‌ مذكور در بند  تحت‌ پوشش‌ بيمه‌اي‌ قراردارند و تابع‌ شرايط عمومي‌ بيمه‌نامه‌ حوادث‌ سرنشين‌ مي‌باشند; اما در صورتي‌ كه‌ بروز و منشأ حادثه‌يكي‌ از خطرات‌ مذكور در ذيل‌ باشد، بيمه‌گر تعهدي‌ در جبران‌ خسارت‌ ندارد
خسارات ‌ناشي ‌از خطرات‌طبيعي‌ مانند زلزله‌، سيل‌، طوفان‌، صاعقه‌ و آتشفشان‌ كه‌ انسان‌ در ظهور وبروز آنها دست‌ نداشته‌ و بروز آن‌ خارج‌ از اراده‌ بشر است
خسارات‌ ناشي‌ از جنگ‌، شورش‌، آشوب‌، بلوا، اعتصاب‌ و ... كه‌ معروف‌ به‌ خطرات‌ اجتماعي‌است‌ قابل‌ جبران‌ نيست‌ مگر اين‌ كه‌ شرط خلاف‌ ديگري‌ بين‌ طرفين‌ قرارداد توافق‌ شده‌ باشد
خسارات‌ ناشي‌ از كاربرد وسيله‌ نقليه‌ در مسابقات‌ شرطبندي‌ و آزمايشهاي‌ رانندگي
خسارات‌ ناشي‌ از تشعشعات‌ راديواكتيويته‌ و اشعه‌ يون‌زا.
خسارات‌ وارد به‌ سرنشينان‌ اتومبيل‌ چنانچه‌ در زمان‌ سوختگيري‌ آن‌ ايجاد شده‌ باشد
اصولا خسارات‌ وارد در صورتي‌ قابل‌ جبران‌ است‌ كه‌ راننده‌ داراي‌ گواهينامه‌ مجاز رانندگي‌ باشد. درصورتي‌ كه‌ حادثه‌ منجر به‌ نقص‌ عضو و ازكارافتادگي‌ سرنشينان‌ اتومبيل‌ شود، غرامت‌ براساس‌ جدول‌نقص‌ عضو و ازكارافتادگي‌ پرداخت‌ و تسويه‌ خواهد شد.

بيمه‌ مازاد مسئوليت‌ مدني‌شخص‌ ثالث‌ تا حد ديه
درقانون‌ مجازات‌اسلامي‌ (ديات‌) كه‌درسال‌ 1361 به تصويب ‌مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ رسيده ‌، قانونگذار ديه‌ را بدين‌گونه‌ تعريف‌ كرده‌است‌ : ديه‌ مالي‌ است‌ كه‌ به‌ سبب‌ جنايت‌ بر نفس‌ يا عضو به‌مجني‌ عليه‌ يا به‌ ولي‌ يا اولياء دم‌ او داده‌ مي‌شود
با نگاهي‌ براين‌ تعريف‌ درمي‌يابيم‌ كه‌ ديه‌ در واقع‌ مجازاتي‌ است‌ كه‌ شرع‌ براي‌ قتل‌ نفس‌، جرح‌ و ياصدمات‌ بدني‌ ديگر براي‌ مقصر حادثه‌ درنظر گرفته‌ مشروط بر اين‌ كه‌ عمدي‌ نباشد. يكي‌ از مصاديق‌ اين‌تعريف‌ و در واقع‌ تحقق‌ امر ديه‌، همانا حوادث‌ ناشي‌ از رانندگي‌ است‌، زيرا راننده‌ و يا دارنده‌ وسيله‌ نقليه‌موتوري‌ مسئول‌ خساراتي‌ است‌ كه‌ ممكن‌ است‌ به‌ علت‌ كاربرد وسيله‌ نقليه‌ به‌ اشخاص‌ ثالث‌ وارد شود وبيمه‌ شخص‌ ثالث‌ هم‌ به‌ منظور جبران‌ ضرر و زيانهاي‌ ناشي‌ از كاربرد همين‌ وسيله‌ نقليه‌ توسط قانونگذارتصويب‌ شده‌ است.
دادگاهها مقدار ديه‌ قتل ‌نفس‌ يك‌ مرد مسلمان‌ را يكي از موارد شش‌گانه‌ زير كه‌ جاني‌ در انتخاب‌ هريك از آنها مخير مي‌باشد و تلفيق‌ آنها هم‌ جايز نيست‌ تعيين‌ كرده‌اند.
- يكصد شتر سالم‌ و بدون‌ عيب‌ كه‌ خيلي‌ هم‌ لاغر نباشد.
- دويست‌ گاو سالم‌ و بدون‌ عيب‌ كه‌ خيلي‌ هم‌ لاغر نباشد.
- يكهزار گوسفند سالم‌ و بدون‌ عيب‌ كه‌ خيلي‌ هم‌ لاغر نباشد.
- دويست‌ دست‌ لباس‌ سالم‌ از حله‌هاي‌ يمن‌
- يكهزار دينارمسكوك‌ سالم‌ و غيرمغشوش‌ كه‌ هر دينار يك‌ مثقال‌ شرعي‌ طلا به‌ وزن‌ 18 نخود است‌.
- ده‌ هزار درهم‌ مسكوك‌ سالم‌ و غيرمغشوش‌ كه‌ هر درهم‌ به‌ وزن‌ 12/6 نخود نقره‌ مي‌باشد.
پرداخت‌ قيمت‌ هريك‌ از موارد ششگانه‌ در صورت‌ تراضي‌ طرفين‌ كافي‌ است‌ و اگر تلفيق‌ به‌ نوان‌پرداخت‌ قيمت‌ يكي‌ از موارد ششگانه‌ باشد كافي‌ است‌.
باتوجه‌ به‌ قوانين‌ مصوب‌، شركتهاي‌ بيمه‌ با در نظر گرفتن‌ محدوديت‌ پوشش‌ بيمه‌اي‌ غرامت‌ مالي‌ وجاني‌ بيمه‌نامه‌ شخص‌ ثالث‌، اقدام‌ به‌ ارائه‌ بيمه‌نامه‌اي‌ مازاد با همان‌ شرايط و چند شرط اضافي‌ خاص‌كرده‌ و آن‌ را بيمه‌نامه‌ مازاد ثالث‌ (ديه‌) نامگذاري‌ كردند.
اصولا شرايط عمومي‌ اين‌ بيمه‌نامه‌ مطابق‌ با شرايط عمومي‌ بيمه‌نامه‌ اجباري‌ مسئوليت‌ مدني‌دارندگان‌ وسايل‌ نقليه‌ موتوري‌ زميني‌ در مقابل‌ اشخاص‌ ثالث‌ است‌، اما تفاوت‌ عمده‌ آن‌ با بيمه‌نامه‌شخص‌ ثالث‌ در اين‌ است‌ كه‌ خسارات‌ وارد براساس‌ رأي‌ محاكم‌ صالحه‌ قابل‌ پرداخت‌ است‌.
تعهد بيمه‌گر از لحاظ افراد زيان‌ ديده‌ در داخل‌ وسيله‌ نقليه‌ موتوري‌ برابر ظرفيت‌ مجاز اتومبيل‌ است‌،حال‌ آنكه‌ در خارج‌ از وسيله‌ نقليه‌ براي‌ شمار افراد محدوديتي‌ وجود ندارد.
شركتهاي‌ بيمه‌ باتوجه‌ به‌ قيمت‌ و ارزش‌ فعلي‌ موارد ششگانه‌اي‌ كه‌ محاكمه‌ صالحه‌ رأي‌ خود را بر آن‌اساس‌ صادر مي‌كنند بيمه‌نامه‌هايي‌ را برحسب‌ درخواست‌ بيمه‌گذاران‌ خود از مبلغ‌ شش‌ ميليون‌ تا هفتادميليون‌ ريال‌ صادر مي‌كنند. نرخ‌ حق‌ بيمه‌ بيمه‌نامه‌هاي‌ ديه‌ توسط بيمه‌ مركزي‌ ايران‌ به‌ شركتهاي‌ بيمه‌ابلاغ‌ شده‌ است‌.
+ نوشته شده در  سه شنبه ۲۸ تیر۱۳۹۰ساعت ۹:۴۳ قبل از ظهر  توسط شرکت سهامی عام بیمه دی 

طرح پرداخت خسارت سيار اتومبيل دی آغاز به كار كرد - سه شنبه, تير 21, 1390

 

طرح پرداخت خسارت سيار اتومبيل دی آغاز به كار كرد - سه شنبه, تير 21, 1390

در سالروز ولادت حضرت علی اکبر (ع) به منظور رفاه حال بیمه گذاران محترم طرح پرداخت خسارت سیار خودرو را به عنوان دومین شرکت بیمه ای در ایران آغاز می کنیم. 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه ۲۸ تیر۱۳۹۰ساعت ۹:۱۸ قبل از ظهر  توسط شرکت سهامی عام بیمه دی  | 

نشست خبری دکتر فتح نژاد با حضور کلیه اهالی رسانه - سه شنبه, تير 21, 1390

 

نشست خبری دکتر فتح نژاد با حضور کلیه اهالی رسانه - سه شنبه, تير 21, 1390

 ظرفیت های صنعت بیمه در کشور هنوز ناشناخته است:
مدیرعامل بیمه دی گفت: ظرفیت صنعت بیمه در کشور هنوز ناشناخته است و برای رفع این مشکل باید خدمات مناسبی از سوی شرکت های بیمه ای ارایه شود.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه ۲۸ تیر۱۳۹۰ساعت ۹:۱۰ قبل از ظهر  توسط شرکت سهامی عام بیمه دی  | 

شرکت بیمه

 

 دی

(سهامی عام)

نمایندگی شیراز( آرمانپور)

 

 

بیمه شخص ثالث و آتش سوزی فقط با یک تلفن

بیمه نامه  را درب منزل یا محل کار خود تحویل

بگیرید.

 

 

۲۳۴۴۸۳۵

 

۰۹۱۷۳۰۳۷۹۳۴

 

شیراز-خیابان پوستچی-روبروی امور مشترکین مخابرات -ساختمان اهورا

طبقه ۲ واحد۴

 

 

+ نوشته شده در  سه شنبه ۲۱ تیر۱۳۹۰ساعت ۱۱:۳۰ قبل از ظهر  توسط شرکت سهامی عام بیمه دی  | 

شرکت بیمه دی

شرکت بیمه دی

 

(سهامی عام)

   نمایندگی شیراز(آرمانپور)

 

کد۴۸۵۷

 

دیگر نگران حادثه های روزانه ناگوار و هزینه های ناشی از آن نباشید.

با خرید بیمه نامه حوادث انفرادی به قیمت بسیار نا چیز خود را به مدت یکسال بیمه نمایید.

 

صدور انواع بیمه نامه ها ی:

۱- خودرو و موتورسییکلت

۲-مهندسی و مسئولیت ساختمان

۳- آتش سوزی مسکونی و غیر مسکونی

۴- حوادث انفرادی و گروهی

۵- مسافرت داخلی و خارجی

۶- باشگاههای ورزشی

۷-سالن های غذا خوری

۸-بیمه عمر و حوادث گروهی

 

شیراز - خیابان پوستچی-روبه روی امور مشترکین مخابرات - ساختمان اهورا طبقه ۲ واحد

 

تلفن :۲۳۴۴۸۳۵

۰۹۱۷۳۰۳۷۹۳۴

 

+ نوشته شده در  سه شنبه ۲۱ تیر۱۳۹۰ساعت ۱۱:۶ قبل از ظهر  توسط شرکت سهامی عام بیمه دی  | 

شرکت بیمه دی

 

شرکت بیمه دی

 

(سهامی عام)

کد ۴۸۵۷

نمایندگی شیراز (مهندس آرمانپور)

 

 

 صدور انواع بیمه نامه

ثالث - بدنه - آتش سوزی- باربری

مسئولیت-درمان تکمیلی

مسئولیت حرفه ای پزشکان

عمروپس انداز-حوادث

 

 آدرس:شیراز -خیابان پوستچی-روبروی شرکت مخابرات-ساختمان اهورا -طبقه۲ واحد۴

 

تلفن : ۲۳۴۴۸۳۵

  

۰۹۱۷۳۰۳۷۹۳۴

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه ۱۹ تیر۱۳۹۰ساعت ۱۸:۴ بعد از ظهر  توسط شرکت سهامی عام بیمه دی  |